DK-Flag Erik Østergaard - My private test.htm Go to Home Page
Green Diamond

This page is "My own private testpage" /
Denne side er "Min egen private testside"

- so please choose Return or Home Page /
- så vælg venligst Return eller Home Page

. . . otherwise you are on your own! /
. . . ellers er du på egen hånd!

Return
  
Smiley

(Silenced) /
(Gjort tavs)

Green Diamond Green Diamond Green Diamond
 
   You are visitor number Counter Crazy to this page.    EOE
 

Zoom ] - Reload Page ] - Show/Hide text ] - Test Links ] - PDF-files ] - E-mail accounts ] - Factory/User Settings ]

Bottom of This Page

Test of new code!

Keyhole / NoeglehulProtected by "The Combination Lock"... / Beskyttet af "Kombinations-låsen"...

Key

For Help, press F1-key / For hjælp, tryk F1-tast

English version  English version

"The Combination Lock"

Tip / Tip Use it to create a hidden feature in your website - a so-called virtual Easter egg. (See the key above.)

Warning / Advarsel But ... this is a very low level security device.

Easter egg / Paaskeaeg Easter egg (virtual): a hidden message or feature in an object such as a movie, book, CD, DVD, computer program, or video game. In the context of software, an Easter egg is a hidden feature or novelty that the programmers have put in their software. In general, it is any hidden, entertaining thing that a creator or the creators hide in their creation only for their own personal reasons. This can be anything from a hidden list of the developers, to hidden commands, to jokes, or to funny animations.

Easter egg (in reality): a chicken egg that is dyed and often given a figure or a design or an imitation of such an egg used at Easter as a gift or decoration.

Dansk version  Dansk version

"Kombinations-låsen"

Tip / Tip Brug den for at lave en skjult funktion i din hjemmeside - et såkaldt virtuel påskeæg. (Se nøglen ovenfor.)

Warning / Advarsel Men ... den er en meget lav-niveau sikkerhedsmekanisme.

Easter egg / Paaskeaeg Påskeæg (virtuel): en skjult besked eller funktion i et objekt sådan som en film, bog, CD, DVD, computerprogram eller videospil. I forbindelse med software er et påskeæg en skjult funktion eller nyhed, som programmørerne har lagt ind i deres software. I almindelighed er det enhver underholdende ting, som en skaber eller skaberne skjuler i deres værk kun af deres egne personlige grunde. Dette kan være hvad som helst fra en skjult liste over udviklerne, til skjulte kommandoer, til vittigheder eller til sjove animeringer.

Påskeæg (i virkeligheden): et hønseæg som er farvet og ofte påført en figur eller et mønster eller en efterligning af sådan et æg brugt ved påske som en gave eller pynt.


Test of JavaScript (JScript) code!

Script errorGenerate a JavaScript Error.


Test of VBScript code!

Obsolete: VBScript is no longer supported in Internet Explorer IE11+. / Forældet: VBScript er ikke længere understøttet i Internet Explorer IE11+.

Script errorGenerate a VBScript Error.


Under Construction ! / Under konstruktion !   Slave to get the pages ready! / Knokler med at få siderne klar!


Zoom

 

Reload Page / Opdater side

 


Traffic light Reload Page, Refresh Page / Genindlæs side, Opdater side

 

Reload Page / Opdater side

Reload Page / Opdater side

 

The first 3 graphic buttons above makes the page the top page. The next 2 graphic buttons below just reloads the page. / De første 3 grafiske knapper ovenover gør siden til top-siden. De næste 2 grafiske knapper nedenfor opdaterer bare siden.

Green Diamond


To release yourself from a referral site / Hvis denne side vises i en ramme (frame), så bryd ud

Framed by a previous site? Links to escape to /
Sat i ramme af en tidligere side? Links for at slippe væk (bryde ud) til

The 2 links above makes the linked page the top page. / De 2 links ovenover gør den linkede side til top-siden.


Show/Hide text / Vis/Skjul tekst

Show and hide blocks of text (or images) with Cascading Style Sheets (CSS) and JavaScript (JScript) (JS). / Vis og skjul tekstblokke (eller billeder) med Cascading Style Sheets (CSS) og JavaScript (JScript) (JS).

Test of: More text # 1
Much more text.

Show/Hide text # 1

Test of: More text # 2
Much more text.

Show/Hide text # 2

Show all texts · Hide all texts

or as an only opportunity on a HTML page: / eller som den eneste mulighed på en HTML side:

+/-Show/Hide all texts

The above example uses DHTML to invert (toggle) the visibility of a division (DIV). / Eksemplet ovenfor bruger DHTML til at skifte synligheden af en deling [division] (DIV).

...and related: / ...og beslægtet:

Including change of the link itself / Indbefattet ændring af selve linket

 

+Show details / Se detaljer

 

The above example uses DHTML to invert (toggle) the visibility of a division (DIV) and a link. / Eksemplet ovenfor bruger DHTML til at skifte synligheden af en deling [division] (DIV) og et link.

...and related: / ...og beslægtet:

Change style of text / Ændre stil på tekst

Sentence / Sætning

  1. The quick brown fox jumps over the lazy dog. 1234567890
  2. Quizdeltagerne spiste jordbær med fløde, mens cirkusklovnen Walther spillede på xylofon. 1234567890

 

Change the Ordered List's style for: / Ændre den sorterede listes stil for:
Line / Linie  
1 Change style / Skift stil
2 Change style / Skift stil
All / Alle Select style #1 (All) / Vælg stil #1 (Alle) · Select style #2 (All) / Vælg stil #2 (Alle)

or as an only opportunity on a HTML page: / eller som den eneste mulighed på en HTML side:

Change style (All) / Skift stil (Alle)

 

...and related: / ...og beslægtet:

Change style of text when printing / Ændre stil på tekst når der udskrives

Example: See the graphic file "Reminder" under the section "Test Links" below located just below the "Test Links" heading. / Eksempel: Se grafikfilen "Reminder (Paamindelse)" under afsnittet "Test Links" nedenfor placeret lige nedenunder "Test Links" overskriften.


Test Links

Reminder / Paamindelse


 

  http:// /admin      

 

Warning / AdvarselThe next 2 pages linked to in the next 2 links below will only work when the pages are downloaded**) and saved on your computer. / De næste 2 sider linket til i de næste 2 links nedenfor vil kun virke, når siderne er download'et**) og gemt på din computer.

The example test page below will redirect you to a predefined page with a predefined file name placed in a predefined directory structure on another optional drive. / Eksempel testsiden nedenfor vil omdirigere dig til en foruddefineret side med et foruddefineret filnavn placeret i en foruddefineret mappe struktur på et andet valgfrit drev.

Green Diamond ! Go Index.*)

The example test page below will redirect you to a similar page with the same file name placed in exactly the same directory structure on another optional drive using the HTML (HyperText Markup Language) document's URL (Uniform Resource Locator) splitted up in parts. / Eksempel testsiden nedenfor vil omdirigere dig til en tilsvarende side med det samme filnavn placeret i præcis samme mappe struktur på et andet valgfrit drev ved brug af HTML (HyperText Markup Language) dokumentets URL (Uniform Resource Locator) splittet op i dele.

Green Diamond Redirect / Omdiriger.*)

*) Automatically redirect page. / Automatisk omdiriger side.
**) How to download a file to your computer: Simply click the RIGHT mouse button over the "Link" Text. From the popup menu, Netscape users will select "Save link as" and Internet Explorer users will select "Save destination as". / Sådan downloades en fil til din computer: Klik simpelt hen på den HØJRE museknap over "Link" teksten. Fra pop-up menuen skal Netscape brugere vælge "Gem link som" og Internet Explorer brugere vælge "Gem destination som".

 

Traffic light URL GO! (Uniform Resource Locator go! - Frames).


Today Currently it is... [(formatted as: HH:MM:SS MM/DD/YYYY); Converting of a date to a string using my conventions.]

Today Currently it is... [(formatted as: GMT String); Converting of a date to a string using the GMT convention. GMT (Greenwich Mean Time) is also called UTC for Universal Coordinated Time.]

Today Currently it is... [(formatted as: Locale String); Converting of a date to a string using the locale conventions.]

Today Currently it is... [(formatted as: String); Converting of a date to a plain ordinary string.]

Cool Links Under Construction -==NEW! June 21, 1997

The Browser Reporter is a browser reporting utility to obtain information about a user's browser. New July 31, 1997

Button Show number of URLs in the browser's history list. / Vis antal URLs i browserens historieliste.

"My own private temporary testpage "- test_tmp.htm. Updated August 18, 1997

Sending Parameters between pages using the Location Search Object. New September 2, 1997

Showing a Textslide before open a file after the slideshow (for security-reasons this only works offline).

Showing a Distributed JScript and Style that is Distributed JScript - Inline Script and Distributed Style - Cascading Style Sheets (CSS).  New!  June 9, 1998

Showing page with Test of how to embed another document within the current HTML document. / Visende side med Test af hvordan man kan integrere et andet dokument i det aktuelle HTML-dokument.

Saving and Restoring Document JScript Cookie Information (Client-side Persistent Information).  Updated  November 19, 2011

Showing page with Color Samples. / Visende side med Farve prøver.

Showing page with Special characters and backgrounds as graphic or image files. / Visende side med Specielle karakterer og baggrunde som grafiske eller billede filer.

Showing page with Show counter images (graphics). / Visende side med Vis tæller billeder (grafiske).

Calibration Check / Kalibreringskontrol
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

 

Image Image No image No image 'Picture' and 'Picture Gallery' (opening in a Pop Up window) / 'Billede' og 'Billedgalleri' (åbnes i et Pop Up vindue)

Picture Gallery / Billedgalleri

Picture / BilledePicture / BilledeOpen this link in new window / Åben dette link i nyt vindue - Master.

 

'Picture' and 'Picture Gallery' (opening in a Pop Up window) /
'Billede' og 'Billedgalleri' (åbnes i et Pop Up vindue)
IMG ALT text(s) /
IMG ALT tekst(er)
Test number of images with different combinations of IMG ALT texts etc. /
Test antal billeder med forskellige kombinationer af IMG ALT tekster etc.
With / Med: ALT Text / ALT Text 2

1

2

3

4

With / Med: ALT Text

1

2

3

4

With / Med: ALT Text 2

1

2

3

4

No / Ingen: ALT Text

1

2

3

4

only for test use / kun til test brug

 

Showing page with Show images (graphics) - Show an image (graphic) file by entering the path and filename. / Visende side med Vis billeder (grafiske) - Vis en billed (grafisk) fil ved at indtaste stien og filnavnet.

Showing page with Test (Documents\Images\...) - Test an image against different background colours and view its transparency instantly with the possibility of zoom. / Visende side med Test (Dokumenter\Billeder\...) - Test øjeblikkelig et billede mod forskellige baggrundsfarver og se dets gennemsigtighed med mulighed for zoom.

Showing page with Tables and hatching - and user's possibility of changing the page background colour ('BGCOLOR'). / Visende side med Tabeller og skravering - og brugers mulighed for ændring af sidens baggrundsfarve ('BGCOLOR').

Showing page with Frames and JavaScript Information. / Visende side med Rammer (frames) og JavaScript oplysninger.

New Home Page Redirect Text - How to make the changes automatically to all your pages.

Add to Favorites / Tilfoej til Foretrukne

Copy text to clipboard / Kopier tekst til udklipsholderCopy text to clipboard selected from a list shown in a Pop Up window by clicking on the desired line of text. / Kopier tekst til udklipsholder udvalgt fra en liste vist i et Pop Up vindue ved at klikke på den ønskede tekstlinie.
Black Square Red Square Green Square Yellow Square Blue Square Grey Square Cyan Square Brown Square Purple Square White Square

Red Diamond Yellow Diamond Green Diamond

Copy text to clipboard / Kopier tekst til udklipsholderThe quick brown fox jumps over the lazy dog. 1234567890

  Test of... clipboard / Test af... udklipsholder  

Cut and copy text to clipboard / Klip og kopier tekst til udklipsholder

Copy text to clipboard / Kopier tekst til udklipsholder

Paste text from clipboard / Indsaet tekst fra udklipsholder

       

Button Test of... / Test af...

  True     False  

Button how to reverse a boolean value using JavaScript. / hvordan man kan omvende en boolean værdi ved at bruge JavaScript.

Button how to get currently selected value using JavaScript. / hvordan man kan få aktuelt valgte værdi ved at bruge JavaScript.

Button how to create the favorites / bookmark HTML link text for use with the 'document.write();' statement using JavaScript. / hvordan man skaber foretrukne / bogmærke HTML link teksten til brug sammen med 'document.write();' erklæringen ved at bruge JavaScript.

Button how to open a PopUp Window and center the Pop Up browser window using JavaScript. / hvordan man åbner et PopUp vindue og centrerer Pop Up browser vinduet ved at bruge JavaScript.

Button how to open a PopUp Window and maximize the Pop Up browser window using JavaScript. / hvordan man åbner et PopUp vindue og maksimerer Pop Up browser vinduet ved at bruge JavaScript.

Button how to open a PopUp Window and close the Pop Up browser window by specifying the confirmation choice using JavaScript. / hvordan man åbner et PopUp vindue og lukker Pop Up browser vinduet ved at angive bekræftelse valg ved at bruge JavaScript.

Button how to show text in 'window.status' and clear 'window.status' after a while using JavaScript. / hvordan man viser tekst i 'window status' og sletter 'window status' efter et stykke tid ved at bruge JavaScript.

Button how to go to the Internet browser's indexed 'Home Page' location (URL) using JavaScript. / hvordan man kan gå til Internet browserens indstillede 'Startside' plads (URL) ved at bruge JavaScript.

Show text in 'window status' / Vis tekst i 'window status'.

Home Button / Startside knap - How you can go to the Internet browser's indexed 'Home Page' location (URL). / Hvordan man kan gå til Internet browserens indstillede 'Startside' plads (URL).

Add to Favorites / Tilfoej til Foretrukne

Joker Words / Joker ordOpen this link in new window / Åben dette link i nyt vindue - Return the extracted randomly chosen word from a selected or randomly chosen group. / Returner det udtrukne vilkårlige udvalgte ord fra en valgt eller tilfældig udvalgt gruppe.

*) Automatically redirect page.
**) Opening in a Pop Up window.
***) Opens in a new browser window. Just close this new window and you are back.

*) Automatisk omdiriger side.
**) Åbnes i et Pop Up vindue.
***) Åbner i et nyt browser vindue. Luk dette nye vindue og du er tilbage.


You can see the JavaScript by using View Source. / Man kan se JavaScript'et ved at bruge Vis Kilde.


PDF-files:

PDF

PDF-format (Portable Document Format)

PDF

Manuals ] - E-mail and Environment ] - E-mail ] - Large files and E-mail to me ] - Large files and E-mail from me ] - E-mail change ]

Manuals

PDF

 

About these files:

The PDF files on this website can be read online or printed using the free Adobe® Acrobat® Reader. If you do not have this software installed on your system, you may download it from Adobe's website.

Get Acrobat Reader
Download
Adobe® Acrobat® Reader now

Links off my sites opens in a new browser window. Just close this new window and you are back. / Links væk fra mine sider åbner i et nyt browser vindue. Luk dette nye vindue og du er tilbage.

The following manuals are for English
(English) HP DeskJet 895Cxx Series Printer Users Guide - C6410-90080
Release Date Filename Total Size
18-Sep-1998 nonexistent_test.pdf 786.7 Kilobytes
Time Estimate at 28.8Kbps : 4 Min

You can also download this file directly to your computer. Simply click the RIGHT mouse button over the "View Me" Button. From the popup menu, Netscape users will select "Save Link As" and Internet Explorer users will select "Save Link As".

View Me

Adobe, the Adobe logo, and Adobe Acrobat Reader are trademarks of Adobe Systems Incorporated.

 

The following files are for test use
Filetypes (filename consisting of filename.extension): *.pdf, *.txt
Release Date Filename Total Size Time Estimate at 28.8Kbps  
8-Mar-2011 pdfprint.pdf 2.98 Kilobytes 1 Sec View Me
8-Mar-2011 pdfprint.txt 13 bytes >1 Sec View Me

E-mail and Environment / E-mail og Miljø

Environment / Miljø Think of the environment - do you need to print this email?
Tænk på miljøet - behøver du at udskrive denne mail?

E-mail

Info

 

English version  English version

[Name or nickname: Me]
From: myemail@something.net
Date: February 6, 2004 2:41 pm
To: yourmail@something.net
Subject: Letter
Attachments: letter.pdf (26.6 KB)

Message:

Letter enclosed in Adobe Acrobat format (*.pdf).

Can be read or printed using the free program Adobe Acrobat Reader. If this program is not installed, it can be downloaded from Adobe's website (http://www.adobe.com/prodindex/acrobat/readstep.html).

 

Yours sincerely
Me

Notice:
I only check my e-mail about once a week.

E-mail: myemail@something.net
Homepage: http://www.something.net/~me

Environment / MiljøThink of the environment - do you need to print this email?

_______________
Please note that this message may contain confidential information. If you have received this message by mistake, please inform the sender of the mistake by sending a reply, then delete the message from your system without making, distributing or retaining any copies of it.
Although I believe that the message and any attachments are free from viruses and other errors that might affect the computer or IT system where it is received and read, the recipient opens the message at his or her own risk. I assume no responsibility for any loss or damage arising from the receipt or use of this message.

 Request receipt for reading.    (Recommended)

Send Mail

Adobe, the Adobe logo, and Adobe Acrobat Reader are trademarks of Adobe Systems Incorporated.

 

 

Dansk version  Dansk version

[Navn eller øgenavn: Mig]
Fra: minemail@noget.net
Dato: 6. februar 2004 14:41
Til: dinemail@noget.net
Emne: Brev
Vedhæft: brev.pdf (26,6 KB)

Meddelelse:

Brev vedlagt i Adobe Acrobat format (*.pdf).

Kan læses eller udskrives med det gratis program Adobe Acrobat Reader. Hvis dette program ikke er installeret, kan det hentes fra Adobe's website (http://www.adobe.com/prodindex/acrobat/readstep.html).

 

Med venlig hilsen
Mig

Bemaerk:
Jeg tjekker kun min e-mail cirka en gang om ugen.

E-mail: minemail@noget.net
Homepage: http://www.noget.net/~mig

Environment / MiljøTænk på miljøet - behøver du at udskrive denne mail?

_______________
Jeg gør opmærksom på, at denne e-mail kan indeholde fortrolig information. Hvis du ved en fejltagelse modtager e-mailen, beder jeg dig venligst informere afsender om fejlen ved at bruge svar-funktionen. Samtidig beder jeg dig slette e-mailen i dit system uden at videresende eller kopiere den.
Selv om e-mailen og ethvert vedhæftet bilag efter min overbevisning er fri for virus og andre fejl, som kan påvirke computeren eller it-systemet, hvori den modtages og læses, åbnes den på modtagerens eget ansvar. Jeg påtager mig ikke noget ansvar for tab og skade, som er opstået i forbindelse med at modtage og bruge e-mailen.

 Anmod om kvittering for læsning.    (Anbefales)

Send Mail

Adobe, the Adobe logo, and Adobe Acrobat Reader are trademarks of Adobe Systems Incorporated.

 

Large files and E-mail to me / Store filer og E-mail til mig

Info

 

English version  English version

Subject: Large files and E-mail to me
Attachments: hjsplit.zip (172 KB)

Message:

If you want to send me a large file for example a PDF-file or a picture by E-mail please contact me in advance and let me give you my exact E-mail address to use for this occasion. On my E-mail address " myemail@something.net " my mailbox can receive a maximum of 10 MB per E-mail and a total of 250 MB before I have to empty my mailbox and on my E-mail address " myemail@something.com " my mailbox can receive (and send) a maximum of 7 MB per E-mail and a total of more than 250 MB before I have to empty my mailbox.

When it is said that an E-mail account can receive messages up to 10 MB and send messages up to 10 MB, this means that the total encoded size of the E-mail message sending cannot exceed 10 MB.

Please note: in order to attach files to an E-mail message, they must be encoded and will increase in size. Attachments sent with E-mails have to be translated into a format other E-mail programs can read. This translation, called base64 encoding, adds about 33% to the original size of the attachment. Thus, a 1.5 MB attachment will turn into a 2 MB attachment after encoding.

But your E-mail account provider probably doesn't allow you to send such large E-mails. Then you can use a free program such as HJSplit to split the file in smaller parts which each can be sent in a separate E-mail.

Some file extensions will be stopped by the anti-virus filter by the sender or the recipient. A solution is to pack the file as a *.zip file if not the program HJSplit is used.

Download the free program HJ-Split for large file splitting and joining here: " http://www.freebyte.com/hjsplit ".Open this link in new window / Åben dette link i nyt vindue

I have attached the free program HJ-Split version 2.2 for Windows 95/98/NT/2000 for large file splitting and joining.

Uncompress the attached file containing the HJSplit program.

Double click then at hjsplit.exe and the program should run. Press 'Split'. Press 'Input File' and choose the file which is to be split. Try at first to let 'Split file size' be at the 1400 Kbytes which the program suggest. Press 'Start' and the result will be a range of files, which is located at the same place as the original file each with a new addition to the file extension name like this '001', '002' etc. That is, if you have named the original file 'info.pdf' then it will be split into 'info.pdf.001', 'info.pdf.002' etc. Each of these files should then be able to be sent one at a time attached their respective E-mails.

Note: If the total size of your E-mails to me cause my above-mentioned mailbox quota to be exceeded you must postpone sending me more E-mails until I have emptied my mailbox.

I look forward to receiving the files in question.

 

Yours sincerely
Me

Environment / MiljøThink of the environment - do you need to print this email?

_______________
Please note that this message may contain confidential information. If you have received this message by mistake, please inform the sender of the mistake by sending a reply, then delete the message from your system without making, distributing or retaining any copies of it.
Although I believe that the message and any attachments are free from viruses and other errors that might affect the computer or IT system where it is received and read, the recipient opens the message at his or her own risk. I assume no responsibility for any loss or damage arising from the receipt or use of this message.

 

 

Dansk version  Dansk version

Emne: Store filer og E-mail til mig
Vedhæft: hjsplit.zip (172 KB)

Meddelelse:

Hvis du ønsker at sende mig en stor fil, for eksempel en PDF-fil eller et billede pr. E-mail, så kontakt mig venligst i forvejen, og lad mig give dig min præcise E-mail adresse til brug for denne lejlighed. På min E-mail adresse " minemail@noget.net " kan min mailboks modtage et maksimum på 10 MB pr. E-mail og en total på 250 MB før jeg er nødt til at tømme min mailboks, og på min E-mail adresse " minemail@noget.com " kan min mailboks modtage (og sende) et maksimum på 7 MB pr. E-mail og en total på mere end 250 MB før jeg er nødt til at tømme min mailboks.

Når det siges, at en E-mail konto kan modtage meddelelser på op til 10 MB og sende meddelelser på op til 10 MB, betyder det, at den totale størrelse omsat til kode af E-mail meddelelsen som sendes ikke kan overstige 10 MB.

Bemærk venligst: for at vedhæfte filer til en E-mail meddelelse, skal de være omsat til kode og vil stige i størrelse. Vedhæftninger sent med E-mails skal oversættes til et format andre E-mail programmer kan læse. Denne oversættelse, kaldet base64 indkodning, lægger omkring 33% til den originale størrelse af vedhæftningen. Derfor vil en 1,5 MB vedhæftning blive til en 2 MB vedhæftning efter indkodningen.

Men din E-mail konto udbyder tillader dig sandsynligvis ikke at sende sådanne store E-mails. Så kan du bruge et gratis program såsom HJSplit til at dele filen i mindre stykker, som hver kan blive sendt i en separat E-mail.

Nogle fil typer vil blive stoppet af anti-virus filteret hos afsender eller modtager. En løsning er at pakke filen som en *.zip fil, hvis ikke programmet HJSplit bruges.

Download det gratis program HJ-Split til at dele og samle store filer her: " http://www.freebyte.com/hjsplit ".Open this link in new window / Åben dette link i nyt vindue

Jeg har vedhæftet det gratis program HJ-Split version 2.2 for Windows 95/98/NT/2000 til at dele og samle store filer.

Udpak den vedhæftede fil indeholdende HJSplit programmet.

Dobbelt-klik så på hjsplit.exe og programmet skulle køre. Tryk på 'Split'. Tryk på 'Input File' og vælg filen som skal opdeles. Prøv i første omgang at lade 'Split file size' være på de 1400 Kbytes som programmet foreslår. Tryk på 'Start' og resultatet vil være en række filer, som ligger samme sted som den oprindelige fil, hver med en ny tilføjelse til filtype-navnet således '001', '002' osv. Det vil sige, hvis du har kaldt den originale fil for 'info.pdf', så vil den blive opdelt i 'info.pdf.001', 'info.pdf.002' osv. Hver af disse filer skulle så kunne sendes en ad gangen vedhæftet hver sin E-mail.

Bemærk: Hvis den totale størrelse på dine E-mails til mig forårsager, at min ovennævnte mailboks kvota bliver overskredet, så må du vente med at sende mig flere E-mails, indtil jeg har tømt min mailboks.

Jeg ser frem til at modtage de omtalte filer.

 

Med venlig hilsen
Mig

Environment / MiljøTænk på miljøet - behøver du at udskrive denne mail?

_______________
Jeg gør opmærksom på, at denne e-mail kan indeholde fortrolig information. Hvis du ved en fejltagelse modtager e-mailen, beder jeg dig venligst informere afsender om fejlen ved at bruge svar-funktionen. Samtidig beder jeg dig slette e-mailen i dit system uden at videresende eller kopiere den.
Selv om e-mailen og ethvert vedhæftet bilag efter min overbevisning er fri for virus og andre fejl, som kan påvirke computeren eller it-systemet, hvori den modtages og læses, åbnes den på modtagerens eget ansvar. Jeg påtager mig ikke noget ansvar for tab og skade, som er opstået i forbindelse med at modtage og bruge e-mailen.

 

Large files and E-mail from me / Store filer og E-mail fra mig

Info

 

English version  English version

Subject: Large files and E-mail from me
Attachments: hjsplit.zip (172 KB)

Message:

When I am to send you a large file by E-mail as agreed and when your E-mail account provider probably doesn't allow you to receive such large E-mails I have used the free program HJ-Split to split the file in smaller parts which each will be sent to you in separate E-mails.

When it is said that an E-mail account can receive messages up to 10 MB and send messages up to 10 MB, this means that the total encoded size of the E-mail message sending cannot exceed 10 MB.

Please note: in order to attach files to an E-mail message, they must be encoded and will increase in size. Attachments sent with E-mails have to be translated into a format other E-mail programs can read. This translation, called base64 encoding, adds about 33% to the original size of the attachment. Thus, a 1.5 MB attachment will turn into a 2 MB attachment after encoding.

When I split the file I have at first tried to let 'Split file size' be at the 1400 Kbytes which the HJ-Split program suggest. And the result was a range of files, each with a new addition to the file extension name like this '001', '002' etc. That is, if I have named the original file 'info.pdf' then it was split into 'info.pdf.001', 'info.pdf.002' etc. Each of these files is then sent one at a time attached their respective E-mails to you. You then have to locate all these files at the same place.

Download the free program HJ-Split for large file splitting and joining here: " http://www.freebyte.com/hjsplit ".Open this link in new window / Åben dette link i nyt vindue

I have attached the free program HJ-Split version 2.2 for Windows 95/98/NT/2000 for large file splitting and joining.

Uncompress the attached file containing the HJSplit program.

Double click then at hjsplit.exe and the program should run. Press 'Join'. Press 'Input File' and choose the file which is to be joined that is the file with the extension name '001'. Press 'Start' and the result will be the original file.

Please confirm that you have received the files in question.

 

Yours sincerely
Me

Environment / MiljøThink of the environment - do you need to print this email?

_______________
Please note that this message may contain confidential information. If you have received this message by mistake, please inform the sender of the mistake by sending a reply, then delete the message from your system without making, distributing or retaining any copies of it.
Although I believe that the message and any attachments are free from viruses and other errors that might affect the computer or IT system where it is received and read, the recipient opens the message at his or her own risk. I assume no responsibility for any loss or damage arising from the receipt or use of this message.

 

 

Dansk version  Dansk version

Emne: Store filer og E-mail fra mig
Vedhæft: hjsplit.zip (172 KB)

Meddelelse:

Da jeg, som aftalt, er ved at sende dig en stor fil, og da din E-mail konto udbyder sandsynligvis ikke tillader dig at modtage sådanne store E-mails, har jeg brugt det gratis program HJ-Split til at dele filen i mindre stykker, som hver vil blive sendt til dig i separate E-mails.

Når det siges, at en E-mail konto kan modtage meddelelser på op til 10 MB og sende meddelelser på op til 10 MB, betyder det, at den totale størrelse omsat til kode af E-mail meddelelsen som sendes ikke kan overstige 10 MB.

Bemærk venligst: for at vedhæfte filer til en E-mail meddelelse, skal de være omsat til kode og vil stige i størrelse. Vedhæftninger sent med E-mails skal oversættes til et format andre E-mail programmer kan læse. Denne oversættelse, kaldet base64 indkodning, lægger omkring 33% til den originale størrelse af vedhæftningen. Derfor vil en 1,5 MB vedhæftning blive til en 2 MB vedhæftning efter indkodningen.

Da jeg delte filen, prøvede jeg i første omgang at lade 'Split file size' være på de 1400 Kbytes som HJ-Split programmet foreslår. Og resultatet var en række filer hver med en ny tilføjelse til filtype-navnet således '001', '002' osv. Det vil sige, hvis jeg har kaldt den originale fil for 'info.pdf', så var den blevet opdelt i 'info.pdf.001', 'info.pdf.002' osv. Hver af disse filer er så sendt en ad gangen vedhæftet hver sin E-mail til dig. Du skal så lægge alle disse filer det samme sted.

Download det gratis program HJ-Split til at dele og samle store filer her: " http://www.freebyte.com/hjsplit ".Open this link in new window / Åben dette link i nyt vindue

Jeg har vedhæftet det gratis program HJ-Split version 2.2 for Windows 95/98/NT/2000 til at dele og samle store filer.

Udpak den vedhæftede fil indeholdende HJSplit programmet.

Dobbelt-klik så på hjsplit.exe og programmet skulle køre. Tryk på 'Join'. Tryk på 'Input File' og vælg filen som skal samles, dvs. filen med filtype-navnet '001'. Tryk på 'Start' og resultatet vil være den oprindelige fil.

Venligst bekræft at du har modtaget de omtalte filer.

 

Med venlig hilsen
Mig

Environment / MiljøTænk på miljøet - behøver du at udskrive denne mail?

_______________
Jeg gør opmærksom på, at denne e-mail kan indeholde fortrolig information. Hvis du ved en fejltagelse modtager e-mailen, beder jeg dig venligst informere afsender om fejlen ved at bruge svar-funktionen. Samtidig beder jeg dig slette e-mailen i dit system uden at videresende eller kopiere den.
Selv om e-mailen og ethvert vedhæftet bilag efter min overbevisning er fri for virus og andre fejl, som kan påvirke computeren eller it-systemet, hvori den modtages og læses, åbnes den på modtagerens eget ansvar. Jeg påtager mig ikke noget ansvar for tab og skade, som er opstået i forbindelse med at modtage og bruge e-mailen.

 

E-mail change / E-mail ændring

Info

 

English version  English version

Subject: E-mail change

Message:

Re.: Newsletter.

When you are sending me an E-mail you are using the E-mail address " myemail@something.net ".

From now on please use the E-mail address " myemail@something.com ".

My old E-mail address will be phased out.

Sorry for the inconvenience this change may have caused.

 

Yours sincerely
Me

Environment / MiljøThink of the environment - do you need to print this email?

_______________
Please note that this message may contain confidential information. If you have received this message by mistake, please inform the sender of the mistake by sending a reply, then delete the message from your system without making, distributing or retaining any copies of it.
Although I believe that the message and any attachments are free from viruses and other errors that might affect the computer or IT system where it is received and read, the recipient opens the message at his or her own risk. I assume no responsibility for any loss or damage arising from the receipt or use of this message.

Request receipt for reading.    (Recommended)

 

 

Dansk version  Dansk version

Emne: E-mail ændring

Meddelelse:

Vedr.: Nyhedsbrev.

Når du sender mig en E-mail, benytter du E-mail adressen " minemail@noget.net ".

Fremover brug venligst E-mail adressen " minemail@noget.com ".

Min gamle E-mail adresse vil blive afviklet gradvist.

Beklager ulejligheden som denne ændring kan have givet anledning til.

 

Med venlig hilsen
Mig

Environment / MiljøTænk på miljøet - behøver du at udskrive denne mail?

_______________
Jeg gør opmærksom på, at denne e-mail kan indeholde fortrolig information. Hvis du ved en fejltagelse modtager e-mailen, beder jeg dig venligst informere afsender om fejlen ved at bruge svar-funktionen. Samtidig beder jeg dig slette e-mailen i dit system uden at videresende eller kopiere den.
Selv om e-mailen og ethvert vedhæftet bilag efter min overbevisning er fri for virus og andre fejl, som kan påvirke computeren eller it-systemet, hvori den modtages og læses, åbnes den på modtagerens eget ansvar. Jeg påtager mig ikke noget ansvar for tab og skade, som er opstået i forbindelse med at modtage og bruge e-mailen.

Anmod om kvittering for læsning.    (Anbefales)

 


E-mail accounts:

Note...

Legend to E-mail

 

Legend
Legend (among other things): A table on a map, chart, or the like, listing and explaining the symbols used. Compare key.
Key (among other things): A systematic explanation of abbreviations, symbols, etc., used in a dictionary, map, etc. Compare legend.
Symbol... Explanation...
Active / Aktiv
Obsolete (that is about to be cancelled) / Forældet (dvs. ved at udgå)
Cancelled / Udgået
Alias Alias / Alias
Open this link in new window / Åben dette link i nyt vindue Open this link in new window / Åben dette link i nyt vindue

 

As a customer of an E-mail account provider, you can possibly set up as many or only limited number e-mail addresses (accounts) and E-mail alias as you want to, or you are not allowed to set up more than one account and a limited number of E-mail alias. / Du har som kunde hos en E-mail konto udbyder muligvis mulighed for at oprette ligeså mange eller kun et begrænset antal e-mail-adresser (konti) og E-mail alias som du ønsker, eller du må ikke oprette mere end en konto og et begrænset antal E-mail alias.

Webmail, POP3, IMAP and SMTP servers will be automatically attached to your e-mail accounts. / Der vil automatisk være en webmail, POP3, IMAP og SMTP server tilknyttet dine e-mail-konti.

Webmail access provides the opportunity of reading and writing messages from your e-mail account through any internet provider, wherever you are, at whatever time. / Webmail giver dig mulighed for at læse og skrive beskeder fra din e-mail-konto via en vilkårlig internet-adgang, når du enten er ude at rejse eller af anden årsag ikke kan komme til din egen computer.

POP3 and IMAP accounts can be seen as individual mail boxes. / POP3 og IMAP konti kan opfattes som individuelle postkasser.

SMTP provides you with the opportunity of sending emails through your E-mail account provider's outgoing (SMTP) mail server. / SMTP giver dig mulighed for at sende e-mails via din E-mail konto udbyders udgående (SMTP) mail server.

What is a mail alias? An alias is a "virtual" mail account, whose only purpose is to forward mails to one or more mail accounts.  / Hvad er et mail alias? Et alias er en "virtuel" mailkonto, hvis eneste formål er at videresende mails til en eller flere mailkonti.


Factory/User Settings:

List registration of the default factory settings and the changes of them made by the user.

Example...


Wireless Performance

These are the Wireless Performance features for the AP (Access Point) portion.

 

Tab Button Item Factory User
Advanced Performance SSID Broadcast Enable Disable

 


Legend to Factory/User Settings

 

Legend
Legend (among other things): A table on a map, chart, or the like, listing and explaining the symbols used. Compare key.
Key (among other things): A systematic explanation of abbreviations, symbols, etc., used in a dictionary, map, etc. Compare legend.
Symbol... Explanation...
Tab Tab Tab / Fane
Button Button Button / Knap
Item Item Item / Punkt
Factory Factory Factory settings / Fabriksindstillinger
User User User settings / Brugerindstillinger

 


Subject to change without notice.   Top of This Page
E-mail Contact Click Here to send me an e-mail! / Tryk her for at sende mig en e-mail!   Return
   Go to Home Page