DK-Flag Erik Østergaard - Vacation (Holiday) / Ferie Go to Home Page
   Return
  
  
Bottom of This Page

Vacation (Holiday) / Ferie

EOE

Vacation (Holiday) - Palm trees on island. / Ferie - Palmetræer på ø.Vacation (Holiday) card / Feriepostkort

Vacation (Holiday) - Palm trees on island. / Ferie - Palmetræer på ø. This is my attempt to make a Vacation (Holiday) card on the Internet from me to all of you with first priority to the Danish vacation (holiday) and its customs and traditions. / Dette er mit forsøg på at lave et Feriepostkort på Internettet fra mig til alle jer med hovedvægt på den danske ferie og dens skikke og traditioner.

Palms and hammock with resting Smiley. / Palmer og hængekøje med hvilende Smiley.

Palms and hammock with resting Smiley. /
Palmer og hængekøje med hvilende Smiley.

 

Palm tree beach scene. / Palmetræ strandscene.

Palm tree beach scene. /
Palmetræ strandscene

 

Vacation (Holiday) notes / Ferienoter

Vacation (Holiday) / Ferie

vacation (English word), noun: 1. a period of suspension of work, study, or other activity, usually used for rest, recreation, or travel; recess or holiday (often preceded by on): School children are on vacation now. 2. a part of the year, regularly set aside, when normal activities of law courts, legislatures, et cetera, are suspended. 3. freedom or release from duty, business, or activity. 4. an act or instance of vacating. - verb intransitive 5. to take or have a vacation: Many Americans vacation in the Caribbean.
(English word:) [derived from Latin vacâtiôn- (stem of vacâtiô 'freedom from something'); replacing Middle English vacacioun derived from Anglo-French]. /
vacation (engelsk ord), substantiv (navneord): 1. en periode med suspension af arbejde, studier eller anden aktivitet, der normalt bruges til hvile, rekreation eller rejse; pause eller ferie (ofte indledes med on): School children are on vacation now (Skolebørnene er på ferie nu). 2. en del af året, regelmæssigt afsat, når normale aktiviteter i domstole, lovgivende forsamlinger et cetera er suspenderet. 3. frihed eller frigivelse fra pligter, forretninger eller aktivitet. 4. en handling eller forekomst af fraflytning. - intransitivt verbum (intransitivt udsagnsord) 5. at tage eller have en ferie: Many Americans vacation in the Caribbean (Mange amerikanere ferierer i Caribien).
(engelsk ord:) [afledt af latin vacâtiôn- (stamme af vacâtiô 'frihed fra noget'); erstatter middelengelsk vacacioun afledt af engelsk-fransk].

holiday (English word), noun: 1. a day fixed by law or custom on which ordinary business is suspended in commemoration of some event or in honor of some person. 2. any day of exemption from labor (distinguished from working day). 3. a religious feast day; holy day. 4. Sometimes holidays. Chiefly British a period of cessation from work or one of recreation; vacation. 5. holy day, especially any of several usually commemorative, holy days observed in Judaism. 6. (especially in house painting) a place unintentionally left unpainted. - adjective 7. of or pertaining to a festival; festive; joyous: a holiday mood. 8. suitable for a holiday: holiday attire. - verb intransitive 9. Chiefly British to vacation: to holiday at the seaside.
(English word:) [Middle English; Old English hâligdæg]. /
holiday (engelsk ord), substantiv (navneord): 1. en dag fastsat ved lov eller sædvane, hvor almindelige forretninger er suspenderet til minde om en vis begivenhed eller til ære for en vis person. 2. hvilken som helst dag med fritagelse fra arbejde (skelnes fra working day (arbejdsdag)). 3. en religiøs festdag; hellig dag. 4. Sommetider holidays (helligdage). Hovedsageligt britisk en periode med ophør fra arbejde eller en af rekreation; ferierer. 5. hellig dag, især en af flere normalt til erindring anførte helligdage i judaisme (jødedommen). 6. (især ved maling i hus) et sted utilsigtet efterladt umalet. - adjektiv (tillægsord) 7. af eller vedrørende en festival; festligt; glad: a holiday mood (en ferie stemning). 8. velegnet til en ferie: holiday attire (ferie påklædning). - intransitivt verbum (intransitivt udsagnsord) 9. Hovedsageligt britisk at holde ferie: to holiday at the seaside (at holde ferie ved havet).
(engelsk ord:) [middelengelsk; oldengelsk hâligdæg].

ferie (Danish word), noun: a period of time where you have the right to take time off from school or from work with pay.
(Danish word:) [fer+ie; derived from Latin fêriae 'religious feast days'; originally plural ferier, singular ferie first common in the second half of the 19th century]. /
ferie (dansk ord), substantiv (navneord): en periode hvor man har ret til at holde fri fra skole eller fra arbejde med løn;
(dansk ord:) [fer+ie; fra latin fêriae 'religiøse festdage'; oprindelig pluralis (flertal) ferier, singularis (ental) ferie først almindelig i 2. halvdel af 19. århundrede].

Customs and Traditions / Skikke og traditioner

Holidays are some days without work or school attendance, where one can recuperate during various holiday choices or simply relax; vacation. In Denmark, the length of holidays for employees has increased over the 1900s from 3 days leave without pay in 1920 until now in 2015 25 days (5 weeks vacation) with pay in relation to the Danish Holiday Act, a law that regulates vacation for an employee in Denmark. /
Ferie er nogle dage uden arbejde eller skolegang, hvor man kan rekreere sig under forskellige ferieformer eller blot slappe af. I Danmark er længden af ferie for lønmodtagere steget gennem 1900-tallet fra 3 dages ferie uden løn i 1920 til nu i 2015 25 feriedage (5 ugers ferie) med løn i forhold til den danske ferielov, som er en lov, der regulerer ferie for en lønmodtager i Danmark.

Mail / Post

E-mail Contact / E-mail kontakt Click Here to send me an e-mail! / Tryk her for at sende mig en e-mail!

Notice / Bemærk:

I only check my e-mail about once a week. / Jeg tjekker kun min e-mail cirka en gang om ugen.

 

Palm tree and penguin. / Palmetræ og pingvin.

Palm tree and penguin. /
Palmetræ og pingvin.

 


Postcards / Postkort

See also my... / Se også mit...

HeartValentine's Day card / Valentinsdagkort

HeartDon't miss my Valentine's Day page including among other things a Countdown to Valentine's Day and notes about Valentine's Day with first priority to the Danish Valentine's Day and its customs and traditions. /
Gå ikke glip af min Valentinsdag side inklusive blandt andet en nedtælling til Valentinsdag og noter om Valentinsdag med hovedvægt på den danske Valentinsdag og dens skikke og traditioner.

PumpkinHalloween card / Halloweenkort

PumpkinDon't miss my Halloween page including among other things a Countdown to Halloween and notes about Halloween with first priority to the Danish Halloween and its customs and traditions. /
Gå ikke glip af min Halloween side inklusive blandt andet en nedtælling til Halloween og noter om halloween med hovedvægt på den danske halloween og dens skikke og traditioner.

SantaChristmas card / Julekort

SantaDon't miss my Christmas Page including among other things a Countdown to Christmas Day Page, an Advent Calendar, Recipes, Santa's FAQ (Frequently Asked Questions) Page, and notes about Christmas with first priority to the Danish Christmas and its customs and traditions. /
Gå ikke glip af min Juleside inklusive blandt andet en Nedtælling til juleaftensdag side, en Julekalender, Opskrifter, Julemandens FAQ / OSS (Ofte Stillede Spørgsmål) Side og noter om jul med hovedvægt på den danske jul og dens skikke og traditioner.

FireworksNew Year card / Nytårskort

FireworksDon't miss my New Year Page including among other things a Countdown to New Year and notes about New Year with first priority to the Danish New Year and its customs and traditions. /
Gå ikke glip af min Nytårsside inklusive blandt andet en nedtælling til Nytår og noter om nytår med hovedvægt på det danske nytår og dets skikke og traditioner.


Calibration Check / Kalibreringskontrol
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

 


   Top of This Page
   Return
   Go to Home Page