DK-Flag Erik Østergaard - Time 'Printing' Calculator Help Page Go to Home Page
   Return
  
  

Time 'Printing' Calculator / Tid 'Strimmel'-Regnemaskine ]

Bottom of This Page

Time 'Printing' Calculator Help Page / Tid 'Strimmel'-Regnemaskine Hjælp Side

Note: / Note:

#1

This Time 'Printing' Calculator adds and subtracts hours and minutes. Enter a number of "hours.minutes" in the field. Use the period (.) or the comma (,) as a valid decimal separator. (1 hour = 60 minutes.) Then click the appropriate "+" or "-" button. "C" (= All Clear / Slet alt) button clears all. Or use "Tab" or "Shift"+"Tab" key for navigation and "Enter" key for your selection of wanted button. Results (subtotals) of calculations are marked with "#" on the list. / Denne Tid 'Strimmel'-Regnemaskine adderer (sammenlægger) og subtraherer (fratrækker) timer og minutter. Skriv et tal for "timer.minutter" i feltet. Brug punktum (.) eller komma (,) som en gyldig decimal separator. (1 time = 60 minutter.) Klik herefter på den behørige "+" eller "-" knap. "C" (= All Clear / Slet alt) knap sletter alt. Eller brug "Tab" eller "Skift"+"Tab" tast til navigation og "Enter" tast til dit valg af ønsket knap. Resultater (subtotaler) af beregninger er markeret med "#" på listen.

The history of the program: / Programmets historie:

#2

In 1987 I made a "Flexible Working Hours (or Flexitime) Calculator" in the programming language IBM BASIC with user interface in Danish with great help from engineer Erik Madsen in order to get the algorithm part of the calculation of time and minutes working correctly. To obtain an exact result without rounding off errors all calculations on hours and minutes are made on their integer values. The latest version is 1.50. / I 1987 lavede jeg en "Flextidsregnemaskine" i programmeringssproget IBM BASIC med dansk brugerflade med stor hjælp fra ingeniør Erik Madsen til at få algoritme beregningsdelen af timer og minutter til at fungere korrekt. For at opnå et præcist resultat uden afrundingsfejl er alle beregninger på timer og minutter udført på deres heltalsværdier. Den nyeste version er 1.50.

#3

In 1992 the program source code was compiled under the programming language "Visual Basic for DOS  in that way the calculator now became an independent file "flextid.exe" (program file which runs alone without any interpreting program) still only with user interface in Danish. The latest version is 1.50. This version is still used today (2000). / I 1992 blev programkoden kompileret under programmeringssproget "Visual Basic for DOS", således at regnemaskinen nu blev en selvstændig fil "flextid.exe" (programfil som afvikles alene uden noget fortolkende program) stadig kun med dansk brugerflade. Den nyeste version er 1.50. Denne udgave benyttes stadig i dag (2000).

#4

In 1992 I rewrote and adapted the program source code for running on a "The Digital VAX Computer" machine under the similar VAX-basic programming language still only with user interface in Danish. The latest version is 2.10. This version is still used today (2000) however on a "The Digital ALFA Computer" machine. / I 1992 omskrev og tilpassede jeg programkoden til at kunne afvikles på en "The Digital VAX Computer" maskine under det tilsvarende VAX-basic programmeringssprog stadig kun med dansk brugerflade. Den nyeste version er 2.10. Denne udgave benyttes stadig i dag (2000), dog nu på en "The Digital ALFA Computer" maskine.

#5

In 1999 I developed a completely rewritten program which fundamentally builds on the same functions. This new program is now called: "Time 'Printing' Calculator / Tid 'Strimmel'-Regnemaskine" and runs from my homepage on the Internet with user interface in both English and Danish under HTML-code with JavaScript from a Browser-program. / I 1999 har jeg udviklet et fuldstændigt omskrevet program, som grundlæggende bygger på de samme funktioner. Dette nye program hedder nu: "Time 'Printing' Calculator / Tid 'Strimmel'-Regnemaskine" og afvikles fra min hjemmeside på Internettet med både engelsk og dansk brugerflade under HTML-kode med JavaScript fra et Browser-program.

#6

In 2000 there is added a section about "The history of the program" in the HTML-version of the Time 'Printing' Calculator, negative numbers are now written in a red font, and Style Sheets are used. Additionally some other minor changes are made to the program. / I 2000 er der i HTML-udgaven af Tid 'Strimmel'-Regnemaskinen tilføjet et afsnit om "Programmets historie", negative tal vises nu i en rød skrifttype og der gøres brug af Style Sheets. Yderligere er der foretaget nogle andre mindre ændringer i programmet.

#7

The latest version of the Time 'Printing' Calculator can be found at the Internet at the address: "http://www.erikoest.dk/tcalctop.htm", where you will get access to this HTML-version of the program with the newest corrections and any new additions. If you install this HTML-version on your own computer or a computer without access to the Internet you must be aware that you would not have access to the newest corrections or any new additions to the program unless you get the latest version on the Internet. / Den seneste udgave af Tid 'Strimmel'-Regnemaskinen kan findes på Internettet på adressen: "http://www.erikoest.dk/tcalctop.htm", hvor man vil få adgang til denne HTML-udgave af programmet med de nyeste rettelser og eventuelle nye tilføjelser. Hvis man installerer denne HTML-udgave på egen computer eller en computer uden adgang til Internettet, skal man være opmærksom på, at man ikke får adgang til de nyeste rettelser eller eventuelle nye tilføjelser til programmet, medmindre man henter den seneste udgave på Internettet.

#8

The program Time 'Printing' Calculator consists of 3 files: "tcalctop.htm", "timecalc.htm", and "blank.htm" which shall be placed in the same directory (folder). Below here there must be at least the following 2 graphic files in a directory (folder) called: "graphics": "note.gif", and "lyskurv.gif" plus if wanted the following additional 5 graphic files: "b-graa.jpg", "myhome.gif", "return.gif", "blank.gif", and "findbtn2.gif". If you are ONLINE at the Internet, this text in full can be seen and printed from the document: "http://www.erikoest.dk/tcalchlp.htm". / Programmet Tid 'Strimmel'-Regnemaskine består af 3 filer: "tcalctop.htm", "timecalc.htm" og "blank.htm" som skal ligge i samme bibliotek (mappe). Herunder skal der i et bibliotek (mappe) med navnet: "graphics" være mindst følgende 2 grafikfiler: "note.gif" og "lyskurv.gif" samt eventuelt yderligere følgende 5 grafikfiler: "b-graa.jpg", "myhome.gif", "return.gif", "blank.gif" og "findbtn2.gif". Hvis du er ONLINE på Internettet, så kan denne tekst ses i sin helhed og udskrives fra dokumentet: "http://www.erikoest.dk/tcalchlp.htm".

Time 'Printing' Calculator / Tid 'Strimmel'-Regnemaskine ]


   Top of This Page
   Return
   Go to Home Page