DK-Flag Erik Østergaard - Arabic and Roman Numerals / Arabiske tal og romertal Go to Home Page
   Return
  
  
Bottom of This Page

Convert normal numbers to roman digits, and vice versa / Konverter almindelige tal til romertal og omvendt

Type a number (like 14) or a roman number (like XIV), and click the button 'Convert / Konverter' or press 'Enter'. /
Indtast et tal (såsom 14) eller et romertal (såsom XIV), og klik på knappen 'Convert / Konverter' eller tryk på 'Enter'.

Roman Numerals Convertor / Romertal omdanner


Arabic and Roman Numerals / Arabiske tal og romertal

ROMAN NUMERALS. The Roman numeral system, in which letters represent numbers, was dominant in Europe for nearly 2,000 years. Roman numerals are hard to manipulate, however, and mathematical calculations generally were done on an abacus (»Before the Hindu-Arabic numeration system was used, people counted, added, and subtracted with an abacus - a forerunner of today's calculator probably invented by ancient Sumerians in Mesopotamia. (The name comes from the Greek word abax, meaning "board" or "calculating table.") The Greeks and Romans used pebbles or metal disks as counters. They moved these on marked boards to work out problems. Later the counters were strung on wires mounted in a frame. The early abacus had ten counters to a wire. The modern form has a dividing bar. Counters above the bar count five; those below, one. It is unnecessary to handle counters larger than five in value.«). Over time the easier-to-use Arabic numbers replaced Roman numerals. / ROMERTAL. Det romerske talsystem hvor bogstaver udtrykker tal dominerede i Europa i næsten 2.000 år. Imidlertid er romertal svære at håndtere og matematiske beregninger blev generelt foretaget på en "abacus" - regnebræt (» Før det Hindu-Arabiske talsystem blev brugt optalte, adderede, subtraherede folk med en abacus - en forløber for vore dages regnemaskine sandsynligvis opfundet af de gamle sumerere i Mesopotamien. (Navnet stammer fra det græske ord abax, som betyder "bræt" eller "regnebræt"). Grækerne og romerne brugte småsten eller metal skiver som tælleværk. De flyttede disse på afmærkede brætter for at løse problemer. Senere blev tælleskiverne trukket på strenge monteret i en ramme. De tidlige abacus'er havde ti tælleskiver pr. streng. Den moderne udgave har en delelinje. Tælleskiver over linjen tæller fem; dem under, en. Det er unødvendigt at håndtere tællere større end fem i værdi.«). Gennem tiden har de nemmere-at-bruge arabiske tal erstattet romertal.

Today Roman numerals are used to indicate dates on monuments and cornerstones and to organize outlines. They also may number the introductory pages of books and dates of publication for books and the hours on clocks and watches. / I dag bruges romertal til at angive årstal på monumenter og grundsten og for at organisere oversigter. De kan også være brugt til at nummerere indledningssider i bøger og udgivelsesår for bøger og timerne på klokker og ure.

Seven letters denote numbers in the Roman system: / Syv bogstaver betegner tallene i det romerske system:

I = 1; V = 5; X = 10; L = 50; C = 100; D = 500; and M = 1,000. Either capital or small letters may be used. Repeating a symbol repeats its value: II = 2. A symbol is not used more than three times in a row: III = 3. When a symbol of lesser value follows one of greater value, the two are added: VI = 6. When a symbol of lesser value is placed before one of greater value, the lesser value is subtracted: IV = 4, XC = 90, CD = 400. Numbers involving 4 or 9 are always written by placing a symbol of lesser value before one of greater value: 24 = XXIV. A bar over a symbol signifies multiplication by 1,000: V = 5,000. / I = 1; V = 5; X = 10; L = 50; C = 100; D = 500; og M = 1.000. Der må bruges enten store eller små bogstaver. Når et tegn gentages, gentages dets værdi: II = 2. Et tegn bruges ikke mere end tre gange efter hinanden: III = 3. Når et tegn af mindre værdi følger et af større værdi, adderes de to: VI = 6. Når et tegn af mindre værdi er placeret før et af større værdi, subtraheres den mindre værdi: IV = 4, XC = 90, CD = 400. Tal med 4 eller 9 skrives altid ved at sætte et tegn af mindre værdi før et af større værdi: 24 = XXIV. En streg over et tegn tilkendegiver multiplikation med 1.000: V = 5.000.

Arabic and Roman numerals / Arabiske tal og romertal
Arabic numerals / Arabiske tal Roman numerals / Romertal
English version »The period (.) is used as decimal separator.« Dansk version »Komma (,) er brugt som decimal separator.«
1 1 I
2 2 II
3 3 III
4 4 IV
5 5 V
6 6 VI
7 7 VII
8 8 VIII
9 9 IX
10 10 X
11 11 XI
12 12 XII
13 13 XIII
14 14 XIV
15 15 XV
16 16 XVI
17 17 XVII
18 18 XVIII
19 19 XIX
20 20 XX
21 21 XXI
22 22 XXII
30 30 XXX
32 32 XXXII
40 40 XL
43 43 XLIII
50 50 L
54 54 LIV
60 60 LX
65 65 LXV
70 70 LXX
76 76 LXXVI
80 80 LXXX
90 90 XC
100 100 C
101 101 CI
156 156 CLVI
200 200 CC
300 300 CCC
400 400 CD
500 500 D
600 600 DC
700 700 DCC
800 800 DCCC
900 900 CM
1,000 1.000 M
1,476 1.476 MCDLXXVI
2,000 2.000 MM
3,000 3.000 MMM
4,000 4.000 MV
5,000 5.000 V
6,000 6.000 VM
7,000 7.000 VMM
8,000 8.000 VMMM
9,000 9.000 MX
10,000 10.000 X
50,000 50.000 L
100,000 100.000 C
500,000 500.000 D
1,000,000 1.000.000 M
Dates in Roman numerals / Årstal i romertal
1492 1492 MCDXCII
1776 1776 MDCCLXXVI
1867 1867 MDCCCLXVII
1918 1918 MCMXVIII
1941 1941 MCMXLI
2001 2001 MMI


   Top of This Page
   Return
   Go to Home Page