DK-Flag Erik Østergaard - Show Day of the week / Vis ugedag Go to Home Page
   Return
  
  
Day of the week / Ugedag Bottom of This Page

Type in the Date for the Day of the week you want to show, but not a date prior to 1/1/1970 or 1/1/1 depending on which one of the Radio Buttons is checked. To see the result, click the "Show Day of the week / Vis ugedag" button. / Indtast dato for ugedagen du ønsker at vise, men ikke en dato tidligere end 1/1/1970 eller 1/1/1 afhængig af hvilken en af radio knapperne, som er afmærket. For at se resultatet, tryk på "Show Day of the week / Vis ugedag" knappen.

"All Clear / Slet alt" clears all. / "All Clear / Slet alt" sletter alt.

Show Day of the week / Vis ugedag

* Select base year: / * Vælg basis år:

 => 1970      => 1

Month / Måned: (1..12)

Day / Dag: (1..31)

Year / År: (=> *)

Day of the week / Ugedag:

Based on the Gregorian calendar / Baseret på den Gregorianske kalender


Day of the week / Ugedag

You cannot work with dates prior to 1/1/1970 in JavaScript. This is due to the cross-platform nature of this language - for example, UNIX machines consider 00:00:00 GMT January 1, 1970, to be "zero" on their clocks. Other operating systems have older zero settings (like Macintosh's January 1, 1904) so the most recent of them is considered the baseline for time. / Du kan ikke arbejde med datoer tidligere end 1/1/1970 i JavaScript. Dette skyldes dette sprogs tvær-platformige natur - for eksempel, UNIX maskiner betragter 00:00:00 1. januar 1970 GMT som værende "nul" på deres ure. Andre operativsystemer har ældre nul indstillinger (såsom Macintosh's 1. januar 1904), så den yngste af dem betragtes som udgangspunkt for tid.

To use this built in function of the JavaScript language check the Radio Button "=> 1970". / For at bruge denne indbyggede funktion i JavaScript sproget, afmærk radio knappen "=> 1970".

Otherwise, when the Radio Button "=> 1" is checked, the written time routines where days from January 1, A.D. 1 (the theoretical first day af the Christian era) is used. By convention, there is no year 0. In these routines the year 1582 is used as the change-over date to the Gregorian calendar where October 4, 1582 is succeeded by October 15, 1582 and 10 days are cut out from the calendar. The English/American change-over date to the Gregorian calendar, where September 2, 1752 is succeeded by September 14, 1752 and 11 days are cut out from the calendar, could have been used instead, but the important dates in the intervening period of 1582 to 1752 were very much attached to continental European events rather than to events in England or the American colonies. This is a commonly made choice. Additionally the current calendar convention of starting the new year on January 1 is projected backward over previous years. Therefore, if you need to know the exact day as it was recorded for an event prior to 1582, these routines will not work for you, nor will just about any routines you can lay hold of. These routines will tell you whether in their scheme June 1, A.D. 848 was a Saturday, but there is no assurance that the answer will jibe with the reality had you been alive that day. Calendars such as these that project the current calendrical scheme backward are termed proleptic calendars. For dates prior to the switch-over date, they should be used with care. / Ellers, når radio knappen "=> 1" er afmærket, bruges de skrevne tids rutiner, hvor dage regnes fra 1. januar 1 e.Kr. (den teoretiske første dag i den Kristne tidsregning). Efter konvention er der ikke et år 0. I disse rutiner er året 1582 brugt som skifte-over dato til den Gregorianske kalender, hvor 4. oktober 1582 er efterfulgt af 15. oktober 1582, og 10 dage er klippet ud af kalenderen. Den engelsk/amerikanske skift-over dato til den Gregorianske kalender, hvor 2. september 1752 er efterfulgt af 14. september 1752, og 11 dage er klippet ud af kalenderen, kunne have været brugt i stedet, men de vigtigste datoer i den mellemliggende tid fra 1582 til 1752 var hovedsagelig knyttet til begivenheder på det kontinentale Europa snarere end til begivenheder i England eller i de Amerikanske kolonier. Dette er et almindeligt foretaget valg. Yderligere er den gældende kalender-skik med at starte det nye år den 1. januar projiceret tilbage over tidligere år. Derfor, hvis du har behov for at kende den eksakte dag, som den var noteret for en begivenhed tidligere end 1582, vil disse rutiner ikke virke for dig, ej heller næsten alle andre rutiner som du kan få fat i. Disse rutiner vil fortælle dig om, i deres plan, 1. juni 848 e.Kr. var en lørdag, men der er ingen sikkerhed for, at svaret vil stemme overens med virkeligheden, hvis du havde levet på den dag. Kalendere, såsom disse, som projicerer de gældende kalender systemer tilbage, er betegnet proleptisk (foregribende) kalendere. For datoer tidligere end skift-over datoen bør de benyttes med forsigtighed.


The calendar was introduced by the Babylonians about year 6000 B.C., by the Egyptians about 4000 B.C., by the Chinese about 2000 B.C. / Kalenderen blev indført af babylonierne omkring år 6000 f.Kr., af ægypterne omkring 4000 f.Kr., af kineserne omkring 2000 f.Kr.

The Roman calendar was in use in ancient Rome until 46 B.C., when it was replaced with the Julian calendar. The Julian calendar was first implemented by Gaius Julius Caesar (Born / Fødtc. 100 - Died / Død44 B.C.) (Roman general, statesman, and historian) - hence its name - in 46 B.C. In 1582, Pope Gregory XIII (Ugo Buoncompagni) (Born / Født1502 - Died / Død1585) (Italian ecclesiastic: pope 1572 - 1585) decided to redefine the calendar to better reflect the astronomical reality. The new calendar was named the Gregorian calendar and is used almost universally today. The modifications proclaimed by Pope Gregory applied only to lands over which the Catholic Church had dominion. Protestant contries, such as England, refused on principle to go along with any papal edict and hence moved to the Gregorian calendar at separate times. Most Protestant countries adopted the new calendar at separate times in the 1699 - 1701 time frame. The Danish/Norwegian change-over date to the Gregorian calendar where February 18, 1700 which is succeeded by March 1, 1700 and 11 days are cut out from the calendar. This was suddenly resolved at the conclusion of the year 1699 by the new King Frederik IV (Born / Født1671 - Died / Død1730) king of Denmark and Norway 1699 - 1730. After 1752, most major Western countries were on the Gregorian calendar. Sweden changed-over to the Gregorian calendar by cutting out the last 11 days of February, 1753. Japan convert in 1873. China convert partially in 1912, finally in 1929. Russia convert in 1918. Romania convert in 1919. Turkey convert not until 1927. Even today, some countries use a variant of the Gregorian calendar to formulate their own dating system. Hence, when discussing historical dates, it is not sufficient to know when the event occurred but also where. / Den romerske kalender var i brug i det gamle Rom indtil 46 f.Kr., da den blev erstattet med den julianske kalender. Den julianske kalender blev først gennemført af Gaius Julius Cæsar (Born / Fødtc. 100 - Died / Død44 f.Kr.) (romersk feltherre, statsmand og historiker) - heraf navnet - i 46 f.Kr. I 1582 besluttede Pave Gregor XIII (Ugo Buoncompagni) (Born / Født1502 - Died / Død1585) (Italiensk gejstlig: pave 1572 - 1585) at redefinere kalenderen for bedre at afspejle de astronomiske kendsgerninger. Den nye kalender blev kaldt den gregorianske kalender og er i dag i brug næsten universalt. Ændringerne proklameret af Pave Gregor gjalt kun i lande, hvor den Katolske Kirke havde herredømmet. Protestantiske lande, såsom England, afslog af princip at følge nogen som helst pavelig forordning, og gik derfor over til den gregorianske kalender på forskellige tidspunkter. De fleste protestantiske lande indførte den nye kalender på forskellige tidspunkter i tidsrammen 1699 - 1701. Den dansk/norske skift-over dato til den gregorianske kalender var 18. februar 1700, som er efterfulgt af 1. marts 1700, og 11 dage er klippet ud af kalenderen. Dette blev pludselig besluttet i slutningen af år 1699 af Kong Frederik IV (Born / Født1671 - Died / Død1730) konge af Danmark og Norge 1699 - 1730. Efter 1752 var de fleste større vestlige lande overgået til den gregorianske kalender. Sverige skiftede over til den gregorianske kalender ved at klippe de sidste 11 dage af februar 1753 ud. Japan konverterede i 1873. Kina konverterede delvis i 1912, endelig i 1929. Rusland konverterede i 1918. Rumænien konverterede i 1919. Tyrkiet konverterede ikke før 1927. Selv i dag bruger nogen lande en variant af den gregorianske kalender for at formulere deres egen tidsregning. Derfor, når man diskuterer historiske datoer, er det ikke tilstrækkeligt at kende hvornår en begivenhed har fundet sted, men også hvor.

Number of the week: In Denmark the first week in a year is defined in this way: The first Thursday in the New Year is in week number 1. / Ugenummer: I Danmark er den første uge i et år defineret således: Den første torsdag i det nye år ligger i uge 1.

The Roman calendar consists in (lunar) years of 355 1/4 days. / Den Romerske kalender består i (måne-) år på 355 1/4 dage.

The Julian calendar fix the length of the (solar) year (the common years) at 365 days and at 366 days every fourth year (the leap year). By setting the year at 365 1/4 days, the calendar was setting the duration of a single revolution of the earth around the sun at 365 days, 6 hours. In fact, a single revolution takes 365 days, 5 hours, 49 minutes, and 12 seconds. The defined calendar year was 10 minutes and 48 seconds (or 10.8 minutes) too long. Over the course of 400 years, this difference resulted in the calendar being 3 days ahead of itself. There are 12 months of 30 or 31 days, except for February, which has 28 days with the exception of every fourth year, or leap year, when it has 29 days. New year starts in some countries as early as December 25 and others as late as March 25. Before 1752, England and the American colonies used March 25 as New Year's Day. That is, March 24, 1701, was followed by March 25, 1702. Because of this change, the birthday of George Washington (Born / Født1732 - Died / Død1799) (1st president of the United States 1789 - 1797), which today is given as February 22, 1732, was actually recorded on that day as February 11, 1731. Hence, if you need to talk exactly about any date prior to 1752 ( or other switch-over dates), you must know where the event was recorded and whether the date has been converted to a Gregorian Calendar. Dates prior to the modern age are tricky business. / Den Julianske kalender fastsætter længden af et (sol-) år (de almindelige år) til 365 dage og til 366 dage hver fjerde år (skudåret). Ved at sætte året til 365 1/4 dage satte kalenderen varigheden af en enkelt omdrejning af jorden rundt om solen til 365 dage og 6 timer. Faktisk varer en enkelt omdrejning 365 dage, 5 timer, 49 minutter og 12 sekunder. Det definerede kalenderår var 10 minutter og 48 sekunder (eller 10,8 minutter) for langt. I løbet af 400 år resulterede denne difference i, at kalenderen kom 3 dage forud for sig selv. Der er 12 måneder på 30 eller 31 dage med undtagelse af februar, som har 28 dage med undtagelsen af hvert fjerde år, eller skudår, hvor der er 29 dage. Nytår begynder i nogle lande så tidligt som 25. december og i andre så sent som 25. marts. Før 1752 brugte England og de Amerikanske Kolonier 25. marts som nytårsdag. Det vil sige, at 24. marts 1701 blev fulgt af 25. marts 1702. På grund af denne ændring var fødselsdagen for George Washington (Born / Født1732 - Died / Død1799) (første præsident i USA 1789 - 1797), som i dag er opgivet som 22. februar 1732, faktisk noteret på den dag som 11. februar 1731. Derfor, hvis du behøver at kunne tale præcist om nogen datoer tidligere end 1752 (eller andre skift-over datoer), skal du kende, hvor begivenheden blev noteret, og om datoen er blevet konverteret til en gregoriansk kalender. Datoer før nutiden er drilagtige.

The Gregorian calendar consists in ordinary (solar) years of 365 days, and a leap year of 366 days occurs in every year whose number is exactly divisible by 4 except centenary years whose numbers are not exactly divisible by 400. This corrects the Julian calendar error of 3 extra days every 400 years. There are 12 months of 30 or 31 days, except for February, which has 28 days with the exception of leap year, when it has 29 days. New year starts on January 1. Gregorian calendar days changes at midnight (00:00:00). / Den Gregorianske kalender består af almindelige (sol-) år på 365 dage, og et skudår på 366 dage forekommer i hvert år, hvis tal er præcist deleligt med 4 undtagen århundrede, hvis tal ikke er præcist deleligt med 400. Dette retter den julianske kalender fejl på 3 ekstra dage hver 400 år. Der er 12 måneder på 30 eller 31 dage med undtagelse af februar, som har 28 dage med undtagelsen af skudår, hvor der er 29 dage. Nytår begynder 1. januar. Gregorianske kalender-dage skifter ved midnat (00:00:00).

If people did not need to know what year they were in, a simple way to account for all days is to choose one day and call it day 1, and then consecutively number all days from that day on. This scheme was first proposed by a monk who named these numbered days Julian days (J.D.) after his father, Julius. Julian days should not be confused with the Julian calender. The monk used the date January 1, 4713 B.C. as his starting point. By convention, the fateful day of October 15, 1582 (the first day of the Gregorian calender), is generally accepted as Julian date 2,299,161. Julian days changes at noon (12:00:00). / Hvis folk ikke behøvede at kende hvilket år de var i, vil en simpel måde til at holde regnskab med alle dage være, at vælge en dag og kalde den dag 1 og så nummerere alle på hinanden følgende dage fra den dag af. Dette system blev først foreslået af en munk, som kaldte disse nummererede dage for julianske dage (J.D.) efter hans fader, Julius. Julianske dage må ikke forveksles med den julianske kalender. Munken brugte datoen 1. januar 4713 f.Kr. som sit udgangspunkt. Efter konvention er den afgørende dag den 15. oktober 1582 (den første dag i den gregorianske kalender) generelt accepteret som juliansk dato 2.299.161. Julianske dage skifter ved middag (12:00:00).


   Top of This Page
   Return
   Go to Home Page