DK-Flag Erik Østergaard - Cookie Notice Go to Home Page
  
  
  
  Bottom of This Page

English version Dansk version

Cookie Notice

Cookie bekendtgørelseAbout cookies

Om cookies

A cookie is a small text file stored by your browser on your hard drive and is recognized by the site on return visits and makes it possible to send personalized information to your browser. A cookie can contain text, numbers, a date, or such. It is not a program, and it can not contain a virus.

En cookie er en lille tekstfil, der lagres af din webbrowser på din harddisk og genkendes af websitet ved tilbagevendende besøg og gør det muligt at sende individualiseret information til din browser. En cookie kan indeholde tekst, tal eller f.eks. en dato. Den er ikke et program, og den kan ikke indeholde virus.

Cookie life can vary according to what the individual providers have set them. Some cookies disappear as soon as you close the browser window (called session cookies), others may exist for several years (persistent cookies). Many providers typically use 12 or 24 months of life in their advertising, statistics and content related cookies. Note that life is extended after each visit, so it's for example 24 months from the last time you visited a website that cookies are stored on your computer. You may at any time yourself delete cookies on your computer. See instructions below in paragraph "Avoid the use of cookies".

Cookiens levetid kan variere efter hvad de enkelte udbydere har sat dem til. Nogle cookier forsvinder, så snart du lukker browservinduet (såkaldte session-cookies), andre kan eksistere i flere år (persistent cookies). Mange udbydere anvender typisk 12 eller 24 måneders levetid på deres annonce-, statistik og indholdsrelaterede cookies. Bemærk at levetiden forlænges efter hvert besøg, så det er f.eks. 24 måneder fra sidst, at du har besøgt et website, at cookies opbevares på din computer. Du kan til enhver tid selv slette cookies på din computer. Se vejledning nedenfor i afsnit "Undgå brug af cookies".

Furthermore, a distinction is usually between the first party cookies and third party cookies. First party cookies are leaved by the page the user visits. Third party cookies are leaved by a third party that has elements embedded in the page the user visits. Third party cookies are set among other web analytics solutions.

Desuden skelner man normalt mellem førstepartscookies og tredjepartscookies. Førstepartscookies afsættes af den side, som brugeren besøger. Tredjepartscookies afsættes af en tredjepart, som har elementer indlejret på den side, som brugeren besøger. Tredjepartscookies sættes blandt andet af webanalyseprogrammer.

Use of cookies

Brug af cookies

http://www.erikoest.dk uses cookies to remember technical information about your session to allow users of the website the best possible user experience, and in some cases, cookies can also be required to deliver a service.

http://www.erikoest.dk benytter cookies til at huske teknisk information om din session for at give brugerne af hjemmesiden den bedst mulige brugeroplevelse, og i nogle tilfælde kan cookies desuden være nødvendige for at levere en service.

http://www.erikoest.dk stores no personal information about you in cookies with the exception of your first name, if you have chosen to enter it as a guest name. If you want to change the guest name back from the entered first name to the standard "GUEST", it can be done here:

or here:

http://www.erikoest.dk gemmer ingen personlige oplysninger om dig i cookies med undtagelse af dit fornavn, hvis du selv har valgt at indtaste det som gæstenavn. Hvis du ønsker at skifte gæstenavnet tilbage fra det indtastede fornavn til standarden "GUEST", kan det ske her:

eller her:

Avoid the use of cookies

Undgå brug af cookies

If you prefer not to receive cookies, you can block all cookies, delete existing cookies from your hard drive or receive a warning before a cookie is stored. Use the help function in your browser to get more information on cookie settings. You do this typically by pressing the F1 key on your PC. Search for "cookies".

Hvis du ikke ønsker at modtage cookies, kan du blokere for alle cookies, slette eksisterende cookies fra din harddisk eller modtage en advarsel, før der gemmes en cookie. Brug hjælpefunktionen i din browser for at få mere information om cookie-indstillinger. Dette gør du typisk ved at trykke på tasten F1 på din pc. Søg efter "cookies".

If you wish not to receive cookies from http://www.erikoest.dk, you can in most newer browsers, select advanced cookie settings under internet options and add that domain to the list of websites you want to block cookies from.

Ønsker du ikke at modtage cookies fra http://www.erikoest.dk, kan du i de fleste nyere browsere, vælge avancerede cookieindstillinger under internetindstillinger og tilføje dette domæne til listen over websites, du vil blokere cookies fra.

In here you can also delete individual cookies or all cookies that your browser has saved.

Herinde kan du også slette individuelle cookies eller alle de cookies, som din browser har gemt.

If you set your browser to refuse cookies, you should be aware that there may be functionality on different websites that do not work.

Hvis du sætter din browser op til at nægte cookies, skal du være opmærksom på, at der kan være funktionalitet på forskellige websites, der ikke virker.

Miscellaneous

Diverse

When you use http://www.erikoest.dk and other websites

Når du bruger http://www.erikoest.dk og andre hjemmesider

When you browse the web, you leave an "electronic trail" that reveals where you've been. This track is created when your browser sends information to a server, for example "I would like to see the page that belongs to the address http://www.erikoest.dk". Along with this request your browser sends other information to the server, like what PC you use (the so-called IP address), information about your browser type, and which page you last saw.

Når du browser på nettet, efterlader du dig et "elektronisk spor", som afslører, hvor du har været. Dette spor opstår, fordi din browser sender informationer til en server, f.eks. "Jeg vil gerne se siden, der hører til adressen http://www.erikoest.dk". Sammen med denne forespørgsel sender din browser andre informationer til serveren, som f.eks. hvilken pc du bruger (den såkaldte ip-adresse), oplysning om browsertype, og hvilken side du sidst så.

When you visit a website, the server will among other things have registered the following about you:

  • which pages on the website you looked at - when and how long,
  • what browser you use, and
  • what IP address your PC has.

Når du har besøgt en hjemmeside, vil serveren bl.a. have registreret følgende om dig:

  • hvilke sider på hjemmesiden du har kigget på - hvornår og hvor længe,
  • hvilken browser du bruger og
  • hvilken ip-adresse din pc har.

These data are not normally used about a single person, but is only used for general analysis and statistics.

Disse oplysninger anvendes normalt ikke om en enkelt person, men bruges kun til generelle analyser og statistik.Webmaster Erik Østergaard.

Notice:

I only check my e-mail about once a week.

Webmaster Erik Østergaard.

Bemærk:

Jeg tjekker kun min e-mail cirka en gang om ugen.


Copyright © Notice / Copyright © (Ophavsret) bekendtgørelse

Copyright


Privacy Notice / Beskyttelse af personlige oplysninger bekendtgørelse

Privacy / Fortrolighed


Subject to change without notice.   Top of This Page
E-mail Contact E-mail  
   Go to Home Page