DK-Flag Erik Østergaard - Download Go to Home Page
 Software
  
DISCLAIMER OF WARRANTY Tip / TipHow To . . . Bottom of This Page

Overview / Oversigt

Overview - Download / Oversigt - Download
Warning Warning / AdvarselWarning: Don't run the script files without reading them first! /
Warning / AdvarselAdvarsel: Kør ikke script-filerne uden at læse dem først!

 

 My Evaluation: Short description of the program:
Filename:
Size in Bytes:
Run under:
Download My evaluation: Three stars out of five.

Matador

Matador text files in Danish with "The sequence in the Danish TV-serial Matador with Scene index for the Matador assortment 1929-1947 Episode 1-24 on DVD Video", "Matador - A Silver Wedding Song", Version History, etc. / Matador tekst filer på dansk med "Forløbet i den danske fjernsynsserie Matador med Scene indeks til Matador kollektionen 1929-1947 episode 1-24 på DVD Video", "Matador - En sølvbryllupssang", versionshistorie m.m.

Latest release: May 8, 2005 / Seneste udgave: 8. maj 2005

Freeware.

matador.zip
32,556
Internet Browser
Download My evaluation: Five stars out of five.

Img2htm

Images To HTML

Images To HTML / Billeder til HTMLGenerate a HTML document to display image files from one directory (folder) / Images To HTML / Billeder til HTMLGenerer et HTML-dokument for at vise billedfiler fra et bibliotek (mappe)

Thumbnail: Images To HTML / Thumbnail: Billeder til HTML

Screenshot or screen dumpWhat image file thumbnailWhat
Click for enlargement /
Screenshot eller screen dumpHvad billedfil thumbnailHvad
Klik for forstørrelse

Example of the HTML document output file: images.htm from "Images To HTML". / Eksempel på HTML-dokument output filen: images.htm fra "Billeder til HTML".

This is actually based on a macro for Microsoft Office Word which will generate a HTML document to display image files from one directory (folder). Developed and tested under Microsoft Office Word 2003 - English version. / Dette er faktisk baseret på en makro til Microsoft Office Word, som vil generere et HTML-dokument for at vise billedfiler fra et bibliotek (mappe). Udviklet og testet under Microsoft Office Word 2003 - engelsk version.

Images To HTML will search a directory (folder) for image files and generate in the same directory (folder) as the search directory (folder) a HTML document (output file: images.htm) to display them and also return the image's height, width, color depth, and image type from the following image formats: JPEG, GIF, BMP, and PNG. / Billeder til HTML vil søge et bibliotek (mappe) for billedfiler og generere i det samme bibliotek (mappe) som søge biblioteket (mappen) et HTML-dokument (output fil: images.htm) for at vise dem, og også returnere billedets højde, bredde, farvedybde, og billedtype fra følgende billedformater: JPEG, GIF, BMP og PNG.

Installation in English: Unpack the files to an empty folder and read the file: ReadMe.txt / Installation på dansk: Udpak filerne til en tom mappe og læs filen: ReadMe.txt

Author: Erik Oestergaard / Forfatter: Erik Østergaard

Licence: Free to use, but please share improvements. No warranty - use at own risk. / Licens: Fri brug, men del venligst forbedringer. Ingen garanti - brug på eget ansvar.

Version 1.2 / Version 1.2

Latest release: February 28, 2016 / Seneste udgave: 28. februar 2016

Download 'Images To HTML' VBA (Visual Basic For Application) Script for Word: img2htm.zip / Download 'Billeder til HTML' VBA (Visual Basic For Application) Script for Word: img2htm.zip

img2htm.zip
204,160
Microsoft Office: Word
Download My evaluation: Three stars out of five.

ChCase

Change Case / Store/små bogstaver

This is a collection of macros for OpenOffice.org which Change Case of selected western characters in text etcetera among other things 'Sentence case', 'Title Case', and 'Invert (Toggle) Case'. Comes with icon-images for use with menu/toolbar. Developed and tested under OpenOffice.org 2.3: Writer - Danish version. / Dette er en samling af makroer til OpenOffice.org som ændrer Store/små bogstaver af markerede vestlige tegn i tekst og så videre blandt andet 'Første bogstav i sætning med stort', 'Alle ord med stort begyndelsesbogstav' og 'Ombyt store og små bogstaver'. Kommer med ikon-billeder til brug med menu/værktøjslinie. Udviklet og testet under OpenOffice.org 2.3: Writer - dansk version.

Installation in English: Unpack the files to an empty folder and run and read the file: index.htm / Installation på dansk: Udpak filerne til en tom mappe og kør og læs filen: index.htm

Author: Erik Oestergaard / Forfatter: Erik Østergaard

Licence: Free to use, but please share improvements. No warranty - use at own risk. / Licens: Fri brug, men del venligst forbedringer. Ingen garanti - brug på eget ansvar.

Version 1.1 / Version 1.1

Latest release: January 15, 2009 / Seneste udgave: 15. januar 2009

Download Change Case: ChCase.zip / Download Store/små bogstaver: ChCase.zip

----- ----- ----- ----- -----

See possibly also relevant pages here: / Se eventuelt også relevante sider her:

(Geometric Shapes) Source code snippets Source code snippets / Kildekode småstykker*)

*) Opens in a new browser window. Just close this new window and you are back. / Åbner i et nyt browser vindue. Luk dette nye vindue og du er tilbage.

chcase.zip
193,992
OpenOffice.org: Writer
Download My evaluation: Four stars out of five.

oereafr

Round an amount off to divisible by 0.25 / Afrund et beløb til deleligt med 0,25

This is a macro for OpenOffice.org which rounds an amount off to divisible by 0.25 with a maximum of 2 decimals. Example: dkoereafrund(4564.125) Returns: 4564.25. Developed and tested under OpenOffice.org 2.3: Calc - Danish version. / Dette er en makro til OpenOffice.org, som afrunder et beløb til deleligt med 0,25 med maksimalt 2 decimaler. Eksempel: dkoereafrund(4564,125) Returnerer: 4564,25. Udviklet og testet under OpenOffice.org 2.3: Calc - dansk version.

Installation in English: Unpack the files to an empty folder and run and read the file: oereafr.ods / Installation på dansk: Udpak filerne til en tom mappe og kør og læs filen: oereafr.ods

Author: Erik Oestergaard / Forfatter: Erik Østergaard

Licence: Free to use, but please share improvements. No warranty - use at own risk. / Licens: Fri brug, men del venligst forbedringer. Ingen garanti - brug på eget ansvar.

Version 1.0 / Version 1.0

Latest release: February 6, 2008 / Seneste udgave: 6. februar 2008

Download Round an amount off to divisible by 0.25: oereafr.zip / Download Afrund et beløb til deleligt med 0,25: oereafr.zip

----- ----- ----- ----- -----

See possibly also relevant pages here: / Se eventuelt også relevante sider her:

(Geometric Shapes) Source code snippets Source code snippets / Kildekode småstykker*)

*) Opens in a new browser window. Just close this new window and you are back. / Åbner i et nyt browser vindue. Luk dette nye vindue og du er tilbage.

oereafr.zip
15,166
OpenOffice.org: Calc
Download My evaluation: Four stars out of five.

oereafr5

Round an amount off to divisible by 0.50 / Afrund et beløb til deleligt med 0,50

This is a macro for OpenOffice.org which rounds an amount off to divisible by 0.50 with a maximum of 2 decimals. Example: dkoereafrund5(4564.255) Returns: 4564.50. Developed and tested under OpenOffice.org 2.3: Calc - Danish version. / Dette er en makro til OpenOffice.org, som afrunder et beløb til deleligt med 0,50 med maksimalt 2 decimaler. Eksempel: dkoereafrund5(4564,255) Returnerer: 4564,50. Udviklet og testet under OpenOffice.org 2.3: Calc - dansk version.

Installation in English: Unpack the files to an empty folder and run and read the file: oereafr5.ods / Installation på dansk: Udpak filerne til en tom mappe og kør og læs filen: oereafr5.ods

Author: Erik Oestergaard / Forfatter: Erik Østergaard

Licence: Free to use, but please share improvements. No warranty - use at own risk. / Licens: Fri brug, men del venligst forbedringer. Ingen garanti - brug på eget ansvar.

Version 1.0 / Version 1.0

Latest release: February 10, 2008 / Seneste udgave: 10. februar 2008

Download Round an amount off to divisible by 0.50: oereafr5.zip / Download Afrund et beløb til deleligt med 0,50: oereafr5.zip

----- ----- ----- ----- -----

See possibly also relevant pages here: / Se eventuelt også relevante sider her:

(Geometric Shapes) Source code snippets Source code snippets / Kildekode småstykker*)

*) Opens in a new browser window. Just close this new window and you are back. / Åbner i et nyt browser vindue. Luk dette nye vindue og du er tilbage.

oereafr5.zip
15,202
OpenOffice.org: Calc
Download My evaluation: Four stars out of five.

printdir.vbs

(- a VBScript which uses the root WSH (Windows Script Host) COM object "WScript") / (- et VBScript som bruger rod WSH (Windows Script Host) COM objekt "WScript")

Print Dir or Directory Printer. / Print Dir eller Directory Printer.

Print a directory (folder)'s file names to a text file. / Udskriv et bibliotek's (mappe)'s filnavne til en tekst fil.

Developed and tested under Microsoft Windows 7 Professional - Danish version. / Udviklet og testet under Microsoft Windows 7 Professional - dansk version.

Installation in English: Unpack the files to an empty folder and read the file: ReadMe.txt / Installation på dansk: Udpak filerne til en tom mappe og læs filen: ReadMe.txt

Author: Erik Oestergaard / Forfatter: Erik Østergaard

Licence: Free to use, but please share improvements. No warranty - use at own risk. / Licens: Fri brug, men del venligst forbedringer. Ingen garanti - brug på eget ansvar.

Version 1.0 / Version 1.0

Latest release: March 5, 2016 / Seneste udgave: 5. marts 2016

Download "Print Dir or Directory Printer." 'printdir.vbs' for VBScript & WSH COM object "WScript": printdir.zip / Download "Print Dir eller Directory Printer." 'printdir.vbs' for VBScript & WSH COM objekt "WScript": printdir.zip

----- ----- ----- ----- -----

See possibly also relevant pages here: / Se eventuelt også relevante sider her:

(Geometric Shapes) Source code snippets Source code snippets / Kildekode småstykker*)

Especially this page: / Særligt denne side:

(Geometric Shapes) Source code snippets [VBS] "Print Dir or Directory Printer" 'printdir.vbs' for VBScript & WSH COM object "WScript" / [VBS] "Print Dir eller Directory Printer" 'printdir.vbs' for VBScript & WSH COM object "WScript"*)

*) Opens in a new browser window. Just close this new window and you are back. / Åbner i et nyt browser vindue. Luk dette nye vindue og du er tilbage.

printdir.zip
15,764
Microsoft Windows XP or newer
Download My evaluation: Four stars out of five.

alttitle.vbs

(- a VBScript which uses the root WSH (Windows Script Host) COM object "WScript") / (- et VBScript som bruger rod WSH (Windows Script Host) COM objekt "WScript")

HTML tag (image) 'img' attribute: 'alt' to 'title', and vice versa. / HTML tag (billede) 'img' attribut: 'alt' til 'title', og omvendt.

Process a HTML document to add image attribute 'alt' to 'title'. Developed and tested under Microsoft Windows 7 Professional - Danish version. / Behandel et HTML-dokument for at tilføje billed attributten 'alt' til 'title'. Udviklet og testet under Microsoft Windows 7 Professional - dansk version.

The quick and easy way to add 'alt' and 'title' attributes to HTML image 'img' tags - perfect for instantly restoring missing tooltips in the latest Internet browsers. If you as a web developer have created web pages that contain HTML image 'img' tags without an 'alt' attribute or more likely a 'title' attribute this script is for you. / Den hurtige og nemme måde at tilføje 'alt' og 'title' attributter til HTML billede 'img' tags - perfekt til straks at genoprette manglende værktøjstip i de nyeste internetbrowsere. Hvis du, som web-udvikler, har oprettet websider, der indeholder HTML billede 'img' tags uden en 'alt' attribut eller mere sandsynligt en 'title' attribut, er dette skript for dig.

The 'title' attribute will provide a tooltip, 'alt' is also an important attribute, since it specifies text to be displayed if an image can't be displayed. / 'title' attributten vil vise et værktøjstip, 'alt' er også en vigtig attribut, da den angiver tekst, der skal vises, hvis et billede ikke kan vises.

If you in an image 'img' tag provide the attribute 'alt' this script will automatically create a 'title' attribute with the same value for you, and vice versa. / Hvis du i et billede 'img' tag tilvejebringer attributten 'alt', vil dette skript automatisk skabe en 'title' attribut med den samme værdi for dig, og vice versa.

Installation in English: Unpack the files to an empty folder and read the file: ReadMe.txt / Installation på dansk: Udpak filerne til en tom mappe og læs filen: ReadMe.txt

Author: Erik Oestergaard / Forfatter: Erik Østergaard

Licence: Free to use, but please share improvements. No warranty - use at own risk. / Licens: Fri brug, men del venligst forbedringer. Ingen garanti - brug på eget ansvar.

Version 1.0 / Version 1.0

Latest release: April 27, 2014 / Seneste udgave: 27. april 2014

Download "HTML tag (image) 'img' attribute: 'alt' to 'title', and vice versa" 'alttitle.vbs' for VBScript & WSH COM object "WScript": alttitle.zip / Download "HTML tag (billede) 'img' attribut: 'alt' til 'title', og omvendt" 'alttitle.vbs' for VBScript & WSH COM objekt "WScript": alttitle.zip

----- ----- ----- ----- -----

See possibly also relevant pages here: / Se eventuelt også relevante sider her:

(Geometric Shapes) Source code snippets Source code snippets / Kildekode småstykker*)

Especially this page: / Særligt denne side:

(Geometric Shapes) Source code snippets [VBS] "HTML tag (image) 'img' attribute: 'alt' to 'title', and vice versa" 'alttitle.vbs' for VBScript & WSH COM object "WScript" / [VBS] "HTML tag (billede) 'img' attribut: 'alt' til 'title', og omvendt" 'alttitle.vbs' for VBScript & WSH COM object "WScript"*)

*) Opens in a new browser window. Just close this new window and you are back. / Åbner i et nyt browser vindue. Luk dette nye vindue og du er tilbage.

alttitle.zip
16,825
Microsoft Windows XP or newer
Download My evaluation: Four stars out of five.

The Gate Keeper v2.0
by Joe Barta.

"The Gate Keeper" / "The Gate Keeper (Portvagten)"

The Gate Keeper is a cool snippet of JavaScript code that you can use to restrict access to some or all of your web pages without the need for any CGI scripting. Anyone who wishes to visit the protected pages will have to know the password. / The Gate Keeper (Portvagten) er en smart stump JavaScript-kode, som du kan bruge til at begrænse adgangen til nogle af eller alle dine websider uden behov for nogen CGI scripting. Enhver, der ønsker at besøge de beskyttede sider, bliver nødt til at kende adgangskoden.

To use: Unzip into a new folder and start with index.htm. / For at bruge: Udpak til en ny mappe og begynd med index.htm.

Freeware. / Freeware.

----- ----- ----- ----- -----

See example of use here: / Se eksempel på brug her:

Keyhole / NoeglehulKey Protected Area (protected by modified version of "The Gate Keeper")... / Nøgle beskyttet område (beskyttet af modificeret version af "The Gate Keeper (Portvagten)")...

Keyhole / NoeglehulKey The Vault*)

*) Opens in a new browser window. Just close this new window and you are back. / Åbner i et nyt browser vindue. Luk dette nye vindue og du er tilbage.

keeper.zip
38,664
HTML
Download My evaluation: Two stars out of five.

A TextPad syntax definition add-on file

Syntax definition files contain the information TextPad uses to highlight key words in different colors.

TextPad [(http://www.textpad.com/)] syntax definitions for *.srs (Search and Replace Script) files for the program Search and Replace [Version 4.8] from Funduc Software (http://www.funduc.com/).

Contributed by Erik Oestergaard.

Licence: Free to use, but please share improvements. No warranty - use at own risk.

Version 1.0

Latest release: June 22, 2008

srs.zip
1,062
TextPad
Download My evaluation: One star out of five.

A TextPad syntax definition add-on file

Syntax definition files contain the information TextPad uses to highlight key words in different colors.

TextPad [(http://www.textpad.com/)] syntax definitions for *.dts (Directory Toolkit Script) files for the program Directory Toolkit [Version 4.2] from Funduc Software (http://www.funduc.com/).

Contributed by Erik Oestergaard.

Licence: Free to use, but please share improvements. No warranty - use at own risk.

Version 1.0

Latest release: June 22, 2008

dts.zip
1,054
TextPad
Download My evaluation: Three stars out of five.

World Clock 2.0
(c) Raymond Zada, 1997.

World Clock 2.0 is a simply application that show the date and time for six different locations around the world. You can display the time in 12 hour or 24 hour format. You also have the ability to nudge the time forward or backward. This enables you to see what local time you would need to call someone if you want to reach them at a particular time in their country.

This program requires VBRUN300.DLL available from most shareware sites.

Freeware.

wrldclck.zip
10,751
Windows 3.1 or newer
Download My evaluation: Three stars out of five.

Color Finder v2.3
written by Casey DeWees.

A handy little program to help HTML authors and programmers. It lets the user find colors using scroll bars, and it displays the: HTML color code, Decimal value (between 0 and 16.8-Million), and the RGB Values. If you want you can copy the HTML color code to the Windows Clipboard. You can also change the sample text to what ever you want.

This program requires VBRUN300.DLL available from most shareware sites.

Freeware.

color23.zip
7,679
Windows 3.1 or newer

The comma (,) is used as 1000 separator. The period (.) is used as decimal separator.

 

Warning: Don't run the script files without reading them first!
Total absence of any guarantee, warranty, or responsibility for script files, the script(s), the files they may produce, or the effects the script(s) or script-produced files may have. The script(s) is, after all, plain text. The burden is on the person using the script(s) to examine the script source code and determine whether or not a script is usable and safe. Operating systems and browsers are constantly changing. What works today may not work tomorrow!

Advarsel: Kør ikke script-filerne uden at læse dem først!
Totalt fravær af nogen form for garanti, garanti eller ansvar for script-filer, scriptet(scriptene), de filer, de kan producere eller de virkninger, scriptet(scriptene) eller scriptproducerede filer kan have. Scriptet(Scriptene) er, trods alt, almindelig tekst. Byrden er på brugeren af scriptet(scriptene) til at undersøge script kildekoden og afgøre, hvorvidt et script er brugbart og sikkert. Operativsystemer og browsere er under konstant forandring. Hvad fungerer i dag, fungerer muligvis ikke i morgen!


Legend to My Evaluation / Tegnforklaring til Min vurdering

 

Legend
Legend (among other things): A table on a map, chart, or the like, listing and explaining the symbols used. Compare key.
Key (among other things): A systematic explanation of abbreviations, symbols, etc., used in a dictionary, map, etc. Compare legend.
Symbol... Explanation...
My evaluation: Zero stars out of five. My evaluation: Zero stars out of five. (very poor) / Min vurdering: Nul stjerner ud af fem. (meget ringe)
My evaluation: One star out of five. My evaluation: One star out of five. (poor) / Min vurdering: En stjerne ud af fem. (ringe)
My evaluation: Two stars out of five. My evaluation: Two stars out of five. (fair) / Min vurdering: To stjerner ud af fem. (rimelig)
My evaluation: Three stars out of five. My evaluation: Three stars out of five. (good) / Min vurdering: Tre stjerner ud af fem. (god)
My evaluation: Four stars out of five. My evaluation: Four stars out of five. (very good) / Min vurdering: Fire stjerner ud af fem. (meget god)
My evaluation: Five stars out of five. My evaluation: Five stars out of five. (superb!) / Min vurdering: Fem stjerner ud af fem. (superb!)

 


Tip / TipHow To . . .

First download the file by clicking the image to the left of the filename to a temporary location (eg \TEMP) or Do not double click on the file image, instead right click on it and choose "save target as". Alternatively use a download manager such as Go!Zilla.

As some of the files are quite large I suggest that you get a download manager. One of the best available is Go!Zilla. With Go!Zilla you will be able to download part of a file and then resume the download at a later date. Aureate Go!Zilla is free and you can get it from Aureate Go!Zilla Monster Downloads (free version) from Aureate Media.

All files are compressed as ZIP-files, or are self-extracting (EXE-files).

How to uncompress a single file with the file extension .ZIP. Enter the directory where the zipfile is located that you wish to decompress and type: pkunzip filename.zip. To re-create subdirectories, and to place files into their original subdirectories, the -d option must be used with PKUNZIP ® version 2.04g. An example: pkunzip -d filename.zip.

How to uncompress a single self-extracting file with the file extension .EXE. Double-click: [temporary location]:\filename.exe from the Windows ® Program Manager. The file will expand the installation files. Then open the File Run Dialog Box and type in the dialog box the command that will run the setup or install program. Run setup or install if there is such a file and follow the instructions on your screen, but install into a different folder from that you used to the download.

After you have uncompressed the file, use Notebook or Write to read the readme-files, which belongs to the program and contains a description of how to install and use the program.

PKZIP ®, PKUNZIP ® and other PKWARE ® products may be downloaded directly from PKWARE ®, Inc. at the Website: http://www.pkware.com where you also can get PKZIP ® for Windows ®.

PKWARE ®, PKZIP ® and PKUNZIP ® Registered U.S. Patent and Trademark Office. Windows ® is a registered trademark of Microsoft ® Corporation.

DISCLAIMER OF WARRANTY Go to Download Top of This Page

DISCLAIMER OF WARRANTY.

Due to the amount of material to download, Erik Østergaard cannot be held responsible for any file which contains material, that is copyrighted and not supposed to be distributed under the conditions of shareware, freeware, public domain or any other form of free distributable software. If you discover such material please contact Erik Østergaard with information about, on which download file you have found the material, the name, date and size of the file(s), then the offending file(s) will be removed as soon as possible, and from the software archives at Erik Østergaard.

I have done everything possible in ensuring that no programs are infected with virus - I always use latest versions of the most acknowledged virus-scan programs, but however, those programs are not able to detect vira not yet discovered.

Erik Østergaard cannot be held responsible to any damage caused by software or other files you download from this page, this includes any virus contained in the software.

Some of the programs are shareware. You are encouraged to try these programs, and to copy and distribute them. Shareware is an exciting marketing method which allows you to try top-quality software before you pay the author. You are permitted to evaluate the program. If you continue to use the program, you must send the author an payment which may entitle you to technical support, printed manual, bonus programs, and more. Your payment supports the authors, enabling them to continue writing new and better Shareware programs. But, don't forget, if you like the program and continue to use it after normaly a 30 day trial period, you should register it. Please check each program for specific information on this subject.

Warning / Advarsel If you download any of my own programs, they are distributed without any warranty. Under no circumstances will the author (Erik Østergaard) accept responsibility for any loss or damage that may result, directly or indirectly, from the use of these programs. If you do not accept these terms, then do not download, install or use these programs.

THE INFORMATION AND CODE PROVIDED IS PROVIDED AS IS WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO EVENT SHALL ERIK ØSTERGAARD BE LIABLE FOR ANY DAMAGES WHATSOEVER INCLUDING DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, LOSS OF BUSINESS PROFITS OR SPECIAL DAMAGES, EVEN IF ERIK ØSTERGAARD HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

Free of charge Software is provided on an "AS IS" basis, without warranty of any kind, including without limitation the warranties of merchantability, fitness for a particular purpose and non-infringement. The entire risk as to the quality and performance of the Software is borne by you. Should the Software prove defective, you and not Erik Østergaard assume the entire cost of any service and repair. In addition, the security mechanisms implemented by Erik Østergaard software have inherent limitations, and you must determine that the Software sufficiently meets your requirements. This disclaimer of warranty constitutes an essential part of the agreement for downloading and use. SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW EXCLUSIONS OF AN IMPLIED WARRANTY, SO THIS DISCLAIMER MAY NOT APPLY TO YOU AND YOU MAY HAVE OTHER LEGAL RIGHTS THAT VARY BY JURISDICTION.

LIMITATION OF LIABILITY. UNDER NO CIRCUMSTANCES AND UNDER NO LEGAL THEORY, TORT, CONTRACT, OR OTHERWISE, SHALL ERIK ØSTERGAARD OR OTHER SUPPLIERS OR RESELLERS BE LIABLE TO YOU OR ANY OTHER PERSON FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY CHARACTER INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF GOODWILL, WORK STOPPAGE, COMPUTER FAILURE OR MALFUNCTION, OR ANY AND ALL OTHER COMMERCIAL DAMAGES OR LOSSES. IN NO EVENT WILL ERIK ØSTERGAARD BE LIABLE FOR ANY DAMAGES IN EXCESS OF THE AMOUNT ERIK ØSTERGAAR RECEIVED FROM YOU FOR A LICENSE TO THE SOFTWARE, EVEN IF ERIK ØSTERGAARD SHALL HAVE BEEN INFORMED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES, OR FOR ANY CLAIM BY ANY OTHER PARTY. THIS LIMITATION OF LIABILITY SHALL NOT APPLY TO LIABILITY FOR DEATH OR PERSONAL INJURY TO THE EXTENT APPLICABLE LAW PROHIBITS SUCH LIMITATION. FURTHERMORE, SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THIS LIMITATION AND EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU.

THIS LIMITED WARRANTY SHALL BE GOVERNED AND CONSTRUED IN ACCORDANCE WITH THE LAWS OF DENMARK (DANMARK).

ACKNOWLEDGMENT

BY DOWNLOADING AND USING THE DOWNLOADED PROGRAMS YOU ACKNOWLEDGE THAT YOU HAVE READ THIS LIMITED WARRANTY, UNDERSTAND IT, AND AGREE TO BE BOUND BY ITS' TERMS AND CONDITIONS. YOU ALSO AGREE THAT THE LIMITED WARRANTY IS THE COMPLETE AND EXCLUSIVE STATEMENT OF AGREEMENT BETWEEN THE PARTIES AND SUPERSEDE ALL PROPOSALS OR PRIOR AGREEMENTS, ORAL OR WRITTEN, AND ANY OTHER COMMUNICATIONS BETWEEN THE PARTIES RELATING TO THE SUBJECT MATTER OF THE LIMITED WARRANTY.


Copyright © Notice

Please read my Copyright © Notice and Disclaimer of Warranty. / Læs venligst min Copyright © (Ophavsret) bekendtgørelse og Fralæggelse af Garanti.


Privacy Notice / Beskyttelse af personlige oplysninger bekendtgørelse

Privacy / Fortrolighed


Cookie Notice / Cookie bekendtgørelse

Use of cookies / Brug af cookies


Subject to change without notice.   Top of This Page
DK-Letterbox E-mail  
   Go to Home Page