Erik Oestergaard HomePage - Sitemap


Definition: / Definition:

A sitemap is a HTML page listing the pages of a site - often by section - and is meant to help users find the information they need. / Et sitemap er en HTML side, som lister sider på et web-sted - ofte i grupper - og er tænkt som en hjælp til, at brugere kan finde den information, de har behov for.

A site map (or sitemap) is a graphical representation of the architecture of a web site. It can be either a document in any form used as a planning tool for web design, or a web page that lists the pages on a web site, typically organized in hierarchical fashion. This helps visitors and search engine bots find pages on the site. While some developers argue that site index is a more appropriately used term to relay page function, web visitors are used to seeing each term and generally associate both as one and the same. However, a site index is often used to mean an A-Z index that provides access to particular content, while a site map provides a general top-down view (overview) of the overall site contents. / Et site map (eller sitemap) er en grafisk fremstilling af et web-steds opbygning. Den kan være enten et dokument i enhver form brugt som et planlægningsværktøj ved web design, eller en web-side som lister siderne på et web-sted, typisk opstillet hierarkisk. Dette hjælper besøgende og søgemaskiner til at finde sider på stedet. Mens nogle udviklere argumenterer for, at site index er et mere hensigtsmæssigt brugt udtryk for at viderebringe sidefunktionen, web besøgende er vant til at se hvert ord, og for det meste forbinder begge med det samme. Imidlertid er et site index ofte brugt i betydningen et A-Z indeks, som giver adgang til eksakt indhold, mens et site map giver et generelt overblik (oversigt) fra toppen og ned af hele stedets indhold.


*) Automatically redirect page.
**) Opening in a Pop Up window.
***) Opens in a new browser window. Just close this new window and you are back.

*) Automatisk omdiriger side.
**) Åbnes i et Pop Up vindue.
***) Åbner i et nyt browser vindue. Luk dette nye vindue og du er tilbage.


PLEASE NOTE: The links below are only for search engines, they are probably not useful for people searching this site. /
BEMÆRK: Nedenstående links er kun for søgemaskiner, de er formentlig ikke nyttige for personer, der søger på dette websted.

- they include, among other things, but not limited to, various Pop Up windows and various Frames documents for use with frames, which are linked to and are called by visitors from pages listed above. /
- de indeholder, blandt andet, men ikke begrænset til, forskellige Pop Up vinduer og forskellige Ramme (Frame) dokumenter til brug med rammer (frames), som er linket til og kaldes af besøgende fra sider listet ovenfor.

... so from these following pages below please use your back key to return. /
... så fra disse følgende sider nedenfor brug din tilbage-knap for at vende tilbage.

*) Automatically redirect page.
**) Opening in a Pop Up window.
***) Opens in a new browser window. Just close this new window and you are back.

*) Automatisk omdiriger side.
**) Åbnes i et Pop Up vindue.
***) Åbner i et nyt browser vindue. Luk dette nye vindue og du er tilbage.

Back