DK-Flag Erik Østergaard - H. C. LUMBYE: COMPOSITIONS sorted by year (in Danish) / KOMPOSITIONER sorteret efter aar (på dansk) Go to Home Page
   Return
  
  
H. C. Lumbye: Compositions sorted by title (in Danish) / Kompositioner sorteret efter titel (på dansk) Bottom of This Page

H. C. LUMBYE

COMPOSITIONS sorted by... /
KOMPOSITIONER sorteret efter...

year (in Danish) /
aar (på dansk)

Hans Christian Lumbye (Born / FødtMay 2, 1810 - Died / DødMarch 20, 1874) /
Hans Christian Lumbye (Born / Født2. maj 1810 - Died / Død20. marts 1874)


1836 ] - 1837 ] - 1838 ] - 1839 ] - 1840 ] - 1841 ] - 1842 ] - 1843 ] - 1844 ] - 1845 ] - 1846 ] - 1847 ] - 1848 ] - 1849 ] - 1850 ] - 1851 ] - 1852 ] - 1853 ] - 1854 ] - 1855 ] - 1856 ] - 1857 ] - 1858 ] - 1859 ] - 1860 ] - 1861 ] - 1862 ] - 1863 ] - 1864 ] - 1865 ] - 1866 ] - 1867 ] - 1868 ] - 1869 ] - 1870 ] - 1871 ] - 1872 ] - 1873 ] - 1874 ]


NB. The indication of locality and date stated against each individual work brings out where and when the composition in question for the first time has been performed alternatively in any other way appeared in this country. When these statements appears in brackets is this term of that the first performance has not been traceable in this way time and place refers to the first time the composition are met. Where there are inserted a date in Italics indicates this the origin that is the dating of the original manuscript. /
NB. Den udfor hver enkelt Arbejde anførte Sted- og Tidsangivelse oplyser, hvor og naar den paagældende Komposition første Gang er opført, subsidiært paa anden Maade fremkommen her i Landet. Naar disse Angivelser fremtræder i Klammer, er dette Udtryk for, at Førsteopførelsen ikke har været til at efterspore, saaledes at Anførelse af Tid og Sted refererer sig til første Gang, Kompositionen antræffes. Hvor der findes indskudt en Dato med Kursiv, betegner denne Tilblivelsesdagen, det vil sige Originalmanuskriptets Datering.

 


1836

1837

1838

1839

1840

1841

1842

1843

1844

1845

1846

1847

1848

1849

1850

1851

1852

1853

1854

1855

1856

1857

1858

1859

1860

1861

1862

1863

1864

1865

1866

1867

1868

1869

1870

1871

1872

1873

1874

 


The following dances have not been able to be dated: Caroline Vals, Balon Galop, Jubel Galop (Nr. 2), Minne Polka, Ideal Polka, Aurora Polka Mazurka, and some unnamed galops plus a likewise unnamed polka mazurka. Without name is furthermore a march in C major dated October 5, 1856 about which nothing for that matter has been found. Final is Kunstner Foreningens Quadrille possibly only an other name for Kunstner Carnevals Quadrille (1847) just as the possibility is not rule out for other double names than those in the list already shown. In addition a Ma Vie, Vals and Helte Marsch is found which there are material at Musikkorps Fyn and possibly Sønderborg Dobbelt Quadrille. /
Følgende Danse har ikke kunnet tidsfæstes: Caroline Vals, Balon Galop, Jubel Galop (Nr. 2), Minne Polka, Ideal Polka, Aurora Polka Mazurka og nogle unavngivne Galopper samt en ligeledes ubenævnt Polka Mazurka. Uden Navn er endvidere en Marsch i C-Dur, dateret 5. Oktober 1856, om hvilken intet iøvrigt er forefundet. Endelig er Kunstner Foreningens Quadrille maaske kun et andet Navn for Kunstner Carnevals Quadrille (1847), ligesom Muligheden ikke er udelukket for andre Dobbeltbenævnelser end de i Fortegnelsen allerede paaviste. Desuden findes der en Ma Vie, Vals og Helte Marsch, som der findes Materiale paa hos Musikkorps Fyn og eventuelt Sønderborg Dobbelt Quadrille.

The history of words: ibid. a term of that a quotation is from the same work or the same passage in a work as that which is refer to ahead; abbreviation for Latin ibidem. · ibid. abbreviation of Latin ibîdem 'in the same place'; derive from ibî 'there' + demonstrative suffix -dem 'exactly'. /
Ordhistorie: ibid. Udtryk for at et Citat er fra samme Værk eller samme Sted i et Værk som det der forud er henvist til; Forkortelse for Latin ibidem. · ibid. Forkortelse af Latin ibîdem 'paa samme Sted; Sammesteds'; afledt af ibî 'der' + demonstrativ Suffiks -dem 'lige netop'.

All abbreviations are written in full or replaced with their meaning. /
Alle Forkortelser er skrevet fuldt ud eller erstattet med deres Betydning.

 


My Sources / Mine kilder

Sources: The books "H. C. Lumbye og hans Samtid. Godtfred Skjerne. J. L. Lybeckers Forlag, København. 1912" and "H. C. Lumbye og hans Samtid. Anden gennemsete og forøgede Udgave. Godtfred Skjerne. H. Hagerup's Forlag, København. 1946", and information from members of The Lumbye Society. /
Kilder: Bøgerne "H. C. Lumbye og hans Samtid. Godtfred Skjerne. J. L. Lybeckers Forlag, København. 1912" og "H. C. Lumbye og hans Samtid. Anden gennemsete og forøgede Udgave. Godtfred Skjerne. H. Hagerup's Forlag, København. 1946" og oplysninger fra medlemmer af Det Lumbyske Selskab.

 


 

H. C. LUMBYE:
COMPOSITIONS sorted by... /
KOMPOSITIONER sorteret efter...
year (in Danish) / aar (på dansk) title (in Danish) / titel (på dansk)

 


   Top of This Page
E-mail Contact / E-mail kontakt   Return
   Go to Home Page