DK-Flag Erik Østergaard - Convert Week Number To Date Range / Konverter ugenummer til dato række Go to Home Page
   Return
  
  
Bottom of This Page

Convert Week Number To Date Range / Konverter ugenummer til dato række

Select wanted First Day Of Week and then type a week year (like 2004) and a week number (like 48), and click the button 'Convert / Konverter' or press 'Enter'. /
Vælg ønsket Første dag i ugen og indtast så et ugeår (såsom 2004) og et ugenummer (såsom 48), og klik på knappen 'Convert / Konverter' eller tryk på 'Enter'.

Convert Week Number To Date Range / Konverter ugenummer til dato række

First Day Of Week / Første dag i ugen   Sunday / Søndag     Monday / Mandag  
week year (YYYY): /
ugeår (ÅÅÅÅ):
-W week number: /
ugenummer:

date range (formatted as: YYYY/MM/DD): /
dato række (formateret som: ÅÅÅÅ/MM/DD):
   

Convert Week Number To Date Range / Konverter ugenummer til dato række

Get date range from week number / Få dato række fra ugenummer

First Day Of Week / Første dag i ugen

Select wanted First Day Of Week. / Vælg ønsket Første dag i ugen.

If First Day Of Week is selected to sunday then the following are used... / Hvis Første dag i ugen er valgt til søndag så er følgende brugt...

Definition of a Week: / Definition af en uge:
A Week is defined as beginning Sunday at mid-night and ending the following Saturday at mid-night (default). A Week is further defined as starting with the week in which January 1 occurs (default). For example: The 1st January can fall on any day of the week and so not all of the days in that week will be in the current year but we'll consider the week that contains the 1st January to be week one of the current year even though not all of the days in that week are necessarily in the current year. So week one consists of those days between 1st January and the first Saturday on or after that date and the seven days following that make up week two and so on. Once we get to the end of December the last few days of the year will be in week 53 (or possibly week 54 if it is a leap year starting on a Saturday, i.e. for example as in year 2000). / En uge er defineret som begyndende søndag ved midnat og sluttende den følgende lørdag ved midnat (standard). En uge er yderligere defineret som startende med den uge, hvor 1. januar forekommer (standard). For eksempel: 1. januar kan falde på en hvilken som helst dag i ugen, og således vil alle dagene i denne uge ikke være i indeværende år, men vi vil betragte den uge, der indeholder 1. januar til at være uge et i det indeværende år selvom ikke alle dage i denne uge, nødvendigvis er i indeværende år. Så uge et består af de dage mellem 1. januar og den første lørdag på eller efter denne dato, og de syv dage som følger efter udgør uge to og så videre. Når vi kommer til slutningen af december vil de sidste par dage af året være i uge 53 (eller muligvis uge 54, hvis det er et skudår som begynder på en lørdag, dvs. for eksempel som i år 2000).

If First Day Of Week is selected to monday then the following are used... / Hvis Første dag i ugen er valgt til mandag så er følgende brugt...

Definition of an Iso Week: / Definition af en Iso uge:
An ISO-8601 Week is defined as beginning Monday at mid-night and ending the following Sunday at mid-night. An ISO-8601 Week is further defined as containing a minimum of 4 days and it must contain a Thursday. To use an example Week 52/2011 being from Monday, December 26, 2011 to Sunday, January 1, 2012, is acceptable according to the ISO Standards for the following simple reason: A Week begins on a Monday and therefore, Sunday, January 1, 2012 must be within the previous week; i.e. Week 52/2011. There are no exceptions to this Standard even if the first day of the next year (i.e. 2012) is contained within a Week from the previous year. / En ISO-8601 uge defineres som begyndende mandag ved midnat og sluttende den følgende søndag ved midnat. En ISO-8601 uge er yderligere defineret som indeholdende et minimum af 4 dage, og den skal indeholde en torsdag. For at bruge et eksempel uge 52/2011 som går fra mandag 26. december 2011 til søndag 1. januar 2012, er acceptabel i henhold til ISO-standarderne af den følgende simple grund: En uge begynder på en mandag, og derfor skal søndag 1. januar 2012 ligge inden for den foregående uge; dvs. uge 52/2011. Der er ingen undtagelser til denne standard, selvom den første dag i det næste år (dvs. 2012) indeholdes inden for en uge fra det foregående år.

week year (YYYY) / ugeår (ÅÅÅÅ)

Enter wanted week year (YYYY). / Indtast ønsket ugeår (ÅÅÅÅ).

week number / ugenummer

Enter wanted week number. / Indtast ønsket ugenummer.

Convert / Konverter

The Convert button converts the week number to a date range. / Konverter-knappen konverterer ugenummeret til en dato række.

date range (formatted as: YYYY/MM/DD) / dato række (formateret som: ÅÅÅÅ/MM/DD)

The field date range (formatted as: YYYY/MM/DD) shows the output (as a fixed-length string). An example of how to split the output fixed-length string into its separate parts if you need to get each one or just some of the elements can be seen in this page's source code. / Feltet dato række (formateret som: ÅÅÅÅ/MM/DD) viser output'et (som en fast længde streng). Et eksempel på at opdele output fast længde strengen i sine enkelte dele, hvis du har brug for at få hver enkelt eller blot nogle af elementerne kan ses i denne sides kildekode.

See the JavaScript by View Source / Se JavaScript'et via Vis Kilde

You can see the JavaScript by using View Source. / Man kan se JavaScript'et ved at bruge Vis Kilde.


See also... / Se også...


   Top of This Page
   Return
   Go to Home Page