DK-Flag Erik Østergaard - Daylight Saving Time (DST) in Denmark / Sommertid i Danmark Go to Home Page
   Return
  
  
Bottom of This Page

Daylight Saving Time (DST) in Denmark / Sommertid i Danmark

 

Daylight Saving Time (DST) in Denmark / Sommertid i Danmark
Season-clock / Aarstidsur
Year / År  Increase Value
Decrease Value

Season - spring / Aarstid - foraar    /   Daylight Saving Time (DST) begin clock (from 02:00:00 o'clock to 03:00:00 o'clock) / Sommertid begynd ur (fra klokken 02:00:00 til klokken 03:00:00)
     

Season - autumn / Aarstid - efteraar    /   Daylight Saving Time (DST) end clock (from 03:00:00 o'clock to 02:00:00 o'clock) / Sommertid slut ur (fra klokken 03:00:00 til klokken 02:00:00)
     

 

Clock back and forth / Uret frem og tilbage

By Daylight Saving Time (DST) in Denmark clocks are set: / Urene stilles ved sommertid i Danmark:

 


Daylight Saving Time (DST) in Denmark / Sommertid i Danmark

The first time Daylight Saving Time (DST) was introduced in Denmark was in 1916 during World War I (1914 - 1919). The second time was during World War II (1939 (Denmark 1940) - 1945) and in the years that immediately followed - 1940 to 1948. The third and last time was in the summer of 1980, when Daylight Saving Time (DST) was introduced as we more or less know it today (2011). Because from 1980 to 1995 inclusive Daylight Saving Time (DST) in Denmark stretched from last Sunday in March to last Sunday in September. /
Første gang sommertid blev indført i Danmark var i 1916 under 1. verdenskrig (1914 - 1919). Anden gang var under 2. verdenskrig (1939 (Danmark 1940) - 1945) og i årene, der fulgte umiddelbart efter - 1940 til 1948. Tredje og sidste gang var i sommeren 1980, hvor sommertiden blev indført, som vi mere eller mindre kender den i dag (2011). Fra 1980 til og med 1995 strakte sommertiden i Danmark sig nemlig fra sidste søndag i marts til sidste søndag i september.

Starting in 1996, the summer time throughout the European Union (EU) has been from the last Sunday in March to last Sunday in October. About 70 countries have now (2011) introduced the system. /
Fra og med 1996 har sommertiden i hele Den Europæiske Union (EU) været fra sidste søndag i marts til sidste søndag i oktober. Omkring 70 lande har i dag (2011) indført ordningen.

Mnemonics / Husketeknik

Tips to remember - garden furniture back and forth / Husketip - havemøbler frem og tilbage

 

Miscellaneous / Diverse

Tips: / Tips:

(Danish word:) HFI breaker; an earth leakage breaker which interrupts the flow of current by errors in the alternating current in the normal household wiring; HFI circuit breakers have been replaced by HPFI breakers since 1991 in Denmark at installing ground fault circuit interrupters in dwellings; HFI is short for high-sensitivity fault current (I denotes the electric current) = HFI relay switch Not equal to / Forskellig fra (ikke lig med) HPFI breaker Tilde operator = varies with = similar to / Er omtrent lig med (English word:) Earth Leakage Breaker (ELB), Earth Leakage Circuit Breaker (ELCB); Nowadays, ELCBs have been mostly replaced by Residual Current Devices (RCDs). /
HFI-afbryder; en fejlstrømsafbryder der afbryder strømmen ved fejl i vekselstrømmen i det almindelige ledningsnet; ved installation af fejlstrømsafbrydere i boliger har HFI-afbrydere været afløst af HPFI-afbrydere siden 1991 i Danmark; HFI er forkortelse af højfølsom fejlstrøm (I betegner elektrisk strøm) = HFI-relæ Not equal to / Forskellig fra (ikke lig med) HPFI-afbryder Tilde operator = varies with = similar to / Er omtrent lig med (Engelsk ord:) Earth Leakage Breaker (ELB), Earth Leakage Circuit Breaker (ELCB); nutildags er ELCBs for størstedelen blevet afløst af Residual Current Devices (RCDs).

(Danish word:) HPFI breaker; a ground fault circuit interrupter that cuts power both by errors in the alternating current in the normal household wiring as the error in smooth flow of household appliances with built-in electronic control, such as washing machines; HPFI is short for high-sensitivity pulsed fault current (I denotes the electric current) = HPFI relay switch Not equal to / Forskellig fra (ikke lig med) HFI breaker Tilde operator = varies with = similar to / Er omtrent lig med (English word:) Residual Current Device (RCD), Residual Current Circuit Breaker (RCCB); In the United States and Canada, a Residual Current Device (RCD) is also known as a Ground Fault Circuit Interrupter (GFCI), Ground Fault Interrupter (GFI), or an Appliance Leakage Current Interrupter (ALCI). In Australia they are sometimes known as "safety switches" or simply "RCD" and in the United Kingdom they can be referred to as "trips" or "trip switches". /
HPFI-afbryder; en fejlstrømsafbryder der afbryder strømmen såvel ved fejl i vekselstrømmen i det almindelige ledningsnet som ved fejl i jævnstrømmen i husholdningsapparater med indbygget elektronisk styring, f.eks. vaskemaskiner; HPFI er forkortelse af højfølsom pulserende fejlstrøm (I betegner elektrisk strøm) = HPFI-relæ Not equal to / Forskellig fra (ikke lig med) HFI-afbryder Tilde operator = varies with = similar to / Er omtrent lig med (Engelsk ord:) Residual Current Device (RCD), Residual Current Circuit Breaker (RCCB); I Amerika og Canada kaldes en Residual Current Device (RCD) også for en Ground Fault Circuit Interrupter (GFCI), Ground Fault Interrupter (GFI) eller en Appliance Leakage Current Interrupter (ALCI). I Australien er de undertiden kendt som "safety switches" eller simpelthen "RCD" og i Storbritannien og Nordirland kan de blive henvist til som "trips" eller "trip switches".

smoke alarm; an alarm device which is actuated by smoke. /
røgalarm; et alarmapparat som aktiveres i tilfælde af røgudvikling.

 

General description / Generel beskrivelse

Daylight Saving Time (DST); a period each year where all the clocks are set forth an hour compared to standard time so you can better utilize daylight hours; the period is going from some time in the spring to later in the autumn; time system, there is one, rarely two hours ahead of a place's zone time; used in several countries in a part of or the whole summer half to take advantage of the daylight during longer evenings Not equal to / Forskellig fra (ikke lig med) winter time; Daylight Saving Time (DST) was introduced in Denmark in 1916, 1940-48, and again by annual regulations from 1980-1995, and from 1996 following the rules that applies to the European Union (EU). /
sommertid; en periode hvert år hvor alle ure stilles en time frem i forhold til normal tid så man bedre kan udnytte døgnets lyse timer; perioden går fra en gang i foråret til hen på efteråret; tidssystem, der er én, sjældnere to timer foran et steds zonetid; anvendt i flere lande i en del af eller hele sommerhalvåret for at udnytte dagslyset ved længere aftener Not equal to / Forskellig fra (ikke lig med) vintertid; Sommertid var indført i Danmark i 1916, 1940-48 og igen, ved årlige anordninger, fra 1980-1995, og fra 1996 følges reglerne gældende for Den Europæiske Union (EU).

winter time; a period each year where all the clocks are set back an hour to standard time Not equal to / Forskellig fra (ikke lig med) Daylight Saving Time (DST); widespread but misunderstood term for the concept of "Standard Time"; the right term, Danish Standard Time or Central European Time, is not so widespread. /
vintertid; en periode hvert år hvor alle ure stilles en time tilbage til normal tid Not equal to / Forskellig fra (ikke lig med) sommertid; udbredt, men misforstået betegnelse for begrebet "normaltid"; den rigtige betegnelse, Dansk Normaltid eller Mellemeuropæisk Tid, er ikke så udbredt.

standard time = zone time. /
normaltid; = zonetid.

zone time; a time that are common to areas located in the same of the 24 time zones that the earth is divided into; this time differs from Greenwich time by a whole number of hours in relation to the different geographical longitudes = standard time. /
zonetid; et klokkeslæt der er fælles for områder beliggende i den samme af de 24 tidszoner som jorden er inddelt i; dette klokkeslæt afviger fra Greenwich-tiden med et antal hele timer i forhold til de forskellige geografiske længdegrader = normaltid.

time zone; any zone on the earth, within which there is the same zone time. The earth is divided into 24 time zones. /
tidszone; enhver zone på jorden, inden for hvilken der hersker samme zonetid. Jorden er inddelt i 24 tidszoner.

Central European Time; mean solar time of the meridian 15° east of Greenwich, 1 hour ahead of GMT. Standard time in Scandinavia and many countries south of Scandinavia. /
mellemeuropæisk tid; middelsoltid for meridianen 15° øst for Greenwich, 1 time foran GMT. Normaltid i Skandinavien og mange lande syd for Skandinavien.

Greenwich: eastern district of London on the south banks of the Thames. Greenwich Hospital was from 1705 home for invalids from the British fleet and from 1873 naval school, the Royal Naval College. At a hill lies Greenwich Observatory, founded 1675, from where a daily time signal is displayed at 13 o'clock by a falling ball and through which the zero meridian, used in the geographical longitude location, goes; the geographical longitude calculation based on Greenwich rests on an international agreement of 1884. The observatory itself moved 1948 to Herstmonceux, Sussex. Its buildings now houses the Maritime Museum, which also includes Inigo Jones' famous mansion from 1635. Greenwich was originally a village surrounding a Tudor castle one hour's journey from London. /
Greenwich: østlig bydel i London ved syd bredden af Themsen. Greenwich Hospital var fra 1705 hjem for invalider fra den britiske flåde og fra 1873 søofficersskole, Royal Naval College. På en høj ligger Greenwich-observatoriet, grundlagt 1675, hvorfra et dagligt tidssignal vises kl. 13 ved en faldende kugle, og hvorigennem nul-meridianen, der anvendes ved geografisk længdeangivelse, går; den geografiske længdegradsberegnings basering på Greenwich hviler på en international aftale af 1884. Selve observatoriet flyttede 1948 til Herstmonceux, Sussex. Dets bygninger rummer nu Søfartsmuseet, der også omfatter Inigo Jones' berømte palæ fra 1635. Greenwich var oprindelig en landsby omkring et Tudor-slot en times vej fra London.

GMT: Greenwich Mean Time; the time on the prime meridian, which passes through the old Greenwich Observatory in London. Formerly used as an international standard time, including in maritime and aviation. Is now replaced by UTC, the universal coordinated time, which is determined by atomic clocks with greater accuracy than the earth's rotation. The difference between the former GMT and UTC are - by the introduction of "leap seconds" - never more than one second. /
GMT: Greenwich Mean Time, Greenwich middeltid; klokkeslættet på nulmeridianen, der passerer gennem det gamle Greenwich-observatorium i London. Anvendtes tidligere internationalt som normtid, bl.a. i sø- og luftfart. Er nu erstattet af UTC, den universelle, koordinerede tid, der med større nøjagtighed end jordens rotation bestemmes af atomure. Forskellen mellem det tidligere GMT og UTC er - ved indførelsen af "skudsekunder" - aldrig større end ét sekund.


My Sources / Mine kilder

Sources: Various books, the Internet, and various encyclopedias.

Kilder: Forskellige bøger, internettet og forskellige leksikoner.


   Top of This Page
   Return
   Go to Home Page