DK-Flag Erik Østergaard - Privacy Notice Go to Home Page
  
  
  
  Bottom of This Page

English version Dansk version

Privacy Notice

Beskyttelse af personlige oplysninger (Fortrolighed) bekendtgørelseAbout privacy

Om fortrolighed

General Strategies

Generelle strategier

At http://www.erikoest.dk, "Webmaster" is keenly aware of the trust you place in this website and this website's responsibility to protect your privacy. As part of this responsibility, this page let you know what information is collected when you use this website's products and services. These privacy principles describe how this website approach privacy and user information:

  • The information is used to improve your user experience.
  • The information is used for general analysis and statistics.
  • Make the collection of personal information transparent.
  • Give users meaningful choices to protect their privacy.

Hos http://www.erikoest.dk er "Webmaster" meget opmærksom på den tillid, du viser dette websted, og på det ansvar, dette websted har for at beskytte dine personlige oplysninger. Som en del af dette ansvar fortæller denne side dig om de oplysninger, der indsamles, når du bruger dette websteds produkter og tjenester. Disse beskyttelse af personlige oplysninger principper beskriver dette websteds tilgang til beskyttelse af personlige oplysninger og brugeroplysninger:

  • Oplysningerne bruges til at forbedre din brugeroplevelse.
  • Oplysningerne bruges til generelle analyser og statistik.
  • Indsamlingen af personlige oplysninger gøres gennemskuelig.
  • Brugerne skal have relevante muligheder for at beskytte deres personlige oplysninger.

If in doubt, never give personal information.

Hvis du er i tvivl, afgiv aldrig personlige oplysninger.

If you request a Username (User ID) and Password to one or more of my protected areas, your submitted information will be stored indefinitely.

Hvis du anmoder om et brugernavn og et password til et eller flere af mine beskyttede områder vil dine oplysninger blive gemt på ubestemt tid.

Received e-mails are stored indefinitely.

Modtagne e-mails gemmes på ubestemt tid.

You have the right of insight into indefinitely stored information kept about you, and to have the information erased by contacting "Webmaster" at the below mentioned e-mail.

Du har ret til af få indsigt i oplysninger, som gemmes på ubestemt tid om dig, samt til at få slettet oplysningerne ved at kontakte "Webmaster" på nedenstående e-mail.

Electronic submissions via the website will not be sent encrypted (i.e. made unreadable by unauthorized persons), unless it is clearly indicated. If your message contains information that you think should be protected, for example about privacy, you should send it by regular mail instead of e-mail.

Elektroniske henvendelser via hjemmesiden sendes ikke krypterede (dvs. gjort ulæselige for uvedkommende), medmindre det tydeligt er angivet. Hvis din henvendelse indeholder oplysninger, som du mener skal beskyttes, f.eks. om private forhold, bør du sende det med almindelig post i stedet for e-mail.

Information are not passed on or sold to third parties except as prescribed by Danish law.

Oplysninger videregives eller videresælges ikke til tredjemand, med undtagelse af hvad følger af dansk lovgivning.

In case of doubt, I refer to Danish law.

Ved tvivlsspørgsmål henvises til gældende dansk lov.

Miscellaneous

Diverse

Specific Strategies

Specifikke strategier

Other specific conditions specified on relevant specific pages
Andre specifikke betingelser angivet på relevante konkrete sider

The following topics explain the specific strategies to protect the personal information of specific products and services (the list is not complete):

Følgende emner forklarer de specifikke strategier til beskyttelse af personlige oplysninger for bestemte produkter og tjenester (listen er ikke komplet):

*) Automatically redirect page.
**) Opening in a Pop Up window.
***) Opens in a new browser window. Just close this new window and you are back.

*) Automatisk omdiriger side.
**) Åbnes i et Pop Up vindue.
***) Åbner i et nyt browser vindue. Luk dette nye vindue og du er tilbage.

Use of cookies

Brug af cookies

http://www.erikoest.dk use cookies. Please read here:

http://www.erikoest.dk bruger cookies. Læs venligst her:Webmaster Erik Østergaard.

Notice:

I only check my e-mail about once a week.

Webmaster Erik Østergaard.

Bemærk:

Jeg tjekker kun min e-mail cirka en gang om ugen.


Copyright © Notice / Copyright © (Ophavsret) bekendtgørelse

Copyright


Subject to change without notice.   Top of This Page
E-mail Contact E-mail  
   Go to Home Page