Shopping list / Indkøbsliste

 

Make your choices below... / Foretag dine valg nedenfor...
   Language / Sprog   English / Engelsk     Danish / Dansk  
  
    Print every other line in the list in another colour. /
Udskriv hver anden linie i listen i anden farve.

 

Shopping list / Indkøbsliste
Quantity / Mængde Article / Vare

 

 

 


 

About this page - and how to use it / Om denne side - og hvordan den bruges

Shopping board / HusketavleTo the left is seen a drawing of a piece of a Danish kitchen equipment (kitchen utensil) from about 1936 with the heading "HUSKETAVLE (Shopping Board)" described as "Shopping board for use in the kitchen with slide controls". The Shopping Board was normally hanged on nails on the wall in the kitchen. /
Til venstre ses en tegning af et stykke dansk køkkeninventar (køkkenredskab) fra omkring 1936 med titlen "HUSKETAVLE" beskrevet som "Husketavle til Køkkenet med Skydeknapper". Husketavlen var normalt ophængt på søm på væggen i køkkenet.

This is my attempt to make something similar in JavaScript. The Shopping list above reflects my requirements. Just change the names of the articles to your requirements. When you are finished and click the button "Print / Udskriv" a new page will be generated with the print version, which will open in a Pop Up window. Both the "Quantity" and the "Article" fields must be filled in otherwise the line will not be a part of the printed version. For a more permanent change see below. /
Dette er mit forsøg på at lave noget tilsvarende i JavaScript. Indkøbslisten ovenfor afspejler mine behov. Bare ændre navnene på varerne efter dit behov. Når du er færdig og klikker på knappen "Print / Udskriv", vil en ny side blive genereret med udskriftversionen, som åbnes i et Pop Up vindue. Både "Mængde" og "Vare" felterne skal være udfyldt, ellers vil linien ikke blive en del af udskriftversionen. For en mere permanent ændring se nedenfor.

How: Just save this page "shoplist.htm" on your computer using "View Source" and modify the desired line with the code <INPUT TYPE="text" NAME="lstItemArticleStrInput_#" ID="lstItemArticleStrInput_#" SIZE="60" MAXLENGTH="40" VALUE="Text"> where you can change the value between the quotation marks of the property "VALUE=""" (do not add or remove any quotation marks here) in the page's HTML code to your requirements; however make sure that the "Article" name does not exceed 40 characters. Optional: Just below the directory (folder) on your computer where the htm-file "shoplist.htm" is placed the graphic file "shpboard.gif" can be stored in a directory (folder) called: "graphics". Use "Save picture as..." to save the picture. /
Hvordan: Bare gem denne side "shoplist.htm" på din computer ved at bruge "Vis Kilde" og ændre den ønskede linie med koden <INPUT TYPE="text" NAME="lstItemArticleStrInput_#" ID="lstItemArticleStrInput_#" SIZE="60" MAXLENGTH="40" VALUE="Tekst"> hvor du kan ændre værdien imellem anførselstegnene af egenskaben "VALUE=""" (tilføj eller fjern ikke nogen anførselstegn her) i sidens HTML kode efter dit behov; dog sørg for at "Vare"-navnet ikke overstiger 40 tegn. Valgfrit: Lige under det bibliotek (mappe) på din computer hvor htm-filen "shoplist.htm" er placeret, kan den grafiske fil "shpboard.gif" gemmes i et bibliotek (mappe) med navnet: "graphics". Brug "Gem billede som..." til at gemme billedet.

Technical description / Teknisk beskrivelse

This page makes use of a for next loop in its JavaScript code to loop through and read the many values from each of the individual HTML tag drop-down list elements SELECT control's OPTION VALUE elements and the HTML tag text box element INPUT TYPE="text" control to match. To refer to an object's value, the object's ID is used and the method getElementById to read it. ID provides a unique identifier name for the object. /
Denne side gør brug af en for næste løkke i dens JavaScript kode til at løbe gennem og læse de mange værdier fra hver af de individuelle HTML tag rulleliste elementer SELECT kontrols OPTION VALUE elementer og tilhørende HTML tag tekstboks element INPUT TYPE="text" kontrol. Til at referere til et objekts værdi, bruges objektets ID og metoden getElementById for at aflæse den. ID giver et unik datanavn til objektet.

 

Return: / Retur:

Index of recipes (in Danish) / Indeks til opskrifter (på dansk)