DK-Flag Erik Østergaard - QR code / QR kode Go to Home Page
   Return
  
  
Bottom of This Page

QR code / QR kode

My HomePage / Min hjemmeside

 

 

 

 BEGIN:VCARD
URL:http://www.erikoest.dk
END:VCARD

Conventions used for: Source code syntax highlighting. / Regler brugt til: Kildekode syntaks fremhævning.

 

 

 


QR code notes / QR kode noter

QR code / QR kode

QR code (abbreviated from Quick Response Code) is the trademark for a type of matrix barcode (or two-dimensional barcode). A barcode is a machine-readable optical label that contains information about the item to which it is attached. A QR code consists of black modules (square dots) arranged in a square grid pattern on a white background, which can be read by an imaging device (such as a camera, scanner, et cetera). The required data are then extracted from patterns that are present in both horizontal and vertical components of the image. /
QR kode (forkortet fra Quick Response Code) er et varemærke for en type matrix stregkode (eller to-dimensionel stregkode). En stregkode er en maskinlæsbar optisk etiket, der indeholder oplysninger om det element, som den er fastgjort til. En QR-kode består af sorte moduler (firkantede prikker) arrangeret i et kvadratisk gitter mønster på en hvid baggrund, som kan læses af en billeddannende enhed (såsom et kamera, en scanner, etc.). De krævede data ekstraheres derefter fra mønstre, der er til stede i både horisontale og vertikale komponenter af billedet.

Mobile operating systems / Mobile operativsystemer

QR codes can be used on various mobile device operating systems, where they typically are used for storing URLs (Uniform Resource Locator)'s or other information for reading by the camera on a smartphone. These devices support URL redirection, which allows QR codes to send metadata to existing applications on the device. Many paid or free apps are available with the ability to scan the codes and hard-link to an external URL. /
QR-koder kan bruges på forskellige mobile enheders operativsystemer, hvor de typisk anvendes til opbevaring af URL'er (Uniform Resource Locator)'er eller andre oplysninger til læsning af kameraet på en smartphone. Disse enheder understøtter URL omdirigering, som tillader at QR-koder sender metadata til eksisterende applikationer på enheden. Mange betalte eller gratis apps er tilgængelige med mulighed for at scanne koder og hård-linke til en ekstern webadresse.

License / Licens

The use of QR codes is free of any license. The QR code is clearly defined and published as an ISO standard. /
Brugen af QR-koder er fri for en licens. QR-koden er klart defineret og offentliggjort som en ISO-standard.

How to create a business card QR code / Hvordan man opretter et visitkort QR-kode

Generally there are two ways to create QR codes for business cards. The first involves putting the information directly into the barcode. The other usually uses a web address to act as either a landing page filled with the contact information (for example your LinkedIn profile) or as an indirect way of pointing to your contact information. /
Generelt er der to måder at oprette QR-koder til visitkort. Den første indebærer, at oplysningerne gemmes direkte i stregkoden. Den anden bruger normalt en webadresse til at fungere som enten en destinationsside fyldt med kontaktoplysninger (for eksempel ens LinkedIn-profil) eller som en indirekte måde at pege på ens kontaktoplysninger.

QR codes are designed to store text. Over time, many barcode readers have evolved to understand that when the text is formatted in special ways, that they should do "smart" things with the information. Adding contact information with these formats, in many cases, allows them to be acted upon, for example dialing an embedded phone number or possibly rapidly importing a contact into an address book. /
QR-koder er designet til at gemme tekst. Over tid har mange stregkodelæsere udviklet sig til at forstå, at når teksten er formateret på særlige måder, skal de gøre "smarte" ting med oplysningerne. Tilføjelse af kontaktoplysninger med disse formater, gør det i mange tilfælde muligt for dem at blive gennemført, for eksempel ved at taste et indlejret telefonnummer eller eventuelt hurtigt at importere en kontakt til en adressebog.

One such format is vCard. vCard is a file format standard for electronic business cards or personal cards. vCards are fairly common, you often see vCards attached to emails with people's contact information. Unfortunately, there are different versions of the vCard format, so usually only the simplest (first vCard version) is understood by most barcode decoders. While many address book applications can output vCards, just exporting a vCard from your address book application will usually not work and result in confused barcode readers. /
Et sådant format er vCard. vCard er et filformat standard for elektroniske firma visitkort eller personlige visitkort. vCards er ret almindelige, ofte ser man vCards vedhæftet e-mails med folks kontaktoplysninger. Desværre er der forskellige versioner af vCard-formatet, så normalt forstås kun den enkleste (første vCard-version) af de fleste stregkode dekodere. Mens mange adressebogsapplikationer kan eksportere vCards, bare at eksportere et vCard fra ens adressebog applikation vil normalt ikke fungere og resultere i forvirrede stregkodelæsere.

The other method of storing contact information, is to use a web url to act as a "pointer" to the contact information. This means that the actual contact details are not stored in the code itself, but rather they are stored online somewhere that can be accessed by the link. /
Den anden metode til lagring af kontaktoplysninger, er at bruge en web-url til at fungere som en "pegepind" til kontaktoplysningerne. Det betyder, at de faktiske kontaktdata ikke er gemt i selve koden, men de er gemt online et sted, der kan tilgås af linket.

Pros and cons with the two methods / Fordele og ulemper med de to metoder

There are a couple of benefits to adding contact information directly to the barcode. The first is that the information can be read without a data connection, all of the information is in the code itself. Another, related, benefit is that there is no reliance on a third party to connect you to your contact information. Most indirect methods rely on an intermediary to direct you to the actual contact information and this can present a threat to privacy and other dependency issues. /
Der er et par fordele til at tilføje kontaktoplysninger direkte til stregkoden. Den første er, at oplysningerne kan læses uden en dataforbindelse, alle oplysningerne er i selve koden. En anden, beslægtet, fordel er, at der ikke er nogen afhængighed af en tredjepart til at forbinde sig til ens kontaktoplysninger. De fleste indirekte metoder er afhængige af en mellemmand til at henvise en til de faktiske kontaktoplysninger og dette kan udgøre en trussel mod privatlivets fred og andre afhængigheds spørgsmål.

Another problem with the direct method is that if you ever want to change the contact information in the code, you can't. With the direct method, whatever is in the code at print time is now immutable. /
Et andet problem med den direkte metode er, at hvis man nogensinde ønsker at ændre kontaktoplysningerne i koden, kan man ikke. Med den direkte metode, hvad der er i koden på udskrivningstidspunktet er nu uforanderligt.


   Top of This Page
   Return
   Go to Home Page