DK-Flag Erik Østergaard - Pantomimes / Pantomimer Go to Home Page

Thanks to my friends in the Tivoli Gardens - especially Jørgen Reinhof, Per Wiklund, and Helge Andersen - without their good advice and providing of actual facts these pages about pantomime were never been made.

Erik Østergaard

Dragon

Tak til vennerne i Tivoli - særlig Jørgen Reinhof, Per Wiklund og Helge Andersen - uden hvis gode råd og faktiske oplysninger disse sider om pantomime aldrig var blevet til noget.

Erik Østergaard

Return
  
  
A-Z: Overview / OversigtOverview / Oversigt: Title-list / Titel-liste Bottom of This Page

Search: Find on this page / Soeg: Soeg paa denne sideSearch: Find on this page / Søg: Søg på denne side

Tips: / Tips:
  • Use your browser's "Find on this page" function. Keyboard Shortcut for 'Microsoft Internet Explorer': Use the shortcut key (hotkey) "Ctrl"+"F" or in older versions of the Web browser "Ctrl"+"B". / Brug browserens "Søg på denne side" funktion. Tastaturgenvej for 'Microsoft Internet Explorer': Brug genvejstasten "Ctrl"+"F" eller i ældre udgaver af internet-browseren "Ctrl"+"B".


TivoliTivoli Pantomimes and The Pantomime Theatre in the Tivoli Gardens, Copenhagen /
Pantomimer og Pantomimeteatret i Tivoli, København

The Pantomime Theatre in the Tivoli Gardens, Copenhagen/ Pantomimeteatret i Tivoli, København

Pantomimes and The Pantomime Theatre / Pantomimer og Pantomimeteatret

English version Dansk version

This is my attempt to systematize a description of some Pantomime Plays in tabular form. Note, that the performances previously lasted for longer time than they do today, and they used parts of the plays' story lines in other plays. In the old days only the main story was determined when the performance began. In addition they improvised. In 1919 ballet master Paul Huld (Born / Født1885 - Died / Død1969) cut down all the old pantomimes at about half an hour of playing time because of failing interest by the audience and the light restrictions of that time after World War I (1914 - 1919). The playing time of a pantomime performance is nowadays (1998) still about half an hour. From the season 2001 the Pantomime Theatre has begun methodical to examine, restore, and re-stage all of the pantomime performances, their mimic language, their music, and the pantomime plays' stories so they become more logical and continuous. The playing time are still kept on about half an hour. Furthermore the subordinate and character parts are in some extent adapted from one season to the next among other things the number of the season's available performers is taken into consideration.

Dette er mit forsøg på at systematisere en beskrivelse af nogle Pantomimestykker tabellarisk. Bemærk, at tidligere varede forestillingerne i længere tid, end de gør i dag, og man brugte dele af stykkernes handling i andre stykker. I gamle dage var kun hovedhandlingen fastlagt, når forestillingen begyndte. Derudover improviserede man. Balletmester Paul Huld (Born / Født1885 - Died / Død1969) nedskar i 1919 alle de gamle pantomimer til omkring en halv times spilletid på grund af svigtende publikumsinteresse og de daværende lysrestriktioner efter 1. verdenskrig (1914 - 1919). Spilletiden for en pantomimeforestilling er nutildags (1998) stadig omkring en halv time. Fra sæsonen 2001 er Pantomimeteatret begyndt systematisk at gennemgå, restaurere og nyiscenesætte alle pantomimeforestillingerne, deres mimiske sprog, deres musik og pantomimestykkernes handlinger, så de bliver mere logiske og sammenhængende. Spilletiden bibeholdes dog stadig på omkring en halv time. Yderligere tilpasses i nogen grad bi- og karakterrollerne fra en sæson til den næste, bl.a. tages der hensyn til sæsonens forhåndenværende antal af optrædende.

Theatrical History

Stage of The Pantomime Theatre

Teaterhistorie

Pantomimeteatret's scene

Theatrical History

The Pantomime Theatre and The Periscope-hire ServiceOpen this link in new window / Åben dette link i nyt vindue, the world's only original Commedia dell'Arte performance with Pierrot, Harlequin and Columbine appearing on the stage of the old Chinese Peacock Theatre.

Teaterhistorie

Pantomimeteatret og PeriskopudlejningsforretningenOpen this link in new window / Åben dette link i nyt vindue, verdens eneste originale Commedia dell'Arte-forestilling med Pjerrot, Harlekin og Kolumbine, som optræder på det gamle kinesiske Påfugleteater.

Notes on the Grouping of the Pantomimes / Notater om Pantomimernes Gruppering

The Casorti Pantomimes

When the classical pantomimes are called The Casorti Pantomimes in Denmark, it is not because anyone thinks that Pasquale Casorti or his son Giuseppe has been the writer. It is only in their (and the Price familys) productions they are introduced into Denmark.

Casortiske pantomimer

Når de klassiske pantomimer kaldes casortiske i Danmark, er det ikke, fordi nogen tror, at Pasquale Casorti eller hans søn Giuseppe har forfattet dem. Det er blot i deres (og Pricernes) regi, de indføres til Danmark.

Harlequinade or The Magic Pantomimes

English Pantomimes.

Harlequinade: A pantomime, farce, or similar play in which Harlequin plays the principal part.

Harlequin: A comic character in Commedia dell'Arte and the harlequinade, usually masked, dressed in multicolored, triangulated tights, and carrying a wooden sword or magic wand.

Commedia dell'Arte: Italian popular comedy, developed chiefly during the 16th-18th centuries, in which masked entertainers improvised from a plot outline based on themes associated with stock characters and situations.

Harlekinader eller tryllepantomimer

Engelske pantomimer.

Harlekinade: En pantomime, farce eller lignende forestilling i hvilken Harlekin spiller hovedrollen.

Harlekin: En komisk karakter i Commedia dell'Arte og harlekinaderne, sædvanligvis bærende maske, klædt i flerfarvet trikot bestående af trekanter og bærende på et træsværd eller tryllestav.

Commedia dell'Arte: Italiensk populær komedie, først og fremmest opstået gennem det 16. og 17. århundrede, i hvilke maskebærende varietékunstnere improviserede ud fra et handlingsomrids baseret på temaer henført til faste karakterer og situationer.

The Craftsman Pantomimes

The Craftsman Pantomimes or The Artisan Pantomimes are named in this way because they are set in simple, middle-class environs. The gallery of characters is adapted accordingly. This particular tradition has its origins in England.

Håndværkerpantomimer

Håndværkerpantomimer kaldes således, fordi de foregår i jævne borgerlige håndværkermiljøer. Karakterernes galleri er tilpasset i overensstemmelse hermed. Traditionen med håndværkerpantomimer kommer fra England.

Newer Written Pantomimes

Nyere skrevne pantomimer

Notes on the Marking of Pantomime Plays in Repertoire / Notater om markering af Pantomimestykker på repertoiret

Stop No - meaning not in repertoire any more.

Wait Possibly - meaning not performed for several years but possibly still in repertoire.

Go Yes - meaning performed within the last years and still in repertoire.

Stop Nej - betydende ikke på repertoiret mere.

Wait Muligvis - betydende ikke opført i adskillige år, men muligvis stadig på repertoiret.

Go Ja - betydende opført indenfor de sidste år og stadig på repertoiret.

Other notes / Andre notater

A-Z: Overview

Short Title-list of Pantomime Plays is opening in a Pop Up window by pressing this button wherever it appears.

A-Z: Oversigt

Kort titel-liste over Pantomimestykker åbnes i et Pop Up vindue ved at trykke på denne knap, når som helst den viser sig.

A-Z: Overview

List of Pantomime Parts mentioned in "Pantomimes and The Pantomime Theatre" is opening in a Pop Up window by pressing this button.

A-Z: Oversigt

Liste over pantomimeroller nævnt i "Pantomimer og Pantomimeteatret" åbnes i et Pop Up vindue ved at trykke på denne knap.

Symbol of: Born. Example: Born / Født1885.

Symbol for: Født. Eksempel: Born / Født1885.

Symbol of: Died. Example: Died / Død1969.

Symbol for: Død. Eksempel: Died / Død1969.

Scenario - in detail

Wherever in paragraph "Story, summarized" this button appears, a detailed description of the paragraph's Pantomime Play's scenario is available in English. The detailed scenario description is opening in a Pop Up window by pressing this button.

Scenario - detaljeret

Når som helst i afsnit "Handling, opsummeret" denne knap viser sig, er en detaljeret beskrivelse af afsnittes pantomimestykkes scenario tilgængelig på engelsk. Den detaljerede scenario beskrivelse åbnes i et Pop Up vindue ved at trykke på denne knap.

Scenario - in detail

Wherever in paragraph "Story, summarized" this button appears, a detailed description of the paragraph's Pantomime Play's scenario is available in Danish. The detailed scenario description is opening in a Pop Up window by pressing this button.

Scenario - detaljeret

Når som helst i afsnit "Handling, opsummeret" denne knap viser sig, er en detaljeret beskrivelse af afsnittes pantomimestykkes scenario tilgængelig på dansk. Den detaljerede scenario beskrivelse åbnes i et Pop Up vindue ved at trykke på denne knap.

Picture Gallery

Wherever in paragraph "Notes" this button appears, a 'Picture Gallery' with picture(s) of the paragraph's Pantomime Play is available. The Picture Gallery is opening in a Pop Up window by pressing this button.

Billedgalleri

Når som helst i afsnit "Notater" denne knap viser sig, er et 'Billedgalleri' med billede(r) af afsnittes pantomimestykke tilgængelig. Billedgalleriet åbnes i et Pop Up vindue ved at trykke på denne knap.

Press this button to see a map with "World to Denmark selective enlargement", which will be opened in a Pop Up window.

Tryk på denne knap for at se et kort med "Verden til Danmark selektiv forstørrelse", som vil blive åbnet i et Pop Up vindue.

This pen marks a link to a copy of an original manuscript wherever it appears in paragraph "Notes".

Denne pen markerer et link til en afskrift af et original manuskript, når som helst den viser sig i afsnit "Notater".

Open this link in new window.

Åben dette link i nyt vindue.

My Sources:

Various books, the Internet, newspaper articles, information gathered from libraries, interviews of persons, and various encyclopedias.

Mine kilder:

Forskellige bøger, internettet, avisartikler, oplysninger indhentet fra biblioteker, interviews af personer og forskellige leksikoner.


 Motto of The Pantomime Theatre

YU MIN CHIEH LO

Happiness Shared with the People /
Fællesskab i glæde med folket

Pantomimes and The Pantomime Theatre / Pantomimer og Pantomimeteatret

Pantomime Plays / Pantomimestykker

Danish title /
Dansk titel

Den falske Husholderske

Danish double title /
Dansk dobbelttitel

Pjerrots Cavalleri

Pjerrot med sit Cavalleri

Harlekin som Guitarspiller

French title /
Fransk titel

 

Translated English title /
Oversat engelsk titel

The False Housekeeper

Group /
Gruppe

 The Casorti Pantomimes / Casortiske pantomimer

Author(s) /
Forfatter(e)

Johan Adolph Price (Born / Født1805 - Died / Død1890)

First Performance /
Premiere

Moerskabsteateret 1820 -1839. Tivoli 1844

In Repertoire /
På repertoiret

Go Yes / Ja

Leading Parts /
Hovedroller

Cassander, Columbine, Harlequin, Pierrot, Fairy Queen /

Kassander, Columbine, Harlekin, Pjerrot, Overfe

Subordinate and Character Parts /
Bi- og karakterroller

House-keeper, Fisherman's wife (fishwife i.e. fish seller), Plumber, 2 Bedouins, 3 Horsemen, 4 Old Women /

Husholderske, Fiskerkone, Blikkenslager, 2 Beduiner, 3 Ryttere, 4 Kællinger

Story, summarized /
Handling, opsummeret

Cassander fancies his housekeeper and Pierrot makes the most of that!

The houskeeper is furious when she realizes that Pierrot has borrowed her clothes to trick Cassander. Things do not improve when Harlequin and Columbine run off into the woods together. Soldiers and witches pursue them, and a camel and two bedouins make a brief appearance too before the lovers are united. /

Kassander har et godt øje til sin husholderske. Det benytter Pjerrot sig af!

Da husholdersken opdager, at Pjerrot har lånt hendes tøj for at drille Kassander, bliver hun rasende. Bedre bliver det ikke, da Harlekin og Columbine flygter ud i skoven forfulgt af gendarmer og hekse. En dromedar og to beduiner spiller også en rolle før feen velsigner de to forelskede par.

Notes /
Notater

 

Danish title /
Dansk titel

Den uheldige Frier

Danish double title /
Dansk dobbelttitel

Trylleriet

French title /
Fransk titel

 

Translated English title /
Oversat engelsk titel

The Hapless Suitor

Group /
Gruppe

 The Casorti Pantomimes / Casortiske pantomimer

Author(s) /
Forfatter(e)

Johan Adolph Price (Born / Født1805 - Died / Død1890)

First Performance /
Premiere

1855

In Repertoire /
På repertoiret

Go Yes / Ja

Leading Parts /
Hovedroller

Cassander, Columbine, Harlequin, Pierrot, Fairy Queen /

Kassander, Columbine, Harlekin, Pjerrot, Overfe

Subordinate and Character Parts /
Bi- og karakterroller

Leander (- Servant), Doctor, Organ-grinder, Tambourine Player, 2 Washerwomen (laundresses), 2 Devils' children /

Leander, Doktor, Lirekassemand, Tamburinslager, 2 Vaskekoner, 2 Djævle(børn)

Story, summarized /
Handling, opsummeret

What do you do when Daddy's choice of husband is not your own?

Harlequin gains access to Columbine's house by using his magic sword. But Cassander, Columbine's father, has made his choice of husband for Columbine. She is to marry a wealthy, but not very bright gentleman. Harlequin has to stir up things a bit to be able to elope with Columbine. /

Hvad gør man, når fars drøm om en svigersøn er en rig tumbe?

Harlekin har et fortryllet sværd, der giver ham nem adgang til Columbines hus. Men Columbines far, Kassander, har valgt en rig mand til sin datter i stedet for Harlekin. Derfor må Harlekin skabe forvirring, så han kan stikke af med Columbine.

Notes /
Notater

Picture Gallery / Billedgalleri

 

Danish title /
Dansk titel

Frieriet på Forpagtergården

Danish double title /
Dansk dobbelttitel

 

French title /
Fransk titel

 

Translated English title /
Oversat engelsk titel

The Proposal at the Tenant Farm

Group /
Gruppe

 The Casorti Pantomimes / Casortiske pantomimer

Author(s) /
Forfatter(e)

Frantz Joseph Kuhn (Born / Født1783 - Died / Død1832)

First Performance /
Premiere

Pricernes Teatre, Vesterbro 1810 - 1832

In Repertoire /
På repertoiret

Stop No / Nej

Leading Parts /
Hovedroller

Abelone - Tenant-wife, Louise - her daughter, Klaus - her lover, Pierrot - Mill Journeyman /

Abelone - Forpagterske, Louise - hendes datter, Klaus - hendes elsker, Pjerrot - Møllersvend

Subordinate and Character Parts /
Bi- og karakterroller

Fiber - Schoolmaster, Knud - rich Landed Proprietor, Jørgen - Mill Journeyman, Country Girls, Farmers /

Fiber - Skolemester, Knud - rig godsejer, Jørgen - Møllersvend, Bondepiger, Bønder

Story, summarized /
Handling, opsummeret

  /

 

Notes /
Notater

 

Danish title /
Dansk titel

Harlekin kok

Danish double title /
Dansk dobbelttitel

Pjerrot opdager verdens træskhed

French title /
Fransk titel

 

Translated English title /
Oversat engelsk titel

Harlequin Cook

Group /
Gruppe

 The Casorti Pantomimes / Casortiske pantomimer

Author(s) /
Forfatter(e)

 

First Performance /
Premiere

 

In Repertoire /
På repertoiret

Go Yes / Ja

Leading Parts /
Hovedroller

Cassander, Columbine, Harlequin, Pierrot, Fairy Queen /

Kassander, Columbine, Harlekin, Pjerrot, Overfe

Subordinate and Character Parts /
Bi- og karakterroller

1 Farmhand, Sorcerer, 2 Devils' children /

1 Karl, Troldmand, 2 Djævle(børn)

Story, summarized /
Handling, opsummeret

Crazy cuisine à la Harlequin.

When Harlequin rules in the kitchen anything may happen. His goal, of course, is to get through to Columbine. But annoying Pierrot and Cassander in the process is also a priority. /

Røg i køkkenet på Tivolis Pantomimeteater.

Harlekin er blevet ansat som kok hos Kassander. Havde det ikke være for Pjerrot var det hele måske gået godt. Men Harlekins flirt med Columbine bliver opdaget, og Harlekin bliver smidt ud. Ved at bruge sit nye, magiske sværd kommer Harlekin ind i huset igen, og så er det ham, der er ovenpå. Pjerrot og Kassander får det glatte lag indtil Harlekin og Columbine endelig får lov at være sammen.

Notes /
Notater

 

Danish title /
Dansk titel

Harlekin mekanisk Statue

Danish double title /
Dansk dobbelttitel

Pjerrot mekanisk Statue

Mekanisten

French title /
Fransk titel

 

Translated English title /
Oversat engelsk titel

Harlequin Mechanical Statue

Group /
Gruppe

 The Casorti Pantomimes / Casortiske pantomimer

Author(s) /
Forfatter(e)

 

First Performance /
Premiere

Thursday July 3, 1800 at Bakken (Dyrehavsbakken), Jægersborg Deer Park, Klampenborg / Torsdag 3. juli 1800 på Bakken (Dyrehavsbakken), Jægersborg Dyrehave, Klampenborg.

In Repertoire /
På repertoiret

Go Yes / Ja

Leading Parts /
Hovedroller

Cassander, Columbine, Harlequin, Pierrot, Fairy Queen /

Kassander, Columbine, Harlekin, Pjerrot, Overfe

Subordinate and Character Parts /
Bi- og karakterroller

Sculptor /

Billedhugger

Story, summarized /
Handling, opsummeret

If you can't join them, beat them!

Harlequin and Columbine have to struggle with the grumpy Cassandre, who will not allow his daughter to marry. The young lovers think up a scheme to clear their path to happiness.

Disguises - such as a bogus doctor and a statue - play an important part in the scheme, and both Cassandre and his servant Pierrot must take a beating before the happy end of the story. /

Her er smæk for skillingen i bogstavelig forstand.

Harlekin og Columbine kæmper med den sure far, Kassander, der altid har ondt, både i maven og af sig selv. Der unge kærestepar lægger en plan, der skal overrumple far og bane vejen for, at de kan få hinanden.

Sindrige forklædningsnumre - både som falsk læge og som statue - er grundelementerne i forestillingen, hvor den klodsede og ikke alt for kloge tjener, Pjerrot, konstant bidrager til forvirringen. Men alt ender naturligvis som det skal med bryllup i bengalsk belysning hos Overfeen.

Notes /
Notater

Picture Gallery / Billedgalleri

 

Danish title /
Dansk titel

Harlekin skelet

Danish double title /
Dansk dobbelttitel

Pjerrots Forskrækkelse

Harlekin Hustyv

French title /
Fransk titel

 

Translated English title /
Oversat engelsk titel

Harlequin Skeleton

Group /
Gruppe

 The Casorti Pantomimes / Casortiske pantomimer

Author(s) /
Forfatter(e)

 

First Performance /
Premiere

 

In Repertoire /
På repertoiret

Go Yes / Ja

Leading Parts /
Hovedroller

Cassander, Columbine, Harlequin, Pierrot, Fairy Queen /

Kassander, Columbine, Harlekin, Pjerrot, Overfe

Subordinate and Character Parts /
Bi- og karakterroller

Doctor /

Doktor

Story, summarized /
Handling, opsummeret

Pierrot is spooked.

Harlequin is kicked out of the house by the furious Cassandre, who will not have him as his son-in-law. But Harlequin is determined to marry Columbine and thinks of a plan.

He'll bribe a doctor into declaring him dead! If that isn't scarry enough, Harlequin will dress up as a skeleton and scare the living daylights out of Cassandre and his numb-skull servant Pierrot.

As in all good stories, ours has a happy ending. The union of Harlequin and Columbine is blessed by the Fairy Queen. /

Pjerrot får sig en ordentlig forskrækkelse.

Harlekin bliver smidt på porten af den rasende Kassander, der ikke vil have ham til svigersøn. Men Harlekin vil giftes med Columbine, så han lægger en plan.

Planen er at bestikke en læge til at erklære Harlekin død! Og hvis ikke det er uhyggeligt nok, så er der også skelet-kostumet til at skræmme livet af Kassander og den stakkels, klodsede tjener, Pjerrot.

Selvfølgelig får Harlekin sin Columbine til sidst og bliver velsignet i de himmelske haller af den gode fe.

Notes /
Notater

Picture Gallery / Billedgalleri

 

Danish title /
Dansk titel

Pjerrot blandt Røvere

Danish double title /
Dansk dobbelttitel

Pjerrots Heltemod

French title /
Fransk titel

 

Translated English title /
Oversat engelsk titel

Pierrot Among Robbers

Group /
Gruppe

 The Casorti Pantomimes / Casortiske pantomimer

Author(s) /
Forfatter(e)

Frantz Joseph Kuhn (Born / Født1783 - Died / Død1832). Later adapted by / Senere bearbejdet af Paul Huld (Born / Født1885 - Died / Død1969)

First Performance /
Premiere

Pricernes Teatre, Vesterbro. Last performed / Sidst opført 1937. Revived / Genoptaget 1952

In Repertoire /
På repertoiret

Stop No / Nej

Leading Parts /
Hovedroller

Cassander, Columbine, Harlequin, Pierrot, The Fairy /

Kassander, Columbine, Harlekin, Pjerrot, Feen

Subordinate and Character Parts /
Bi- og karakterroller

Robber Chief, The Hunter, Pernille (- lady's maid), The Officer, The Robber, Elves, The Woodland Spirits /

Røverhøvdingen, Jægeren, Pernille, Officeren, Røveren, Alfer, Skovånder

Story, summarized /
Handling, opsummeret

  /

 

Notes /
Notater

 

Danish title /
Dansk titel

Pjerrot vanvittig af kærlighed

Danish double title /
Dansk dobbelttitel

 

French title /
Fransk titel

 

Translated English title /
Oversat engelsk titel

Pierrot Mad with Love

Group /
Gruppe

 The Casorti Pantomimes / Casortiske pantomimer

Author(s) /
Forfatter(e)

Volkersenske kompagni - Niels Henrik Volkersen (Born / Født1820 - Died / Død1893)

First Performance /
Premiere

1847

In Repertoire /
På repertoiret

Go Yes / Ja

Leading Parts /
Hovedroller

Cassander, Columbine, Harlequin, Pierrot, Fairy Queen /

Kassander, Columbine, Harlekin, Pjerrot, Overfe

Subordinate and Character Parts /
Bi- og karakterroller

Suitor, Farmhand /

Frier, Karl

Story, summarized /
Handling, opsummeret

He who loves a lot must endure a lot, especially when he is Pierrot.

Harlequin is awoken by the Good Fairy, whom he tells of his love for Columbine. He can't have her, however, because her father has chosen a rich, but stupid suitor for her.

Harlequin gains access to Columbine's house, and together they play trick upon trick upon the hapless, lovesick Pierrot. Pierrot tries to die by his own hand (but without any luck, of course). Harlequin and Columbine elope together to be blessed by the Good Fairy. /

Den der elsker meget, må tåle meget; især når det er Pjerrot.

Den gode fe vækker Harlekin af søvnen, og hører at han er forelsket i den dejlige Columbine. Men han kan ikke få hende, for Kassander har valgt en tåbelig, rig frier til sin datter.

Harlekin skaffer sig adgang til Kassanders hjem. Sammen med Columbine driller han Pjerrot, der er vanvittig forelsket i Columbine. Pjerrot forsøger at tage livet af sig (men uden held, selvfølgelig). Harlekin og Columbine benytter sig af tumulten til at flygte ud i skoven, hvor den gode fee velsigner dem og Kassander resigneret må se til.

Notes /
Notater

Picture Gallery / Billedgalleri

 

Danish title /
Dansk titel

Pjerrots fataliteter

Danish double title /
Dansk dobbelttitel

Pjerrots uheldige dag

French title /
Fransk titel

Les infortunes de Pierrot

Translated English title /
Oversat engelsk titel

Pierrot's Misfortunes

Group /
Gruppe

 The Casorti Pantomimes / Casortiske pantomimer

Author(s) /
Forfatter(e)

Volkersenske kompagni - Niels Henrik Volkersen (Born / Født1820 - Died / Død1893), Peter Busholm Senior (Born / Født1815 - Died / Død1886), Bjælke-Olsen (Peter Rosenkrantz Olsen)

First Performance /
Premiere

1864

In Repertoire /
På repertoiret

Go Yes / Ja

Leading Parts /
Hovedroller

Cassander, Columbine, Harlequin, Pierrot, Fairy Queen /

Kassander, Columbine, Harlekin, Pjerrot, Overfe

Subordinate and Character Parts /
Bi- og karakterroller

Suitor, Fisherman's wife (fishwife i.e. fish seller) /

Frier, Fiskerkone

Story, summarized /
Handling, opsummeret

Love and a hot temper set the house - almost - on fire.

Naturally Harlequin is not allowed to marry his darling Columbine. Her father, Cassandre, has other plans for her: an old, rich and ridiculous suitor has entered the scene.

Harlequin, however, receives a helping hand from the Fairy Queen, who wishes him to have Columbine. She is throwing a tantrum because Pierrot teases Cassandre, the suitor, and anybody in his immediate surroundings. It is all pretty confusing until in the end Harlequin and Columbine are brought together in the heavenly halls. /

Kærlighed og et iltert temperament sætter fut i sagerne.

Selvfølgelig må den unge, fattige Harlekin ikke få sin elskede Columbine. Kassander, hendes far, har nemlig helt andre planer: en ældre, latterlig, men rig frier har meldt sig.

Heldigvis kommer den gode Fe Harlekin til hjælp, så han til slut kan forenes med Columbine. Samtidig er alt gået galt hjemme hos Kassander, hvor tjeneren Pjerrot er mere fjollet og drillesyg end nogensinde før. Porcelænet flyver om ørene på Kassander og frieren, Columbine er rasende, lussingerne knalder, og en fiskerkone gør sit til at øge forvirringen og galskaben.

Notes /
Notater

Picture Gallery / Billedgalleri

See Pen original manuscript 'Pierrot's Misfortunes', copy (in Danish), which opens in a Pop Up window. / Se Pen original manuskript 'Pjerrots fataliteter', afskrift (på dansk), som åbnes i et Pop Up vindue.

Danish title /
Dansk titel

Spåkvinden

Danish double title /
Dansk dobbelttitel

Harlekin som Dværg

Pjerrot i Knibe

French title /
Fransk titel

 

Translated English title /
Oversat engelsk titel

The Fortune Teller

Group /
Gruppe

 The Casorti Pantomimes / Casortiske pantomimer

Author(s) /
Forfatter(e)

 

First Performance /
Premiere

Tivoli 1844

In Repertoire /
På repertoiret

Go Yes / Ja

Leading Parts /
Hovedroller

Cassander, Columbine, Harlequin, Pierrot, Fairy Queen /

Kassander, Columbine, Harlekin, Pjerrot, Overfe

Subordinate and Character Parts /
Bi- og karakterroller

The Fortune Teller, 2 Guitar Players, Servant, Black Person, Organ-grinder, Painter's apprentice /

Spåkvinden, 2 Guitarspillere, Tjener, Neger, Lirekassemand, Malerdreng

Story, summarized /
Handling, opsummeret

  /

 

Notes /
Notater

Sign above door:

Baker's shop /
Skilt over dør:
Conditor

Text on "handbag":

Music /
Tekst på "håndtaske":
Musik

Danish title /
Dansk titel

Pjerrot går i søvne

Danish double title /
Dansk dobbelttitel

Pjerrot Søvngænger

French title /
Fransk titel

 

Translated English title /
Oversat engelsk titel

Pierrot Sleep Walker

Pierrot sleepwalks

Pierrot walks in his's sleep

Group /
Gruppe

 The Casorti Pantomimes / Casortiske pantomimer

Author(s) /
Forfatter(e)

Written at Shrovetide in 1856 by Henrik Hertz (Born / FødtAugust 25 or August 27, 1798 or 1797 - Died / DødFebruary 25, 1870), Danish poet and dramatist. Found from the archives of Hingsbergske Tivolisamling, Københavns Bymuseum (Hingsberg's Tivoli Collection, Copenhagen Town Museum) and re-adapted 2004 by Henrik Lyding (Born / FødtMay 7, 1956 - ), Danish reviewer at the newspaper "Jyllandsposten" and dramaturge. / Skrevet ved fastelavn i 1856 af Henrik Hertz (Born / Født25. august eller 27. august 1798 eller 1797 - Died / Død25. februar 1870), dansk forfatter og dramatiker. Fundet frem fra Hingsbergske Tivolisamling, Københavns Bymuseum's arkiver og nybearbejdet 2004 af Henrik Lyding (Born / Født7. maj 1956 - ), dansk anmelder ved avisen "Jyllandsposten" og dramaturg.

First Performance /
Premiere

July 15, 1859 at Tivoli. / 15. juli 1859 i Tivoli. Later (1918) adapted by / Senere (1918) bearbejdet af Paul Huld (Born / Født1885 - Died / Død1969). Revived Sunday August 15, 2004. / Genoptaget søndag 15. august 2004.

In Repertoire /
På repertoiret

Go Yes / Ja

Leading Parts /
Hovedroller

Cassander, Columbine, Harlequin, Pierrot /

Kassander, Columbine, Harlekin, Pjerrot

Subordinate and Character Parts /
Bi- og karakterroller

Truffaldino, Stick, Sorcerer, Peasant, Bear, Sorcerer's child, The Fairy, Fe-tableau (4 Feer) /

Truffaldino, Pind, Troldmand, Bonde, Bjørn, Feen, Troldebarn, Fairy Tableau (4 Fairies)

Story, summarized /
Handling, opsummeret

A classic story about young love between Harlequin and Columbine that her father, Cassander, is definitely not interested in. Instead she shall marry an older wealthy bear leader.

Luckily Harlequin gets help by a sorcerer who makes his sword magic. When he strikes people at their shoulder with it they instantaneous fall asleep. That makes in particular Pierrot to suffer who both sleepwalks and dances with that bear that forms an important part of the story.

As in all good stories, ours has a happy ending. Finally the union of Harlequin and Columbine is blessed by the Fairy. /

En klassisk historie om ung kærlighed mellem Harlekin og Columbine, som hendes far, Kassander, absolut ikke er interesseret i. I stedet skal hun giftes med en ældre bjørnetrækker med masser af penge.

Heldigvis får Harlekin hjælp af en troldmand, der gør hans sværd magisk. Når han slår folk på skulderen med det, falder de øjeblikkelig i søvn. Det kommer især til at gå ud over Pjerrot, der både går i søvne og tager en stor dansetur med den bjørn, der indgår som en vigtig del af historien.

Selvfølgelig får Harlekin sin Columbine til sidst og bliver velsignet af den gode fe.

Notes /
Notater

Picture Gallery / Billedgalleri

Music / Musik: Found in the Pantomime Theatre's music archives. / Fundet i Pantomimeteatrets musikarkiv.

Musical arrangement / Musikalsk arrangement: Kjeld Køngerskov, Danish rehearser. / Kjeld Køngerskov, dansk repetitør.

Costumes / Kostumer: Kitt Houen, theatrical costumier and Tove Nielsen, theatrical costumier. / Kitt Houen, kostumier og Tove Nielsen, kostumier.

Production / Iscenesættelse: Tommy Edvardsen, Danish dancer, mimic, and instructor. / Tommy Edvardsen, dansk danser, mimer og instruktør.

Danish title /
Dansk titel

Harlekin fristet af Gratierne

Danish double title /
Dansk dobbelttitel

 

French title /
Fransk titel

 

Translated English title /
Oversat engelsk titel

Harlequin Tempted by the Graces

Group /
Gruppe

 Harlequinade or The Magic Pantomimes / Harlekinader eller tryllepantomimer

Author(s) /
Forfatter(e)

Joseph L. Lewin

First Performance /
Premiere

1829 Blågård teater, Nørrebro. Last performed / Sidst opført 1930. Revived / Genoptaget 1974

In Repertoire /
På repertoiret

Go Yes / Ja

Leading Parts /
Hovedroller

Cassander, Columbine, Harlequin, Pierrot, Cupid /

Kassander, Columbine, Harlekin, Pjerrot, Amor

Subordinate and Character Parts /
Bi- og karakterroller

Officer, Non-commissioned Officer, 2 Servants, Bill-carrier round, Servant Girl, Sausage-maker, Sorcerer, Dog, 4 Soldiers, 3 Graces /

Officer, Underofficer, 2 Tjenere, Plakatombærer, Pige, Pølsemager, Troldmand, Hund, 4 Soldater, 3 Gratier

Story, summarized /
Handling, opsummeret

Scenario - detaljeret

Harlequin is in love with Cassander's daughter Columbine. He is kicked out of the house because Cassander wishes to marry Columbine with the wealthy old and ridiculous officer The General who comes to propose to her. Harlequin and Columbine runs away together out in the forest where the good Sorcerer promises to help them. They both get caught by Cassander's helpers who get order to shoot Harlequin. The Sorcerer shows himself for him in that moment he is shot and helps him through no man's land back to life. Harlequin now makes life so hard for Cassander that he at last resign himself. However Columbine's troubles are not at all over yet. In a beautiful garden Harlequin meets the three Graces who to such a degree with their tempting dance spellbinds him that he totally forgets his Columbine. But the little Cupid is on guard and gets him awaken from his spell and makes sure they get married. /

Harlekin er forelsket i Kassanders datter Columbine. Han bliver smidt på porten for Kassander ønsker at gifte Columbine med den rige gamle og latterlige officer Generalen, der kommer for at fri til hende. Harlekin og Columbine flygter sammen ud i skoven, hvor den gode troldmand lover at hjælpe dem. De bliver begge fanget af Kassanders hjælpere, som får ordre til at skyde Harlekin. Troldmanden viser sig for ham i det øjeblik han bliver skudt, og hjælper ham gennem ingenmandsland tilbage til livet. Harlekin gør nu livet så surt for Kassander, at han til sidst resignerer. Dog er Columbines trængsler langt fra slut endnu. I en dejlig have møder Harlekin de tre Gratier, som i den grad fortryller ham med deres fristende dans, at han helt glemmer sin Columbine. Men den lille Amor er på vagt og får ham vækket af sin fortryllelse og sørger for at de får hinanden.

Notes /
Notater

Sign:

Death sentence
of
Witchcraft
and
Open Theft of a Virgin /
Skilt:
Dødstraf
for
Hexeri
og
Jomfruran

The Graces: three Greek goddess' of beauty, charm, and joy; their names are Aglaia, Euphrosyne, and Thaleia. / Gratierne: tre græske gudinder for skønhed, charme og glæde; deres navne er Aglaia, Euphrosyne og Thaleia.

Cupid: god of love in ancient Rome; corresponds to the Greek Eros. / Amor: kærlighedsguden i oldtidens Rom; svarer til den græske Eros.

Danish title /
Dansk titel

Guldnøglen

Danish double title /
Dansk dobbelttitel

Trylleriets Magt

French title /
Fransk titel

 

Translated English title /
Oversat engelsk titel

The Golden Key

Group /
Gruppe

 Harlequinade or The Magic Pantomimes / Harlekinader eller tryllepantomimer

Author(s) /
Forfatter(e)

Joseph L. Lewin

First Performance /
Premiere

 

In Repertoire /
På repertoiret

Go Yes / Ja

Leading Parts /
Hovedroller

Cassander, Columbine, Harlequin, Pierrot, Fairy Queen /

Kassander, Columbine, Harlekin, Pjerrot, Overfe

Subordinate and Character Parts /
Bi- og karakterroller

Sorcerer, Cassander's Man-servant, Servant, Jew, Tailor, Sailor, Harlequin on the trapdoor, Legs in the chesterfield /

Troldmand, Kassanders Tjener, Tjener, Jøde, Skræddernål, Sømand, Harlekin på lem, Ben i sofa

Story, summarized /
Handling, opsummeret

  /

 

Notes /
Notater

 

Danish title /
Dansk titel

Den grønne Djævel

Danish double title /
Dansk dobbelttitel

 

French title /
Fransk titel

 

Translated English title /
Oversat engelsk titel

The Green Devil

Group /
Gruppe

 Harlequinade or The Magic Pantomimes / Harlekinader eller tryllepantomimer

Author(s) /
Forfatter(e)

Joseph L. Lewin. Later (1956) adapted by / Senere (1956) bearbejdet af Paul Huld (Born / Født1885 - Died / Død1969)

First Performance /
Premiere

The start of / Begyndelsen af 1890. Revived May 24, 1956 / Genoptaget 24. maj 1956. First night of a revival / Repremiere 1997

In Repertoire /
På repertoiret

Go Yes / Ja

Leading Parts /
Hovedroller

The Tenant-husband, Columbine, Harlequin, Pierrot /

Forpagteren, Columbine, Harlekin, Pjerrot

Subordinate and Character Parts /
Bi- og karakterroller

The Lord of a Castle, The Fairy, The Green Devil, Gatekeeper, Country Girls, Farmhands, Wine Harvest Girls, Servants /

Borgherren, Feen, Den grønne Djævel, Portvagt, Bondepiger, Bønderkarle, Vinhøstpiger, Tjenere

Story, summarized /
Handling, opsummeret

Scenario - detaljeret

The Tenant-husband, Columbine's father, has made his choice of husband for Columbine. And that is not Harlequin. She is to marry The Lord of a Castle.

With a little help from the Fairy of Love who conjures up The Green Devil who is instructed to help Harlequin the union of Harlequin and Columbine is finally blessed after many complications. /

Forpagteren, Columbines fader, har valgt ægtemand til sin datter. Og det er ikke Harlekin. Hun skal giftes med Borgherren.

Med lidt hjælp fra kærlighedens gode Fe som fremtryller Den grønne Djævel, som bliver instrueret til at hjælpe Harlekin, lykkes det da også til sidst for Harlekin og Columbine at blive forenet efter mange forviklinger.

Notes /
Notater

 

Danish title /
Dansk titel

Den bedragne Skrædder

Danish double title /
Dansk dobbelttitel

Harlekin som Danselærer

Invaliden

French title /
Fransk titel

 

Translated English title /
Oversat engelsk titel

The Tailor Deceived

Group /
Gruppe

 The Craftsman Pantomimes / Håndværkerpantomimer

Author(s) /
Forfatter(e)

Possibly / Muligvis Jean d'Abis

First Performance /
Premiere

 

In Repertoire /
På repertoiret

Go Yes / Ja

Leading Parts /
Hovedroller

Cassander, Columbine, Harlequin, Pierrot, Fairy Queen /

Kassander, Columbine, Harlekin, Pjerrot, Overfe

Subordinate and Character Parts /
Bi- og karakterroller

2 Tailors, 2 Seamstresses, Amager-farmer, Amager-farmer's wife (hawker i.e. vegetables and fruit seller), Devil /

2 Skræddersvende, 2 Syjomfruer, Amagerbonde, Amagerkone, Djævel

Story, summarized /
Handling, opsummeret

Yet again Cassander is tricked into consent by Harlequin and the fair Columbine. Harlequin will do anything to get to Columbine!

At the beginning there is harmony. Columbine is sewing dutifully, but Harlequin has found a way in and his intentions are not entirely honorable. Harlequin disguises himself as a tailor's apprentice as well as a dancing instructor and seek employment at Columbine's father the tailor Cassander merely by being close to her. And with a little help from the Fairy of Love the union of the two is finally blessed. Pierrot, an ironing board, a magic sword, and a pleasure-seeking Amager-farmer's wife (hawker i.e. vegetables and fruit seller) plays important parts in the performance! /

Endnu engang narrer Harlekin og Columbine den gamle Kassander. Harlekin vil gøre hvad som helst for at være sammen med Columbine!

Det begynder med lutter idyl i Kassanders stue, hvor Columbine sidder lydigt og syr. Men Harlekin har sneget sig indenfor, og han og Columbine er ikke sådan at holde styr på. Forklædt først som skræddersvend og siden som danselærer søger Harlekin arbejde hos Columbines far, skrædderen Kassander, blot for at være i nærheden af hende. Og med lidt hjælp fra kærlighedens gode Fe lykkes det da også til sidst for de to at blive forenet. Pjerrot, et strygebræt, et magisk sværd og en forlystelsessyg Amager-kone spiller vigtige roller i forestillingen!

Notes /
Notater

Picture Gallery / Billedgalleri

 

Danish title /
Dansk titel

Kassander som Bødker

Danish double title /
Dansk dobbelttitel

Skovtrolden

French title /
Fransk titel

 

Translated English title /
Oversat engelsk titel

Cassandre the Cooper

Group /
Gruppe

 The Craftsman Pantomimes / Håndværkerpantomimer

Author(s) /
Forfatter(e)

Johan Adolph Price (Born / Født1805 - Died / Død1890)

First Performance /
Premiere

1855

In Repertoire /
På repertoiret

Go Yes / Ja

Leading Parts /
Hovedroller

Cassander, Columbine, Harlequin, Pierrot, Fairy Queen /

Kassander, Columbine, Harlekin, Pjerrot, Overfe

Subordinate and Character Parts /
Bi- og karakterroller

The Journeyman Cooper, The Cooper's apprentice, The Waiting Maid, The Woodland Troll, 2 Judges, 2 Soldiers /

Bødkersvenden, Bødkerdrengen, Opvarterpigen, Skovtrolden, 2 Dommere, 2 Soldater

Story, summarized /
Handling, opsummeret

Columbine are hold confined by her grumpy father the Cooper Cassander who together with Pierrot and The Journeyman Cooper works on felling trees in order to could build casks. In order to could be together with his beloved Columbine Harlequin has to build alliances with a friendly Woodland Troll. By him he gets a divining rod, which can conjure up Columbine out of Cassander's house. But the divining rod is close to bring Harlequin in danger of his life. The fact is that he is wrongful charged with murder and drag to court. But The Woodland Troll comes to his rescue then Cassander, Pierrot and The Journeyman Cooper were disappointed. /

Columbine holdes indespærret af sin sure far, bødkeren Kassander, der sammen med Pjerrot og bødkersvenden arbejder med at fælde træer for at kunne bygge tønder. For at kunne være sammen med sin elskede Columbine bliver Harlekin nødt til at alliere sig med en venligsindet skovtrold. Af ham får han en ønskekvist, der kan trylle Columbine ud af Kassanders hus. Men ønskekvisten er lige ved at bringe Harlekin i livsfare. Han anklages nemlig uretmæssigt for mord og slæbes i retten. Men skovtrolden kommer ham til undsætning, så Kassander, Pjerrot og bødkersvenden får en lang næse.

Notes /
Notater

 

Danish title /
Dansk titel

Kassanders Ægteskabskontor

Danish double title /
Dansk dobbelttitel

Harlekin som Fader

French title /
Fransk titel

 

Translated English title /
Oversat engelsk titel

Cassandre's Marriage Agency

Group /
Gruppe

 The Craftsman Pantomimes / Håndværkerpantomimer

Author(s) /
Forfatter(e)

Valdemar Wendrich

First Performance /
Premiere

1894

In Repertoire /
På repertoiret

Go Yes / Ja

Leading Parts /
Hovedroller

Cassander, Columbine, Harlequin, Little Harlequin, Pierrot, Fairy Queen /

Kassander, Columbine, Harlekin, Lille Harlekin, Pjerrot, Overfe

Subordinate and Character Parts /
Bi- og karakterroller

Well-fed, Overdressed Chap, Female Cook, Tenant-widow, Beggar, Stork, Forest-Devil, 5-6 Little Devils /

Velnæret, Laps, Kogejomfru/pige, Forpagterenke, Tigger, Stork, Skovdjævel, 5-6 Smådjævle

Story, summarized /
Handling, opsummeret

An age-old story about arranged marriages.

Cassandre's marriage agency has many interesting clients. The main object for Cassandre, however, is to find a husband for his daughter Columbine. A wealthy and rather ancient suitor is standing by. Thus Harlequin's task is to scare this suitor off and leap towards the happy end with his darling Columbine. /

En ældgammel historie om arrangerede ægteskaber.

Kassander driver et lille kontaktbureau. Mange finder vej til de ensomme hjerter holdeplads, men den vigtigste opgave for Kassander er at finde en mand til sin datter, Columbine. Der er da også en begejstret og velhavende ældre herre, som er interesseret. Harlekins opgave er derfor at lave så mange spilopper, at han til slut kan få sin elskede Columbine for sig selv.

Notes /
Notater

Picture Gallery / Billedgalleri

Inscription below the first picture:

800,000 Kroner (800,000 DKK trans. note) /
Påskrift under første billede:
800.000 Kroner (800.000 DKK o.a.)

Inscription below the second picture:

Clever at everything
Cooking -etc. /
Påskrift under andet billede:
Færm til alt
Madlavning -etc.

The Covenant written on the stone:

My
first-born
Child
is devolved on
the Forest-
Devil
Harlequin /
Pagten skrevet på stenen:
Mit
første
Barn
tilfalder
Skov-
djævlen
Harlekin

In this plays plot form part of: Myths of the stork: That it is the stork, which deliver the little children is an Old Norse tradition with root in "The Völuspa" (volva, Northern fortune-teller) from the late Viking age: The man came of ash and the woman of alder but it was the god of thunder Honer who brought the human the soul. The carrier of the soul was a stork. It is also therefore that it is a good sign when the stork builds its nest on one's roof. As the god of thunder's bird it protects against lightning. / I dette stykkes handling indgår: Myter om storken: At det er storken, der kommer med de små børn, er en gammelnordisk tradition med rødder i "Vølvens Spådom" (vølve, nordisk spåkvinde) fra den sene vikingetid: Manden kom af ask og kvinden af elletræ, men det var tordenguden Høner, der bragte menneskene sjælen. Sjælens bærer var en stork. Det er også derfor, det er et godt tegn, når storken bygger rede på éns tag. For som tordengudens fugl beskytter den mod lynnedslag.

Danish title /
Dansk titel

Pjerrot i Dyrehaven

Danish double title /
Dansk dobbelttitel

Sankt Hansdag

Sankt Hans Nat

Den uheldige Omnibus

French title /
Fransk titel

 

Translated English title /
Oversat engelsk titel

Pierrot's Outing in Dyrehaven

Group /
Gruppe

 The Craftsman Pantomimes / Håndværkerpantomimer

Author(s) /
Forfatter(e)

Volkersenske kompagni - Peter Busholm Senior (Born / Født1815 - Died / Død1886). Later (1863) adapted by / Senere (1863) bearbejdet af Peter Busholm Senior (Born / Født1815 - Died / Død1886) and / og Harald Hesse (Born / Født1817 - Died / Død1897)

First Performance /
Premiere

1842 Moerskabsteateret. Tivoli 1852. Revived / Genoptaget 1863

In Repertoire /
På repertoiret

Go Yes / Ja

Leading Parts /
Hovedroller

Mr. Sørensen, Mrs. Sørensen, Columbine, Harlequin, Pierrot, The Pierrot of Bakken, The Fairy /

Hr. Sørensen, Fru Sørensen, Columbine, Harlekin, Pjerrot, Bakkens Pjerrot, Feen

Subordinate and Character Parts /
Bi- og karakterroller

The Suitor, Sorcerer, 4 Witches, 2 Devils' children, Horse, Sailor, Dumpling, Overdressed Chap, Omnibus-conductor, Soldier, Night Watchman, Try-your-strength Man, Organ-grinder, Basket-woman (hawker i.e. cake seller), Puppet Player (Punch and Judy), Pin Man, 3 Gipsys, Strong Man/Weightlifter, 3 Cabaret Singers, The drunk Swede, The drunk old Woman, Visitors at Bakken, Visitors' children at Bakken /

Frieren, Troldmand, 4 Hekse, 2 Djævle(børn), Hest, Matros, Tyksak, Laps, Omnibuskonduktør, Soldat, Vægter, Kraftprøvemand, Lirekassemand, Kagekone, Marionetspiller (Mester Jakel), Keglemand, 3 Sigøjnere, Stærk mand/Vægtløfter, 3 Syngepiger, Fuld Svensker, Fuld Kælling, Bakkegæster, Bakkegæsters børn

Story, summarized /
Handling, opsummeret

Come with Pierrot when he makes a trip to the fair.

In this pantomime Pierrot makes at trip to the fair at Bakken (Dyrehavsbakken), Jægersborg Deer Park (The Deer Park), Klampenborg just outside Copenhagen. Here he meets lots of mountebanks and layabouts. You may guess his surprise to run into none other than.... Pierrot! /

Kom med Pjerrot når han tager på en tur ud til marked.

I denne forestilling er Pjerrot taget på udflugt til markedet på Bakken (Dyrehavsbakken), Jægersborg Dyrehave (Dyrehaven), Klampenborg lige uden for København. Her møder han en masse gøglere og døgenigte. Men den største overraskelse får han, da han står ansigt til ansigt med.... Pjerrot!

Notes /
Notater

Picture Gallery / Billedgalleri

Monogram above sentry box:

C VIII /
Monogram over skilderhus:
C VIII

Sign on Omnibus:

THE DEER PARK · KLAMPENBORG /
Skilt på Omnibus:
DYREHAVEN · KLAMPENBORG

Sign above tent:

Seedy (low-class) cabaret /
Skilt over telt:
Sangerinde Pavillion

Sign above booth:

Punch and Judy /
Skilt over bod:
Mester Jakel

C VIII monogram of Christian VIII (Born / Født1786 - Died / Død1848) King of Denmark 1839 - 1848. / C VIII monogram for Christian VIII (Born / Født1786 - Died / Død1848) konge af Danmark 1839 - 1848.

Omnibus coach which is used for public conveyance of passengers. The first Omnibus in Denmark was started in 1841 between Kongens Nytorv in Copenhagen and Frederiksberg. It was drawn by 4 horses and seated 14-16 people. The ride cost 1 Mark apiece. It should be compared with that the few hansom cabs (horse-drawn vehicles which for money drives passengers to where they must want it) took at least 1½ Daler (9 Mark) for the same ride. Within a short time 3 Omnibuses were started. As time went on there came more with stop at Amagertorv in Copenhagen whose coachmen sound their horns diligently in order to tout for passengers. The Omnibuses were one of that time's big sights. / Omnibus vogn, der anvendes til offentlig personbefordring. I 1841 blev den første Omnibus i Danmark sat i gang mellem Kongens Nytorv i København og Frederiksberg. Den var forspændt med 4 heste og rummede 14-16 personer. Turen kostede 1 Mark pro persona. Det skal sammenlignes med, at de få droscher (hestekøretøjer som mod betaling kører passagerer hen, hvor de ønsker det) tog mindst 1½ Daler (9 Mark) for samme tur. I løbet af kort tid var 3 Omnibusser sat i gang. Efterhånden kom der flere til, med holdeplads på Amagertorv i København, hvis kuske tudede flittigt i hornet for at kapre passagerer. Omnibusserne var en af den tids store seværdigheder.

Danish title /
Dansk titel

Harlekin Fægtemester

Danish double title /
Dansk dobbelttitel

 

French title /
Fransk titel

 

Translated English title /
Oversat engelsk titel

Harlequin Fencing-master

Group /
Gruppe

 Newer Written Pantomimes / Nyere skrevne pantomimer

Author(s) /
Forfatter(e)

Alf Henriques (Born / Født1906 - Died / Død1976)

First Performance /
Premiere

1954

In Repertoire /
På repertoiret

Stop No / Nej

Leading Parts /
Hovedroller

Cassander, Columbine, Harlequin, Pierrot /

Kassander, Columbine, Harlekin, Pjerrot

Subordinate and Character Parts /
Bi- og karakterroller

Robber Chief, Robber, Officer, Soldier, The Fairy /

Røverhøvding, Røver, Officer, Soldat, Feen

Story, summarized /
Handling, opsummeret

  /

 

Notes /
Notater

Written on occasion of the Rundskue-day-contest. / Skrevet i anledning af Rundskuedag-konkurrence.

Danish title /
Dansk titel

Pjerrot bliver den lille

Danish double title /
Dansk dobbelttitel

 

French title /
Fransk titel

 

Translated English title /
Oversat engelsk titel

Pierrot Becomes the Smaller

Group /
Gruppe

 Newer Written Pantomimes / Nyere skrevne pantomimer

Author(s) /
Forfatter(e)

Arne Melchert (Born / Født1916 - Died / Død1963)

First Performance /
Premiere

1957. Last performed / Sidst opført 1959

In Repertoire /
På repertoiret

Wait Possibly / Muligvis

Leading Parts /
Hovedroller

Cassander, Columbine, Harlequin, Pierrot /

Kassander, Columbine, Harlekin, Pjerrot

Subordinate and Character Parts /
Bi- og karakterroller

The Inn-keeper, 2 Robbers, The Fairy, Servant Girl/Maid-servant, The Bear, Miniature Pierrot, 6 Young Girls /

Kroværten, 2 Røvere, Feen, Tjenestepige, Bjørnen, Miniature-Pjerrot, 6 Unge piger

Story, summarized /
Handling, opsummeret

Scenario - detaljeret

In this light and witty pantomime you see Pierrot become transformed into a Miniature Pierrot. /

I denne lette og vittige pantomime ser man Pjerrot blive forvandlet til en Miniature-Pjerrot.

Notes /
Notater

Music / Musik: Daniel François Esprit Auber (Born / FødtJanuary 19, 1782 - Died / DødMay 12, 1871), French composer. / Daniel François Esprit Auber (Born / Født19. januar 1782 - Died / Død12. maj 1871), fransk komponist.

Is not performed because of disagreement over payment for permission to perform the play, when the copyright belongs to the descendant of the author. / Opføres ikke på grund af uenighed om betaling for tilladelse til opførelse af stykket, da copyright'en tilhører forfatterens efterkommere.

Danish title /
Dansk titel

Pjerrot som Troldmand

Danish double title /
Dansk dobbelttitel

Pjerrot trolder

Troldmanden

French title /
Fransk titel

 

Translated English title /
Oversat engelsk titel

Pierrot the Sorcerer

Group /
Gruppe

 Newer Written Pantomimes / Nyere skrevne pantomimer

Author(s) /
Forfatter(e)

Georg K. Harvild (Bookkeeper in the Tivoli Gardens / Bogholder i Tivoli)

First Performance /
Premiere

1932

In Repertoire /
På repertoiret

Go Yes / Ja

Leading Parts /
Hovedroller

Cassander, Columbine, Harlequin, Pierrot, Fairy Queen /

Kassander, Columbine, Harlekin, Pjerrot, Overfe

Subordinate and Character Parts /
Bi- og karakterroller

Suitor, Sorcerer /

Frier, Troldmand

Story, summarized /
Handling, opsummeret

Magic can be dangerous in the wrong hands.

With the sword of love, Harlequin can win his darling Columbine. Unfortunately another suitor is after both the sword and her father's, Cassandre's, money. With the help of a sorcerer the suitor almost succeeds.

Real magic occours as Pierrot tries to double as a sorcerer. In the end the money is returned to its rightful owner and Harlequin and Columbine are blessed by the Fairy Queen. /

Magi er farlig i hænderne på de forkerte.

Med kærlighedens sværd kan Harlekin vinde sin elskede Columbine. Desværre er en anden frier ude efter både sværdet og hendes fars, Kassanders, penge, og med en troldmands hjælp er det lige ved at lykkes.

Den ægte magi kommer ind i billedet med Pjerrots fumlende forsøg på at spille troldmand. Og så går den vilde jagt gennem Kassanders hus. Pengene kommer tilbage til deres rette ejermand, og Harlekin og Columbine kan få hinanden med Feens velsignelse.

Notes /
Notater

Picture Gallery / Billedgalleri

 

Danish title /
Dansk titel

Pjerrot vanvittig af skræk

Danish double title /
Dansk dobbelttitel

Tryntyrken fra Christiania

French title /
Fransk titel

 

Translated English title /
Oversat engelsk titel

Pierrot Mad with Fear

Group /
Gruppe

 Newer Written Pantomimes / Nyere skrevne pantomimer

Author(s) /
Forfatter(e)

Found from the archives of Det kongelige Bibliotek (The Royal Library) by; and adapted by Flemming Ryberg (Born / FødtNovember 24, 1940 - ), Danish dancer. Qualified at The Royal Theatre's ballet school. / Fundet frem fra Det kongelige Bibliotek's arkiver af; og bearbejdet af Flemming Ryberg (Born / Født24. november 1940 - ), dansk danser. Uddannet på Det Kongelige Teaters balletskole.

First Performance /
Premiere

1869. Revived Monday July 5, 1993 / Genoptaget mandag 5. juli 1993

In Repertoire /
På repertoiret

Go Yes / Ja

Leading Parts /
Hovedroller

Tryntyrken (The Snout-Turk), Cassander, Columbine, Harlequin, Pierrot /

Tryntyrken, Kassander, Columbine, Harlekin, Pjerrot

Subordinate and Character Parts /
Bi- og karakterroller

A Basket-woman (hawker i.e. cake seller), 2 Policemen, A Suitor, A Girl with a letter, A Hinterland-farmer, 2 Old Women, 2 Farmers, A Little Girl, A Hobgoblin /

En Kagekone, 2 Politibetjente, En Frier, En Pige Med Brev, En Oplandsbonde, 2 Kjærringer, 2 Bønder, En Lille Pige, En Nisse

Story, summarized /
Handling, opsummeret

Apart from the well-known Commedia dell'Arte characters the story has a cruel Tryntyrk (Snout-Turk) who is a man-eating beast with pig's snout and tusks. That makes rough and solid fun on the old stage where Tryntyrken (The Snout-Turk) cut up a poor Farmer whose parts of the body flies in the air.

The performance goes from knockabout farce to lovely dance for Harlequin and Columbine who gets proper steps and a moonlight pas de deux by the water. All of it cheerful and in fine pace emphasized at the same time by the light and charming music which follows the story with emphasizing of the drama and with a melodious seductive waltz tune when the scene is laid for dance. Finally there is humorous local colour when familiar tones as in the vaudevilles are used. /

Historien har foruden de kendte Commedia dell'Arte-figurer en grum Tryntyrk, som er et menneskeædende uhyre med grisetryne og hugtænder. Det kommer der grove og kontante løjer ud af på den gamle scene, hvor Tryntyrken parterer en stakkels bonde, hvis legemsdele flyver i luften.

Forestillingen går fra larmende knockabout-farce til dejlig dans for Harlekin og Columbine, der får rigtige trin og en måneskins-pas de deux ved vandet. Altsammen muntret og i fint tempo understreget af den på en gang lette og charmerende musik, der følger handlingen med understregning af det dramatiske og med melodiøse, indsmigrende valsetoner, når der lægges op til dans. Endelig er der humoristisk lokalkolorit, når der som i vaudevillerne bruges kendte toner.

Notes /
Notater

Music / Musik: Ole Nørlyng (Born / FødtSeptember 5, 1946 - ), art critic, Master of Arts in music and history of art. / Ole Nørlyng (Born / Født5. september 1946 - ), kunstkritiker, cand. mag. i musik og kunsthistorie.

Orchestrated / Orkestreret: Kim Helweg, Danish rehearser, composer, and the maker of the musical arrangements for orchestras. / Kim Helweg, dansk repetitør, komponist og arrangør.

Sign:

"ATTENTION"
TRYNTYRKEN
IS AT LARGE.
REWARD 500 Rix-dollar
to anybody, who is able to
capture it dead or ...
alive.
The Police /
Skilt:
"ACHTUNG"
TRYNTYRKEN
ER LØS.
DUSØR 500 Rigsdaler
til den, der kan
fange den død eller ...
levende.
Politiet

Text on tub:

FIRST-CLASS
MEAT /
Tekst på tønde:
PRIMA
KØD

Tryntyrk (Snout-Turk) «wild boar», a man-eating beast with pig's snout and tusks. The Tryn-tyrk is a Norwegian word. · Tryn- a prefix meaning "Tryne (Snout)"; Compare Hundetyrk (Dog-Turk). According to the popular belief: a man-eating creature with a head as a pig. · · Hundetyrk (Dog-Turk) (Swedish: hundturk; Icelandic: hundtyrki); Hunde-tyrk (Dog-Turk) is a Danish word. · Hunde- a prefix meaning "Hund (Dog)". Name of a fabulously, man-eating creature (half beast, half human) with a head as a dog. Compare Tryntyrk (Snout-Turk). / Tryntyrk «vildsvin», et menneskeædende uhyre med grisetryne og hugtænder. Tryn-tyrk er et norsk ord. · Tryn- en forstavelse betydende "Tryne"; Jævnfør Hundetyrk. Ifølge folketroen: et menneskeædende væsen med et hoved som et svin. · · Hundetyrk (svensk: hundturk; islandsk: hundtyrki); Hunde-tyrk er et dansk ord. · Hunde- en forstavelse betydende "Hund". Navn på et fabelagtigt, menneskeædende væsen (halvt dyr, halvt menneske) med et hoved som en hund. Jævnfør Tryntyrk.

Christiania 1624 - 1877 name of the city Oslo, Norway, 1878 - 1925 spelled Kristiania. / Christiania 1624 - 1877 navn på byen Oslo, Norge, 1878 - 1925 stavet Kristiania.

Rix-dollar: Old currency unit used in Denmark until 1873. 500 Rix-dollar corresponds to 1,000 DKK. / Rigsdaler: Gammel møntenhed brugt i Danmark indtil 1873. 500 Rigsdaler svarer til 1.000 DKK.

Danish title /
Dansk titel

Flaminias bejlere

Danish double title /
Dansk dobbelttitel

 

French title /
Fransk titel

 

Translated English title /
Oversat engelsk titel

Flaminia's Suitors

Group /
Gruppe

 Newer Written Pantomimes / Nyere skrevne pantomimer

Author(s) /
Forfatter(e)

Torben Jetsmark (Born / Født1942 - ), Danish actor and director. / dansk skuespiller og sceneinstruktør.

First Performance /
Premiere

Preview Friday July 16, 1999 / Forpremiere fredag 16. juli 1999. Original performance Saturday July 17, 1999 / Urpremiere lørdag 17. juli 1999

In Repertoire /
På repertoiret

Go Yes / Ja

Leading Parts /
Hovedroller

Flaminia, Truffaldino, Pierrot, Cassandro, Tartaglia, The Doctor, Columbine, Harlequin /

Flaminia, Truffaldino, Pjerrot, Cassandro, Tataglia, Doktoren, Columbine, Harlekin

Subordinate and Character Parts /
Bi- og karakterroller

2 Pulcinellas, Washerwoman (laundress), Market woman, Miller, Lamp lighter, I. Unmarried lady, II. Unmarried lady, I. Gentleman, II. Gentleman, III. Gentleman, I. Woman hand, II. Woman hand, Girl in sack /

2 Pulchinellaer, Vaskekone, Torvekone, Møller, Lygtetænder, I. Frøken, II. Frøken, I. Kavaler, II. Kavaler, III. Kavaler, I. Kvindehånd, II. Kvindehånd, Pige i sæk

Story, summarized /
Handling, opsummeret

Scenario - in detail Scenario - detaljeret

Flaminia's Suitors tells the story of Cassandro's maid Flaminia, who befriends all the gentlemen of the city, except for Cassandro. Jealously he tries to prevent her seeing her suitors, but naturally he fails. /

Flaminias bejlere fortæller historien om Cassandros tjenestepige Flaminia, som viser velvilje imod alle byens kavalerer, med undtagelse af Cassandro. Jaloux prøver han at forhindre hende i at se sine bejlere, men fejler naturligvis.

Notes /
Notater

Scenario (scenery and Commedia dell'Arte masks) / Scenario (kulisser og Commedia dell'Arte masker): Torben Jetsmark (Born / Født1942 - ), Danish actor and director. / dansk skuespiller og sceneinstruktør.

Music / Musik: Anders Koppel (Born / Født1947 - ), Danish composer and musician. / dansk komponist og musiker.

Sign above door:

Dr. Bartolo (Dottore (Doctor) Bartolo trans. note) /
Skilt over dør:
Dr. Bartolo (Dottore (Doktor) Bartolo o.a.)

Flaminia's Suitors returns the Pantomime Theatre to its roots in the Italian masked comedy, Commedia dell'Arte. Written on occasion of the 125th years anniversary of The Pantomime Theatre. / Flaminias bejlere bringer Pantomimeteatret tilbage til sine rødder i den Italienske maske komedie, Commedia dell'Arte. Skrevet i anledning af Pantomimeteatrets 125 års jubilæum.

Danish title /
Dansk titel

Pjerrot fortæller

Danish double title /
Dansk dobbelttitel

 

French title /
Fransk titel

 

Translated English title /
Oversat engelsk titel

Pierrot's guide to pantomime

Group /
Gruppe

 Newer Written Pantomimes / Nyere skrevne pantomimer

Author(s) /
Forfatter(e)

Idea and staging Claus Hjort (Born / FødtSeptember 16, 1960 - ), Danish dancer and Henrik Lyding (Born / FødtMay 7, 1956 - ), Danish reviewer at the newspaper "Jyllandsposten" and dramaturge. / Idé og iscenesættelse Claus Hjort (Born / Født16. september 1960 - ), dansk danser og Henrik Lyding (Born / Født7. maj 1956 - ), dansk anmelder ved avisen "Jyllandsposten" og dramaturg.

First Performance /
Premiere

Original performance Sunday July 7, 2002 / Urpremiere søndag 7. juli 2002

In Repertoire /
På repertoiret

Go Yes / Ja

Leading Parts /
Hovedroller

Cassander, Columbine, Harlequin, Pierrot /

Kassander, Columbine, Harlekin, Pjerrot

Subordinate and Character Parts /
Bi- og karakterroller

Winegrower, Peasant, Suitor, Fisherman's wife (fishwife i.e. fish seller), The Fairy, Narrator /

Vinbonde, Bonde, Frier, Fiskerkone, Feen, Fortæller

Story, summarized /
Handling, opsummeret

What are they talking about in Tivoli's silent pantomime?

This show "Pierrot's guide to pantomime" is in Danish. But even so children and other curious cats may pick up a hint or two about how to speak the silent language of pantomime. /

Hvad er det egentlig de snakker om på Pantomimeteatret?

Hvis du har set en pantomime i Tivoli, har du måske undret dig over, hvad det er for nogle sære fakter de laver med hænderne. I forestillingen "Pjerrot fortæller" får du den hemmelige kode til at forstå, hvad de snakker om. Måske kan du lære et par tricks om at tale uden at åbne munden. Man kan både sige "gå din vej", "hent min frakke" og "jeg elsker dig"! Forestillingen er tilrettelagt for børn og andre nysgerrige.

Notes /
Notater

Picture Gallery / Billedgalleri

A family performance interspersed with some speech. / En familie-forestilling med indlagt tale.

Danish title /
Dansk titel

Harlekins Triumf

Danish double title /
Dansk dobbelttitel

 

French title /
Fransk titel

 

Translated English title /
Oversat engelsk titel

Harlekin's Triumph

Group /
Gruppe

 Newer Written Pantomimes / Nyere skrevne pantomimer

Author(s) /
Forfatter(e)

Libretto (book) and choreography: Steen Koerner. Choreographer assistant: Maria Savery. Music: Yo-Akim Hjejle. Scenery: Ulrik Schødt. Costumes: Mette Geisler. / Libretto (tekst) og koreografi: Steen Koerner. Koreografassistent: Maria Savery. Musik: Yo-Akim Hjejle. Dekorationer: Ulrik Schødt. Kostumer: Mette Geisler.

First Performance /
Premiere

Original performance Friday April 11, 2003 / Urpremiere fredag 11. april 2003

In Repertoire /
På repertoiret

Go Yes / Ja

Leading Parts /
Hovedroller

Cassander, Columbine, Harlequin, Pierrot /

Kassander, Columbine, Harlekin, Pjerrot

Subordinate and Character Parts /
Bi- og karakterroller

The General, 4 Skeletons, 4 Servants /

Generalen, 4 Skeletter, 4 Tjenestefolk

Story, summarized /
Handling, opsummeret

The story about the sulkily Cassander, his beautiful daughter Columbine, and her beloved Harlequin, the servant Pierrot, and then the suitor the stiff-legged General. It is he who causes all the problems because he with Cassander's blessing willingly want to merry Columbine.

That she loves another namely Harlequin does not matter to Cassander who wants to get in family with the General. Fortunately Harlequin and Columbine is not easy to frighten and with the help of Pierrot they at last overcome the stubbornness so the true love can be released. /

Historien om den gnavne Kassander, hans smukke datter Columbine og hendes elskede Harlekin, tjeneren Pjerrot og så frieren, den stivbenede General. Det er ham, der skaber alle problemerne, fordi han med Kassanders velsignelse gerne vil giftes med Columbine.

At hun elsker en anden, nemlig Harlekin, betyder ikke noget for Kassander, der gerne vil i familie med Generalen. Heldigvis er Harlekin og Columbine ikke sådan at skræmme, og med Pjerrots hjælp får de til sidst besejret stivsindet, så den ægte kærlighed kan forløses.

Notes /
Notater

Picture Gallery / Billedgalleri

A classic hiphop pantomime where the figures delineate their characters through steps borrowed from among capoeira (Brazilian martial art), jitterbug, electric boogie, classic ballet, and classic pantomime. / En klassisk hiphop-pantomime hvor figurerne tegner deres karakterer gennem trin hentet blandt andet fra capoeira (brasiliansk kampsport), jitterbug, electric boogie, klassisk ballet og klassisk pantomime.

Danish title /
Dansk titel

Vampyren Pjerrot

Danish double title /
Dansk dobbelttitel

 

French title /
Fransk titel

 

Translated English title /
Oversat engelsk titel

The Vampire Pierrot

Group /
Gruppe

 Newer Written Pantomimes / Nyere skrevne pantomimer

Author(s) /
Forfatter(e)

Libretto (book), direction, and choreography: Steen Koerner. Music: Yo-Akim Hjejle. Scenography and costumes: Maja Ravn. Harlequin's T-shirt: Ulrik Schødt. Dramaturge: Djamilla Hansen. / Libretto (tekst), instruktion og koreografi: Steen Koerner. Musik: Yo-Akim Hjejle. Scenografi og kostumer: Maja Ravn. Harlekins T-shirt: Ulrik Schødt. Dramaturg: Djamilla Hansen.

First Performance /
Premiere

Original performance Thursday April 17, 2008 / Urpremiere torsdag 17. april 2008

In Repertoire /
På repertoiret

Go Yes / Ja

Leading Parts /
Hovedroller

Cassander, Columbine, Harlequin, Pierrot /

Kassander, Columbine, Harlekin, Pjerrot

Subordinate and Character Parts /
Bi- og karakterroller

Fairy, Mirror Image, Mrs. Grey Fox, Miss Edna, Teddy Bear, Mr. Rubic, Hall Stand, Hill Billy, 2 Red Devils, 2 Houses, 3 Death Dancers, 6 Clouds /

Fe, Spejlbillede, Mrs. Grey Fox, Miss Edna, Bamse, Mr. Rubic, Stumtjener, Hill Billy, 2 Røde Djævle, 2 Huse, 3 Dødsdansere, 6 Skyer

Story, summarized /
Handling, opsummeret

The classic story about Columbine and Harlequin has never been more sanguinary. Never has Cassander been so close to die, never has Pierrot been so evil. Only with the help of a super woman Fairy with garlic as a weapon and her 2 red devils Harlequin makes a stand against the vampire Pierrot. /

Den klassiske historie om Columbine og Harlekin har aldrig været mere bloddryppende. Aldrig har Kassander været så tæt på at dø, aldrig har Pjerrot været så ond. Kun med hjælp fra en super woman fe med hvidløg som våben og hendes 2 røde djævle tager Harlekin kampen op mod vampyren Pjerrot.

Notes /
Notater

Picture Gallery / Billedgalleri

A classic hiphop and thriller pantomime where the figures delineate their characters through steps borrowed from among capoeira (Brazilian martial art), jitterbug, electric boogie, classic ballet, and classic pantomime. / En klassisk hiphop- og gyser-pantomime hvor figurerne tegner deres karakterer gennem trin hentet blandt andet fra capoeira (brasiliansk kampsport), jitterbug, electric boogie, klassisk ballet og klassisk pantomime.Rehearsal at The Pantomime Theatre in the Tivoli Gardens, Copenhagen - Photographer: Henrik Steenberg (Tivoli)/ Prøve på Pantomimeteatret i Tivoli, København - Fotograf: Henrik Steenberg (Tivoli)


More interested?

Please continue with reading

Mere interesseret?

Fortsæt venligst med at læse

Theatrical History

The Pantomime Theatre and The Periscope-hire ServiceOpen this link in new window / Åben dette link i nyt vindue, the world's only original Commedia dell'Arte performance with Pierrot, Harlequin and Columbine appearing on the stage of the old Chinese Peacock Theatre.

Teaterhistorie

Pantomimeteatret og PeriskopudlejningsforretningenOpen this link in new window / Åben dette link i nyt vindue, verdens eneste originale Commedia dell'Arte-forestilling med Pjerrot, Harlekin og Kolumbine, som optræder på det gamle kinesiske Påfugleteater.


Calibration Check / Kalibreringskontrol
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

Subject to change without notice.   Top of This Page
E-mail Contact / E-mail kontakt   Return
   Go to Home Page