DK-Flag Erik Østergaard - Color Depth (Bit Depth) / Farvedybde (Bitdybde) Go to Home Page
   Return
  
  
Bottom of This Page

Color Depth (Bit Depth) / Farvedybde (Bitdybde)

Calculate colors from bit depth /
Beregn farver fra bitdybde
  Enter bit depth below and press " = " /
  Indtast bitdybde nedenfor og tryk " = "  
    Result: Colors
  Resultat: Farver  
             

Calculate bit depth from colors /
Beregn bitdybde fra farver
  Enter colors below and press " = " /
  Indtast farver nedenfor og tryk " = "  
    Result: Bit depth
  Resultat: Bitdybde  
             

   

Color Depth (Bit Depth) / Farvedybde (Bitdybde)

General description / Generel beskrivelse

In this article the American spelling of the word "color" is used in opposite to the English spelling of the word "colour". / I denne artikel er den amerikanske stavning af ordet "color (farve)" brugt i modsætning til den engelske stavning af ordet "colour (farve)".

Color Depth Overview / Farvedybdeoversigt

 

Image: Color depth /
Billede: Farvedybde
Colors / Farver Bit
2 Colors / Farver 1 bit
16 Colors / Farver 4 bit
Greyscale / Gråtoneskala 8 bit
256 Colors / Farver 8 bit
65536 Colors / Farver 16 bit
16 Million (16777216) Colors / Farver 24 bit
4294967296 Colors / Farver 32 bit
281474976710656 Colors / Farver 48 bit

 

Understanding Color Depth / Forståelse af farvedybde

Color depth, also called bit depth or pixel depth, refers to the number of colors each pixel (and therefore its image) can display. The value states in Bits Per Pixel. As the color depth increases, the number of colors an image can display increases. Each pixel's color information is stored in a certain number of computer bits - from 1 bit to typically 48 bits per pixel. In a 1-bit image, each pixel can display only one of two colors (black or white). In a 24-bit image, each pixel can display one of 16 million colors (224 or 2 colors for each bit). Images with a color depth of 16 million or more colors look best because they contain the most colors, but they also require the most memory to store and edit. / Farvedybde, også kaldet bitdybde eller pixeldybde, henviser til antallet af farver, hver pixel (og derfor dets billede) kan vise. Værdien opgøres i Bits Per Pixel. Efterhånden som farvedybden forøges, forøges antallet af farver, som et billede kan vise. Hver pixels farveinformation er gemt i et bestemt antal computer-bits - fra 1 bit til typisk 48 bits per pixel. I et 1-bit billede, kan hver pixel kun vise en af to farver (sort eller hvid). I et 24-bit billede kan hver pixel vise en ud af 16-millioner farver (224 eller 2 farver for hver bit). Billeder med en farvedybde på 16-millioner eller flere farver ser bedst ud fordi de indeholder flest farver, men de kræver også mest hukommelse til lagring og redigering.

In a graphic image editor program, you can for example create 2 color (1-bit), 16 color (4-bit), greyscale (8-bit), 256 color (8-bit), and 16 million color (24-bit) images. Many of a graphic image editor program's effect and correction commands work on 16 million or more color images only. Therefore, it is best to create most images using the highest number of colors available. After you finish working on an image, you can decrease its color depth and save it in another format. / I et grafisk billede redigeringsprogram kan man for eksempel lave 2 farve- (1-bit), 16 farve- (4-bit), gråtoneskala- (8-bit), 256 farve- (8-bit) og 16 million farve- (24-bit) billeder. Mange af et grafisk billede redigeringsprograms effekt- og korrektionskommandoer arbejder kun på 16 million eller flere farver. Derfor er det bedst at lave de fleste billeder ved brug af det højeste antal tilgængelige farver. Efter at man har afsluttet at arbejde på et billede, kan man formindske dets farvedybde og gemme det i et andet format.

Computer monitors also have a color depth that is determined by the monitor's capabilities as well as the selected color setting. If you display an image with a higher color depth than the monitor can display, the image will have some color distortion. Some file formats limit the number of supported colors so that images display correctly on a variety of monitor types. For example, GIF images, a popular format for the Web, contain up to 256 colors (8-bit depth). / Computerbilledskærme har også en farvedybde som er bestemt af billedskærmens muligheder såvel som af de valgte farveindstillinger. Hvis man viser et billede med en højere farvedybde end billedskærmen kan vise, vil billedet få nogen farvefortegning. Nogle filformater begrænser antallet af understøttede farver, således at billeder vises korrekt på forskellige billedskærmstyper. For eksempel indeholder GIF-billeder, et populært format til brug på Internettet, op til 256 farver (8-bit dybde).

The number of colors actually used in an image is usually less than the color depth. For example, in a 16 million color image, the image is capable of displaying that many colors but may only use 50,000 colors. / Antallet af farver faktisk brugt i et billede er normalt mindre end farvedybden. For eksempel i et 16 million farvebillede er billedet i stand til at vise så mange farver, men bruger måske kun 50.000 farver.

To view the color depth of an image: / For at se et billedes farvedybde:

Use for example the program "Windows Explorer" or similar. / Brug for eksempel programmet "Windows Stifinder" eller lignende.

Right mouse click at the image's file name and choose Properties. Then choose the tab Document Info. Finally click at the button Advanced > >. Now the line showing the property Bit Depth and its value can be seen along with other information. / Højreklik med musen på billedets filnavn og vælg Egenskaber. Vælg så fanen Dokumentinfo. Klik til sidst på knappen Avanceret > >. Nu kan linien visende egenskaben Bitdybde og dens værdi ses sammen med anden information.

Working with Logarithms / Udregning ved hjælp af logaritmer

A logarithm is used when working with exponentiation. We all learned that the formula X = YZ means take the value Y and multiply it by itself the number of times specified by Z. For example, 23 = 8 (2*2*2). The value Z is the exponential value of the equation. As long as you know what the Y and Z values are in the equation, it is easy to calculate the value of X. / En logaritme bruges, når der udregnes med eksponent. Vi lærte alle, at formlen X = YZ betyder, tag værdien Y og multiplicer (gang) den med sig selv antallet af gange angivet af Z. For eksempel, 23 = 8 (2*2*2). Værdien Z er eksponentiel-værdien i ligningen. Så længe man kender, hvad Y og Z værdierne er i ligningen, er det nemt at beregne værdien af X.

Unfortunately, you may not always know the value of Y and Z. How do you determine Z if you know the value of X and Y? This is when you use a logarithm. A logarithm is the exponent value that indicates the number of times the value Y needs to be multiplied by itself to get the value X. The value that is multiplied (Y) is considered to be the base of the formula. / Uheldigvis kender man ikke altid værdien af Y og Z. Hvordan bestemmer man Z, hvis man kender værdien af X og Y? Det er da, man bruger en logaritme. En logaritme er eksponent-værdien, som angiver antallet af gange værdien Y behøver at blive multipliceret (ganget) med sig selv for at få værdien X. Værdien som er multipliceret (ganget) (Y) betragtes som grundtallet i formlen.

There are two basic types of logarithms: common and natural. A common logarithm uses a value 10 as the base value. Therefore, in the basic formula for exponentiation above, X = YZ, the value of Y is 10, and Z is the number of times that Y needs to be multiplied by itself to return the value indicated by X. / Der er to grundlæggende typer af logaritmer: sædvanlig og naturlig. En sædvanlig logaritme bruger en værdi 10 som grundtal. Derfor i den grundlæggende eksponent-formel ovenfor, X = YZ, er værdien af Y 10, og Z er antallet af gange som Y behøver at blive multipliceret (ganget) med sig selv for at returnere værdien angivet af X.

Natural logarithms use a base value of approximately 2.71828182845905, normally referred to as e. The mathematical notation e is Euler's constant, the base of natural algorithms, made common by the mathematician Leonhard Euler (Born / FødtBasel, Switzerland April 15, 1707 - Died / DødRussia September 18, 1783). VBScript provides two functions for working with logarithms: Exp() and Log(). Each of these functions assumes that the base value is e. The Log() function returns the natural logarithm of the supplied numeric expression, and the Exp() function raises the supplied numeric expression to e. The similar methods in JavaScript is called: Math.exp() and Math.log(). / Naturlige logaritmer bruger et grundtal på tilnærmelsesvis 2,71828182845905, i reglen henvist til som e. Den matematiske notation e er Eulers konstant, de naturlige algoritmers grundtal, gjort alminding af matematikeren Leonhard Euler (Born / FødtBasel, Schweiz 15. april 1707 - Died / DødRusland 18. september 1783). VBScript har to funktioner til udregninger med logaritmer: Exp() og Log(). Hver af disse funktioner antager, at grundtallet er e. Log() funktionen returnerer den naturlige logaritme til det leverede numeriske udtryk, og Exp() funktionen opløfter det leverede numeriske udtryk til e. De lignende metoder i JavaScript kaldes: Math.exp() og Math.log().

It is possible to use these VBScript functions or JavaScript methods if you have a different base value by using a simple formula. By dividing the natural log of the desired number (X) by the natural log of the desired base (Y), you can determine the desired logarithm value (Z) in VBScript: Z = Log(X) / Log(Y) or similar in JavaScript: Z = ((Math.log(X)) / (Math.log(Y)));. / Det er muligt at bruge disse VBScript funktioner eller JavaScript metoder, hvis man har et andet grundtal ved at bruge en simpel formel. Ved at dividere den naturlige log til det ønskede tal (X) med den naturlige log til det ønskede grundtal (Y), kan man bestemme den ønskede logaritme-værdi (Z) i VBScript: Z = Log(X) / Log(Y) eller lignende i JavaScript: Z = ((Math.log(X)) / (Math.log(Y)));.

JavaScript comments: / JavaScript bemærkninger:

The custom function Pow2(NumDbl), which returns the base to an exponent power of 2, and the custom function Log2(NumDbl), which calculates base-2 logarithms, can be seen in this page's source code. They uses respectively the JavaScript Math.pow() method, which returns base to the exponent power, that is, base exponent, and a formula based on the JavaScript Math.log() method, which returns the natural logarithm (base E) of a number. / Funktionen lavet på bestilling Pow2(NumDbl), som returnerer grundtallet til en eksponent potens af 2, og funktionen lavet på bestilling Log2(NumDbl), som beregner grundtal-2 logaritmer, kan ses i denne sides kildekode. De bruger henholdsvis JavaScript Math.pow() metoden, som returnerer grundtallet til en eksponent potens, det vil sige grundtal eksponent, og en formel baseret på JavaScript Math.log() metoden, som returnerer den naturlige logaritme (grundtal E) af et tal.

See the JavaScript by View Source / Se JavaScript'et via Vis Kilde

You can see the JavaScript by using View Source. / Man kan se JavaScript'et ved at bruge Vis Kilde.


See also... / Se også...


My Sources / Mine kilder

Sources: Various books, the Internet, and various encyclopedias.

Kilder: Forskellige bøger, internettet og forskellige leksikoner.


   Top of This Page
   Return
   Go to Home Page