DK-Flag Erik Østergaard - Copyright Notice Go to Home Page
 Copyright
  
  
Copyright Bottom of This Page

English version Dansk version

Copyright © Notice

Copyright © (Ophavsret) bekendtgørelseCopyright © Erik Oestergaard Copenhagen, Denmark. All rights reserved.

Copyright © Erik Østergaard København, Danmark. Alle rettigheder forbeholdes.Restricted use is hereby granted for the time being (commercial and personal OK) so long as this material (code) is not *directly* sold and the copyright notice is buried somewhere deep in your HTML document. A link to my site
  http://www.erikoest.dk
is always appreciated of course, but is absolutely and positively not necessary. Smiley

Begrænset brug er hermed overdraget indtil videre (kommerciel og personlig OK), så længe som dette materiale (kode) ikke *direkte* sælges, og copyright (ophavsret) bekendtgørelsen er begravet et eller andet sted dybt i dit HTML dokument. Et link til min side
  http://www.erikoest.dk
er selvfølgelig altid værdsat, men er absolut og positivt ikke nødvendig. Smiley

Enjoy and please help yourself to anything you like.

Nyd og hjælp dig selv til alt du synes om.

This does not include material (articles, goods) you buy from me.

Dette omfatter ikke materiale (varer), som du køber af mig.

If you use any of my material you can send me your URL (Uniform Resource Locator) of your homepage in a e-mail with a short description of what you have used.

Notice:

I only check my e-mail about once a week.

Hvis du bruger noget af mit materiale, kan du sende mig din URL (Uniform Resource Locator) af din homepage (hjemmeside) i en e-mail med en kort beskrivelse af, hvad du har brugt.

Bemærk:

Jeg tjekker kun min e-mail cirka en gang om ugen.Trademark ™ Notice

Trademark ™ (Varemærke) bekendtgørelse

IBM is a registered trademark of International Business Machines ® Corp. Macintosh is a registered trademark of Apple Computer ®, Inc. PC-DOS is a registered trademark of International Business Machines ® Corp. MS-DOS is a registered trademark and Windows is a registered trademark of Microsoft ® Corp. Internet Explorer is a registered trademark of Microsoft ® Corp. Netscape is a registered trademark of Netscape Communications ® Corporation. All other trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners.

IBM er et registreret trademark (varemærke) fra International Business Machines ® Corp. Macintosh er et registreret trademark (varemærke) fra Apple Computer ®, Inc. PC-DOS er et registreret trademark (varemærke) fra International Business Machines ® Corp. MS-DOS er et registreret trademark (varemærke) og Windows er et registreret trademark (varemærke) fra Microsoft ® Corp. Internet Explorer er et registreret trademark (varemærke) fra Microsoft ® Corp. Netscape er et registreret trademark (varemærke) fra Netscape Communications ® Corporation. Alle andre trademarks (varemærker) og registrerede trademarks (varemærker) er deres respektive ejeres ejendom.DISCLAIMER OF WARRANTY!

FRALÆGGELSE AF GARANTI!

Due to the amount of material on these sites, Erik Østergaard cannot be held responsible for any site which contains material, that is copyrighted and not supposed to be used here. If you discover such material please contact Erik Østergaard with information about, on which site you have found the material and a short description of the offending material, then the offending material will be removed as soon as possible from Erik Østergaard's sites.

Som følge af mængden af materiale på disse sider, kan Erik Østergaard ikke blive holdt ansvarlig for nogen side, som indeholder materiale, som er forsynet med copyright (ophavsret) og ikke formodes at blive brugt her. Hvis du opdager sådant materiale kontakt venligst Erik Østergaard med information om, på hvilken side du har fundet materialet og en kort beskrivelse af det krænkede materiale, så vil det krænkede materiale blive fjernet så hurtigt som muligt fra Erik Østergaard's sider.

Due to the amount of links on these sites, Erik Østergaard cannot be held responsible for any link which contains material, that is copyrighted and not supposed to be linked to. If you discover such links please contact Erik Østergaard with information about, on which site you have found the link and the URL (Uniform Resource Locator) of the link, then the offending link(s) will be removed as soon as possible from Erik Østergaard's sites.

Som følge af mængden af links på disse sider, kan Erik Østergaard ikke blive holdt ansvarlig for nogen link, som indeholder materiale, som er forsynet med copyright (ophavsret) og ikke formodes at blive linket til. Hvis du opdager sådanne links kontakt venligst Erik Østergaard med information om, på hvilken side du har fundet linket og linkets URL (Uniform Resource Locator), så vil det/de krænkede link(s) blive fjernet så hurtigt som muligt fra Erik Østergaard's sider.

Erik Østergaard cannot be held responsible for the content of any site you jump to from a link on Erik Østergaard's sites. If you do not accept this, then do not use any of the links.

Erik Østergaard kan ikke blive holdt ansvarlig for indholdet på nogen side, som du springer til fra et link på Erik Østergaard's sider. Hvis du ikke accepterer dette, så brug ikke nogle af disse links.

Erik Østergaard cannot be held responsible to any damage caused by software or other files you download or buy from me, this includes any virus contained in the software.

Erik Østergaard kan ikke blive holdt ansvarlig for nogen skade forårsaget af programmer eller andre filer som du downloader eller køber af mig; dette omfatter også enhver virus indeholdt i programmerne.

The material, articles, goods, information, software and code provided is provided as is without warranty of any kind, either express or implied, including but not limited to the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. In no event shall Erik Østergaard be liable for any damages whatsoever including direct, indirect, incidental, consequential, loss of business profits or special damages, even if Erik Østergaard has been advised of the possibility of such damages. Additional I reserve the right to correct typing errors, printer's errors, photographic errors, pictorial errors, translation errors, alter prices and specifications, goods possibly sold out, refuse any sale, limit quantities. The customer (You) must pay any duty and or tax. All prices are inclusive of Danish "moms" (VAT - value added tax). ALL bank fees to be paid by the customer (You). I accept payment in Danish Kroner (DKK) only. Shipping and handling charges are not refundable. Returns must be in new condition and in original packaging. Defaced items may not be returnable. All returns are subject to a restocking fee. No refunds on software or code or special orders (items not listed in advertisement). Before returning any product, you must obtain an RMA (Return Merchandise Authorization) number. Products and packaging depicted may differ from stock avaliable at time of shipment; I reserve the right to substitute equivalent items. The customer carries the full risk during shipment, as insurance during transport is not included. Additional Erik Østergaard can not be held liable in any case of misuse of the material, articles, goods, information, software and code provided. If you do not accept this, then do not use or buy any of the material.

Materialet, varer, information, programmer og kode stillet til rådighed, er stillet til rådighed, som det er, uden garanti af nogen art, enten udtrykkeligt eller underforstået inklusive, men ikke begrænset til, underforståede garantier om salgbarhed og egnethed til et bestemt formål. I ingen tilfælde skal Erik Østergaard hæfte for nogen som helst skader ligemeget hvad, iberegnet direkte, indirekte, tilfældige, følgetab, tab af forretningsfortjeneste eller særlige skader, selv hvis Erik Østergaard er blevet adviseret om muligheden for sådanne skader. Yderligere tages der forbehold for slåfejl, trykfejl, fotografiske fejl, billedfejl, oversættelsesfejl, prisændringer, ændringer i produkternes specifikationer, eventuelt udsolgte varer, at afslå et hvilket som helst salg samt begrænse mængder. Eventuel afgift og eller told skal betales af kunden (Dig). Alle priser er angivet inklusive dansk moms. Alle omkostninger ved indbetaling til min bankkonto afholdes af kunden (Dig). Jeg modtager udelukkende betaling i danske kroner. Forsendelse og ekspeditionsgebyr refunderes ikke. Returvarer skal være i ny stand og i original emballage. Ødelagte artikler kan afslåes returneret. Returvarer pålægges et returneringsomkostningsgebyr. Programmer eller kode eller specielle ordre (artikler ikke opført i annonce) refunderes ikke. Før returnering af noget produkt skal du forlods skaffe dig et returvare-autorisationsnummer. Produkter og emballage afbildet kan være forskellige fra dem på lager på tidspunktet for forsendelse; Jeg forbeholder mig retten til at erstatte med tilsvarende artikler. Kunden bærer den fulde risiko under forsendelse, da forsikring under transport ikke er inkluderet. Yderligere kan Erik Østergaard ikke blive holdt ansvarlig i nogen som helst tilfælde af misbrug / forkert brug af materialet, varerne, informationen, programmerne og koden, som er stillet til rådighed. Hvis du ikke accepterer dette, så brug eller køb ikke noget af dette materiale.

Furthermore, Erik Østergaard reserves the right to revise this page and any other of my pages and to make changes from time to time in the content hereof without obligation of Erik Østergaard to notify any person or organization of such revisions or changes.

Endvidere forbeholder Erik Østergaard sig retten til at revidere denne side og enhver anden af mine sider og foretage ændringer fra tid til anden i indholdet heraf uden forpligtelse for Erik Østergaard til at underrette nogen som helst person eller organisation om sådanne revisioner eller ændringer.

This Limited Warranty shall be Governed and Construed in accordance with The Laws Of Denmark (Danmark). Any terms of conditions of this Limited Warranty found to be unenforceable will be deleted, but will not affect the remaining terms and conditions of this Limited Warranty.

Denne begrænsede garanti skal styres af og fortolkes i overensstemmelse med lovene i Denmark (Danmark). Hvilken som helst betingelse udtrykt i denne begrænsede garantis vilkår som findes at være uhåndhævelig vil blive slettet, men vil ikke påvirke de resterende betingelser og vilkår i denne begrænsede garanti.


Privacy Notice / Beskyttelse af personlige oplysninger bekendtgørelse

Privacy / Fortrolighed


Cookie Notice / Cookie bekendtgørelse

Use of cookies / Brug af cookies


Subject to change without notice.   Top of This Page
E-mail Contact E-mail  
   Go to Home Page