DK-Flag Erik Østergaard - Local Facts about Denmark (DK) / Lokale oplysninger om Danmark (DK) Go to Home Page
 Danish Flag Return
  
  
Contents of page / Indhold på side Bottom of This Page

English version Contents of page

Dansk version Indhold på side


English version Ribe

Ribe, on Jutland's southwest coast, is unquestionably the oldest city in Denmark and it contains more market town charm with well-preserved streets than any other town on the west coast. The city's history dates back to the 8th century and numerous medieval buildings and cobbled streets dominate the look of the city. Its situation close to the Jutland Wadden Sea (Vadehavet) with the river Ribe å as a natural traffic artery created a settlement already in the Iron Age, which slowly developed into a merchant and cathedral city.

The environment surrounding the river has a special atmosphere, where cows still graze on the flat stretch of meadowland all the way up to the old part of the city. The wharf has been beautifully preserved with its cobbled quay, where only few boats dock, among others the liner Riberhus, which in the summer sail on the river along the beautiful and singular marshland behind the dikes.

As a memory of centuries' battles against the sea, the flood column (Stormflodssøjlen) at the centre of the harbour quay (Skibsbroen) shows a number of rings with years placed around the column for every time the sea washed masses of water through dikes and rivers over Ribe during storms. The top metal ring shows a height of nearly 6 metres (20 feet) over the normal water level as a memory of the worst flood in 1634, where thousands of lives were lost to the sea, and great areas of land were lost for ever. The first dike was built in the 20th century, but even in 1976 and 1981 the sea threatened the old market town again.

Ribe has miraculously survived several catastrophes, which so many other towns have suffered under. Floods, fires and wars have only to a small extent affected the idyllic, old town, the centre of which contains over 100 listed buildings, of which as many as 25 are of class A. In addition the streets have a 17th century appearance, and on summer nights it is a special experience to see and hear the old watchman walk through the historic streets while he sings the famous watchman's songs.

Originally the cathedral was situated at the highest point of the city, but over the last 800 years the weight of the heavy walls have made the church sink several metres into the soft marsh soil, and today it appears in a pit with steps around it. The church was begun in 1117, but it probably was not continued until after a town fire in 1176. The impressive high citizens' tower, also called the tocsin tower (Stormklokketårnet), was erected some time in the 14th century and it was later fitted as a watch tower. There are extensive views of the marshland from up here, if you feel like climbing the 243 steps. Inside the cathedral offers numerous experiences in the high bright interior. Among the many personalities who are connected with the church are the Lutheran Hans Tausen (1494 - 1561), who became a bishop in 1542, and the hymn writer Hans Adolf Brorson (1694 - 1764), who was bishop from 1741.

Top of This Page Return

Dansk version Ribe

Ribe, på Jyllands sydvestkyst, er ubestridelig den ældste by i Danmark, og den rummer mere købstads-charme med velbevarede gader end nogen anden by på vestkysten. Byens historie går helt tilbage til det 8. århundrede, og utallige middelalder bygninger og gader med toppede brosten dominerer byens udseende. Dens beliggenhed tæt ved Vadehavet med Ribe å som en naturlig trafikåre skabte allerede i jernalderen en boplads, som langsomt udviklede sig til en handels- og domkirkeby.

Omgivelserne omkring åen har en speciel stemning, hvor køerne stadig græsser på den flade engstrækning helt op til den gamle del af byen. Bolværket er smukt bevaret med dens toppede brostenskaj, hvor kun nogle få både går til kaj, blandt andre rutebåden Riberhus, som om sommeren sejler på åen langs det smukke og enestående marskland bagved digerne.

Som en erindring om århundredes kamp mod havet viser Stormflodssøjlen i midten af havnekajen (Skibsbroen) et antal ringe med årstal anbragt rundt om søjlen for hver gang, havet skyllede en masse vand gennem digerne og oversvømmede Ribe under storme. Den øverste metalring viser en højde på næsten 6 meter (20 engelske fod) over den normale vandstand, som en påmindelse om den værste oversvømmelse hvor tusindvis af liv gik tabt til havet, og store landområder blev tabt for altid. Det første dige blev bygget i det 20. århundrede, men selv i 1976 og 1981 truede havet igen den gamle købstad.

Ribe har mirakuløst overlevet adskillige katastrofer, som så mange andre byer har lidt under. Oversvømmelse, ildebrande og krige har kun i ringe omfang påvirket den idylliske gamle by, hvis centrum består af over 100 fredede bygninger, hvoraf så mange som 25 er i klasse A. Desuden har gaderne et 17. århundrede udseende, og i sommernætterne er det en særlig oplevelse at se og høre den gamle vægter gå gennem de historiske gader, medens han synger de berømte vægtersange.

Oprindelig var domkirken beliggende på byens højeste punkt, men over de sidste 800 år har vægten af de tunge vægge fået kirken til at synke adskillige meter ned i det bløde marsk jord, og i dag kommer den til syne i en fordybning med trappetrin omkring den. Kirken blev påbegyndt i 1117, men sandsynligvis var den ikke fortsat indtil efter en ildebrand i byen i 1176. Det imponerende høje borgertårn, også kaldet Stormklokketårnet, var opført engang i det 14. århundrede, og det blev senere gjort egnet som vagttårn. Der er udstrakt udsigt over marsklandet heroppe fra, hvis du har lyst til at klatre op ad de 243 trin. Indenfor byder katedralen på utallige oplevelser i dens høje lyse indre. Blandt de mange personligheder som er forbundet med kirken, er lutheraneren Hans Tausen (1494 - 1561), som blev biskop i 1542, og salmedigteren Hans Adolf Brorson (1694 - 1764) som var biskop fra 1741.

Top of This Page Return

English version Esbjerg

Esbjerg, on Jutland's southwest coast. This is an ancient fishing harbour and you can still buy the day's catch each morning at the fich auctions. It's also the Danish homeport for Scandinavian Seaways' British route from Harwich.

Top of This Page Return

Dansk version Esbjerg

Esbjerg, på Jyllands sydvestkyst. Dette er en gammel fiskerihavn, og man kan stadig købe dagens fangst hver morgen på fiskeauktionen. Den er også den danske hjemhavn for DFDS's britiske rute fra Harwich.

Top of This Page Return

English version Århus

Århus, on Jutland's east coast, the second largest city in Denmark and the "capital" of Jutland, with approximately a quarter of a million inhabitants. The city has an abundance of sights and has made its mark in its competition with Copenhagen on the cultural scene.

The Concert Hall (Musikhuset) is the cultural centre of Århus, and since it was erected in 1982 it has been the centre of many great, international musical events and exhibitions.

Århus Cathedral (Århus Domkirke) from the 13th century in the centre of Store Torv is the longest church in the country at 93 metres (305 feet), and it has more frescos than any other Danish church. The unusual interiors of the church exceed those of most other churches in age, decorations and size. The organ alone is from 1730 and with its 6,352 pipes it is in a league of its own and the largest in the country. A couple of kilometres south of the city you will find a large green area. This is where Tivoli Friheden can be found, the counterpart of the Zealanders' Tivoli Gardens, although it is more modest in size. In the forest the white Marselisborg Palace (Marselisborg Slot) is situated, and erected in 1899 - 1902 it is the youngest royal palace in the country. The royal family use this palace for periods as a summer residence. Further down the coast towards the south you will find the manor Moesgaard from the 16th century, the farm buildings of which have been converted into a prehistoric museum.

One of the greatest sights in Århus is undoubtedly the market town museum The Old Town (Den gamle By). Here you will find around 60 well-preserved half-timbered houses and farms from the period between 1570 and 1900. They have been carefully moved here from all over the country and both rebuilt and refitted with furnishings which are typical for the time. In the town you can experience a well-established street environment with working workshops, shops, a school and a theatre. The market town museum thus creates a perfect picture of life in Danish towns throughout 300 years for both poor and rich. If you take a stroll in the museum town you feel as though you have been carried back to a time where artistic taste and craftsmanship met on an unsurpassed level.

Top of This Page Return

Dansk version Århus

Århus, på Jyllands østkyst, den anden største by i Danmark og Jyllands "hovedstad" med omtrent en kvart million indbyggere. Byen har en overflod af seværdigheder, og har markeret sig i dens konkurrence med København på den kulturelle scene.

Musikhuset er det kulturelle centrum i Århus, og siden det blev opført i 1982, har det været midtpunkt for mange store internationale musikalske begivenheder og udstillinger.

Århus Domkirke fra det 13. århundrede i midten af Store Torv er den længste kirke i landet med 93 metres (305 feet), og den har flere kalkmalerier end nogen anden dansk kirke. Kirkens usædvanlige indre overgår de fleste andre kirker i alder, udsmykning og størrelse. Orglet alene er fra 1730, og med dets 6.352 piper er den i en gruppe for sig selv, og den største i landet. Et par kilometre syd for byen finder du et stort grønt område. Dette er hvor Tivoli Friheden kan findes, modstykket til Sjællændernes Tivoli, skønt det er mere beskedent i størrelse. I skoven er det hvide Marselisborg Slot beliggende, og opført i 1899 - 1902 er det det yngste kongelige slot i landet. Den kongelige familie bruger dette slot i perioder som sommerresidens. Længere nede ad kysten mod syd kan du finde herregården Moesgaard fra det 16. århundrede, hvis gårdbygninger er blevet forvandlet til et forhistorisk museum.

En af de største seværdigheder i Århus er uden tvivl købstadsmuseet Den gamle By. Her kan du finde omkring 60 velbevarede bindingsværkshuse og gårde fra perioden mellem 1570 og 1900. De er omhyggeligt blevet flyttet hertil fra hele landet, og både genopbygget og istandsat med boligudstyr som er typisk for tiden. I byen kan du opleve et veletableret gademiljø med arbejdende værksteder, butikker, en skole og et teater. Købsstadsmuseet skaber således et perfekt billede af livet i danske byer igennem 300 år for både fattig og rig. Hvis du tager en spadseretur i museumsbyen, føler du dig, som om du er blevet bragt tilbage til en tid, hvor kunstnerisk smag og håndværksmæssig dygtighed mødtes på et uovertruffet niveau.

Top of This Page Return

English version Skagen

Skagen, on Jutland's east coast is well worth a visit; the unique light from the combination of sea on both sides and dry, clear air from the Norwegian mountains, the sandy beaches and the dramatic meeting between the two seas - the Kattegat and the Skagerrak - has been an inspiration for many, not least the artists who were part of the famous Skagen school of painters. Their works are on display at the Skagen Museum. Martinus Rørbye was the first painter to observe the peculiarity of the place in 1833, and he became known for the painting "Beach scene on old Skagen with a storm gathering" from 1834. But Skagen did not become internationally known until the great names of the Danish Golden Age such as Anna and Michael Ancher, P. S. Krøyer, Holger Drachmann, Karl Madsen and Christian Krohg settled here and introduced a new era within Danish art history from the 1870s to the turn of the century with their pictures of the fishing hamlets and the scenes which took place here which were so characteristic of the time.

Top of This Page Return

Dansk version Skagen

Skagen, på Jyllands østkyst er et besøg vel værd; det enestående lys fra en kombination af hav på begge sider og tør klar luft fra de norske bjerge, de sandede strande, og det dramatiske møde mellem de to have - Kattegat og Skagerrak - har været en inspirationskilde for mange, ikke mindst kunstnerne, som var en del af den berømte Skagen skoles malere. Deres værker udstilles på Skagen Museum. Martinus Rørbye var den første maler, som bemærkede stedets særegenhed i 1833, og han blev kendt for maleriet " Strandscene på gamle Skagen med et optrækkende uvejr" fra 1834. Men Skagen blev ikke internationalt kendt før de store navne fra Dansk Guldalder såsom Anna og Michael Ancher, P. S. Krøyer, Holger Drachmann, Karl Madsen og Christian Krohg bosatte sig her og indledte en ny æra i Dansk kunsthistorie fra 1870'erne og til århundredeskiftet med deres billeder af fiskerlejer, og motiverne som fandtes her, som var så karakteristiske for perioden.

Top of This Page Return

English version Odense

Odense, on the island of Funen. This is Denmark's third biggest city and it's in the middle of Denmark, balancing itself between the cosmopolitanism of Copenhagen and the rugged independence of Jutland. It's also the home of Hans Christian Andersen (1805 - 1875), the author of so many favourite fairy-tales. For instance the story of the Ugly Duckling and the Emperor's New Clothes.

Top of This Page Return

Dansk version Odense

Odense, på øen Fyn. Dette er Danmarks tredje største by, og den ligger midt i Danmark, balancerende mellem det kosmopolitiske København og Jyllands barske selvstændighed. Den er også hjembyen for forfatteren af så mange ynglingseventyr Hans Christian Andersen (1805 - 1875). For eksempel historien om Den grimme ælling og Kejserens nye klæder.

Top of This Page Return

English version Roskilde

Roskilde, on the island of Zealand, lying to the west of Copenhagen, located at the bottom of its eponymous fjord, is one of Denmark's most ancient towns, with fine old buildings. Roskilde is also a vibrant modern city, complete with university - Roskilde University Centre.

Roskilde Cathedral (Domkirke) from the 12th century (built in 1170) extended throughout the ages. Alabaster and marble tombs of 37 Danish Kings and Queens. Among the oldest sarcophagi is the one with Margaret I (1353 - 1412) who died from the plague in 1412. This building has been classified by UNESCO as part of the world's important cultural inheritances.

The Viking Ship Museum (Vikingeskibshallen) with exhibition of 5 restored Viking ships from 1000 A.D. found in Roskilde Fjord in the 1960s - two warships (one of them built in the Viking settlement in Dublin around AD 1050), two trading vessels and a fishing boat.

Top of This Page Return

Dansk version Roskilde

Roskilde, på øen Sjælland, liggende vest for København, beliggende ved bunden af fjorden, som har fået navn efter den, er en af Danmarks ældste oldtidsbyer, med smukke gamle bygninger. Roskilde er også en spillevende moderne by, fuldendt med universitet - Roskilde Universitets Center.

Roskilde Domkirke fra det 12. århundrede (bygget i 1170) udvidet igennem tiderne. Alabast og marmor grave for 37 danske konger og dronninger. Blandt de ældste sarkofager er den med Margrethe I (1353 - 1412), som døde af pest i 1412. Denne bygning er blevet klassificeret af UNESCO som del af verdens vigtigste kulturskatte.

Vikingeskibshallen med udstilling af 5 restaurerede vikingeskibe fra 1000-tallet fundet i Roskilde Fjord i 1960'erne - to krigsskibe (en af dem bygget på Vikinge-bopladsen i Dublin omkring år 1050), to handelsskibe og en fiskerbåd.

Top of This Page Return

English version Jægersborg Deer Park (Bakken)

Jægersborg Deer Park with Bakken (Dyrehavsbakken), on the island of Zealand. Dyrehaven (The Deer Park) is an enchanting and ancient forest situated near the sea at Klampenborg, to the north of Copenhagen. You can either try your hand at "deer stalking", or simply follow the beaten track to the very centre of the park, where the Eremitage Castle, built there in 1734 - 1736 by King Christian VI (1699 - 1746) with architect Laurids de Thurah (1706 - 1759), commands a majestic view over both forest and sea. The palace is still used in connection with the royal hunts in the autumn. But one of the most relaxing ways to see the forest is by horse-drawn carriage.

The very old Dyrehavsbakken is fondly referred to as "Bakken" (- "The Hill") by most Danes. Already from 1583 people came to visit the curative spring, Kirsten Pil's (Kirstine Piil) Kilde, and soon a tradition for performers and other types of entertainment developed here. Bakken is Europe's oldest amusement park. Just a little north of Copenhagen, it nestles in woodland, by a lake, close to the coast and Klampenborg station, only 15 minutes away from the centre of Copenhagen by bus, train or car. Although somewhat smaller than Tivoli, Bakken has its own charm. One of the children's favourite characters is Pierrot. Dressed in his white clown's suit and boat-shaped hat, he entertains crowds of children with a broad repertoire spanning everything from fairy tales to fire-eating and performing of Punch and Judy performances! There are more than 100 amusements to choose between: rollercoasters, stalls, competitions - and much more besides, and almost 40 places to eat, many of which offer music and dancing. The open-air stage, Friluftsscenen, features regular free shows, music and other performances for children and adults alike. You can buy tickets for the Cirkusrevyen, Denmark's biggest and best revue, which stay here, or go to Bakkens Hvile and sample the unique atmosphere of the singing girls. You can spend some time in the pintable arcades, where over 90 per cent of the total stakes are paid out.

Top of This Page Return

Dansk version Jægersborg Dyrehave (Bakken)

Jægersborg Dyrehave med Bakken (Dyrehavsbakken), på øen Sjælland. Dyrehaven er en fortryllende og gammel skov beliggende nær ved havet ved Klampenborg nord for København. Du kan enten forsøge dig med "pyrschjagt" (på hjorte) eller simpelthen følge den slagne vej lige til centrum i parken, hvor Eremitageslottet, bygget der i 1734 - 1736 af Kong Christian VI (1699 - 1746) med arkitekt Laurids de Thurah (1706 - 1759), byder på en majestætisk udsigt over både skov og hav. Slottet bliver stadig brugt i forbindelse med de kongelige jagter om efteråret. Men en af de mest afslappende måder at se skoven på, er i en hestetrukken vogn.

Den meget gamle Dyrehavsbakken er kærligt omtalt som "Bakken" (- "Højen") af de fleste danskere. Allerede fra 1583 kom folk for at besøge den helbredende kilde, Kirsten Pil's (Kirstine Piil) Kilde, og snart udvikledede sig her en tradition for optrædende og andre slags underholdning. Bakken er Europa's ældste forlystelsespark. Kun lidt nord for København gemmer den sig i skoven, ved en sø, tæt ved kysten og Klampenborg station, kun 15 minutter fra Københavns centrum med bus, tog eller i bil. Skønt noget mindre end Tivoli, har Bakken sin egen charme. En af børnenes favoritfigurer er Pjerrot. Klædt i sin hvide klovnedragt og bådformede hat underholder han mængder af børn med et bredt repertoire spændende over alt fra eventyr til at spise ild og opførelse af Mester Jakel-forestillinger! Der er mere end 100 forlystelser at vælge imellem: rutschebaner, spilleboder, konkurrencer og meget andet, og næsten 40 spisesteder, hvoraf mange tilbyder musik og dans. Friluftsscenen byder regelmæssigt på gratis shows, musik og anden optræden for børn og voksne. Du kan købe billetter til Cirkusrevyen, Danmarks største og sjoveste revy, som holder til her, eller gå i Bakkens Hvile og opleve den helt specielle atmosfære hos syngepigerne. Du kan fordrive tiden i spillehallerne, hvor mere end 90 procent af de samlede indsatser udbetales.

Top of This Page Return

English version Elsinore

Elsinore, on the island of Zealand, lies on the busy Øresund strait, a few miles to the east the coast of southern Sweden, - Scania, and the city of Helsingborg is visible, with Denmark's Technical Museum (exhibitions on science and technology) and the 16th century renaissance Kronborg Castle (Royal apartments, banqueting hall, chapel, and casemates; furnished with paintings, tapestries and furniture from the 17th and early 18th centuries) is for many people synonymous with the English playwright William Shakespeare (1564 - 1616), who made this castle the setting of his tragedy "Hamlet" - and Ogier the Dane. The castle was completely rebuilt under King Frederik II (1534 - 1588) between 1574 and 1585 to protect Danish interests and also to protect the Danish treasury by levying tolls on the shipping which passed through the narrow straits. The banqueting hall is the largest in Europe with its length of 62 metres (203 feet). Originally Krogen or Ørekrog Castle was situated here, and it was built by Erik of Pomerania (around 1382 - 1459) around 1429 on the place of the previous Flynderborg Castle.

In the casemates of Kronborg you will find the most popular figure in the castle. It is the Danish national hero, Ogier the Dane, who has been sitting here sleeping since his great feats in the battles against Muslims and heathens in the dark Middle Ages. According to legend Ogier the Dane will not wake up to fight until the day Denmark is in severe danger.

The Danish Maritime Museum (Handels- & Søfartsmuseet) on Kronborg Castle with collections illustrating Danish merchant shipping and colonial history.

Elsinore Town Museum (Helsingør Bymuseum) illustrating the history of the town of the Sound Duty. Large sound- and lightguided model of Elsinore anno 1801.

Top of This Page Return

Dansk version Helsingør

Helsingør, på øen Sjælland, ligger ved det travle Øresund stræde, nogle få kilometer mod øst er kysten af det sydlige Sverige, - Skåne, og byen Helsingborg synlige, med Danmarks Tekniske Museum (udstillinger inden for teknik og videnskab) og det 16. århundrede renæssance Kronborg Slot (Kongelige sale, riddersal, kirke, kasematter; møbleret med malerier, gobeliner og møbler fra 17. og det tidlige 18. århundrede) er for mange synonymt med den engelske dramatiker William Shakespeare (1564 - 1616), som lod dette slot danne rammen om hans tragedie "Hamlet" - og Holger Danske. Slottet blev helt ombygget mellem 1574 og 1585 under Kong Frederik II (1534 - 1588) for at beskytte danske interesser og også for at beskytte den danske guldgrube ved at pålægge told på skibsfarten, som passerede gennem det smalle stræde. Riddersalen er den største i Europa med dens længde på 62 meter (203 engelske fod). Oprindelig var Krogen eller Ørekrog slot beliggende her, og det var bygget af Erik af Pommern (ca. 1382 - 1459) omkring 1429 på stedet for det forudgående Flynderborg slot.

I Kronborg's kasematter finder du den mest populære skikkelse på slottet. Det er den danske nationalhelt, Holger Danske, som har siddet her sovende siden hans store dåd i slagene mod muslimer og hedninge i den mørke Middelalder. Ifølge sagnet vil Holger Danske ikke vågne op til kamp indtil den dag, hvor Danmark er i stor fare.

Handels- & Søfartsmuseet på Kronborg Slot med samlinger illustrerende dansk handelssøfarts og kolonivæsens historie.

Helsingør Bymuseum illustrerende Sundtoldbyens historie. Stor model med lyd- og lysguide af Helsingør anno 1801.

Top of This Page Return

English version Bornholm

The rocky island of Bornholm lies 150 km (93 miles (statute)) east of the rest of Denmark, in the Baltic Sea right in the middle between Sweden and Poland. Bornholm differs significantly from the rest of the country with its characteristic nature and peculiar weather. Bornholm is known as the sunshine island with clean air and bright light. Over here the trees burst into leaf one week later, and spring is often cool and foggy because of the cold Baltic Sea. In return the late summer is warm and mild for a longer time than in the rest of Denmark.

With ferry connections (1998) from Rønne to Copenhagen, Ystad in Sweden, Sassnitz and Neu Mukran/Rügen in Germany, and Swinoujscie in Poland, there is easy access for tourists to the "Pearl of the Baltic Sea". Here the steep cliff coasts toward the west and north form a sharp contrast to the flat sand beach with the white dunes on the south coast, but here and there all over the island the bedrock sticks out like great boulders, and Bornholm is the only place in Denmark where this can be seen.

Among the most impressive parts of the cliff is Jon's Chapel (Jons Kapel), which is a 40 metre (131 feet) high free-standing coastal cliff. According to the legend a monk by the name of Jon, who preached from a ledge of the cliff, lived here. One of the greatest sights of Bornholm, Hammershus, is situated further up the west coast, which after a long glorious period of 500 years from 1255 gradually became a ruin. The castle grounds are quite large and cover an area of approximately 3500 m² (4186 square yards). In addition to many hundreds of metres of ring walls of up to 9 metres (30 feet) in height, a couple of towers have been partly preserved.

A particular feature of Bornholm is the peculiar round churches from the 12th century, which with their walls of several metres in thickness partly served as medieval fortresses.

Fishing is the one great occupation on Bornholm, and this has made the island famous far and wide with its delicious smoked herring and salmon. Here and there on the island you will see the characteristic smokehouses, where the fish hang in rows and are heated over the embers of alderwood.

In the centre of the island lies the great forest of Almindingen which with its area of 25 km² (10 square miles (statute)) is the third largest forest in Denmark. Ponds and little lakes alternate with deep gorges in a unique atmosphere which without a doubt makes the area among the most beautiful in the country. From the tower on the highest point of the island, Rytterknægten which is situated 162 metres (531 feet) above sea level, there is a wonderful view of most of the island in clear weather.

Christiansø, the main island in the easternmost group of islands in Denmark, Ertholmene (Ærteholmene), is an experience in itself. The small fortress island was of great importance in the 17th and 18th centuries, but today the old defence walls and fortress towers only serve the interests of the tourists.

Top of This Page Return

Dansk version Bornholm

Klippeøen Bornholm ligger 150 km (93 engelske mil (statute)) øst for resten af Danmark, i Østersøen lige i midten mellem Sverige og Polen. Bornholm adskiller sig meget fra resten af landet med dens karakteristiske natur og egenartede vejr.Bornholm er kendt som solskinsøen med ren luft og klart lys. Herovre springer træerne ud en uge senere, og foråret er ofte køligt og tåget på grund af den kølige Østersø. Til gengæld er den sene sommer varm og mild i længere tid end i resten af Danmark.

Med færgeforbindelse (1998) fra Rønne til København, Ystad i Sverige, Sassnitz og Neu Mukran/Rügen i Tyskland og Swinoujscie i Polen, er der let adgang for turister til "Østersøens perle". Her former de stejle klippekyster mod vest og nord en skarp kontrast til de flade sandstrande med de hvide klitter på sydkysten, men her og der over hele øen stikker grundfjeldet ud ligesom store kampesten, og Bornholm er det eneste sted i Danmark, hvor dette kan ses.

Blandt de mest imponerende dele af klippeskrænten er Jons Kapel, som er en 40 meter (131 engelske fod) høj fritstående klint. Ifølge sagnet boede en munk med navnet Jon, som prædikede fra en klippeafsats, her. En af de største seværdigheder på Bornholm, Hammershus, er beliggende længere op ad vestkysten, hvilken efter en lang berømmelig periode på 500 år fra 1255 gradvist blev en ruin. Slotsområdet er temmelig stort, og dækker et areal på omtrent 3500 m² (4186 kvadrat yards). Foruden mange hundrede meter ringmur på op til 9 meter (30 engelske fod) i højde er et par tårne blevet delvis bevaret.

Et særlig kendetegn ved Bornholm er de ejendommelige rundkirker fra det 12. århundrede, hvilke med deres vægge på adskillige meters tykkelse delvis tjente som middelalder fæstninger.

Fiskeri er den eneste store beskæftigelse på Bornholm, og dette har gjort øen berømt vidt og bredt med dens delikate røgede sild og laks. Her og der på øen kan du se de karakteristiske røgerier, hvor fisken hænger i rækker og er varmet op over glødende elletræ.

I midten af øen ligger den store skov Almindingen, hvilken med dens areal på 25 km² (10 engelske kvadrat mil (statute)) er den tredje største skov i Danmark. Damme og små søer skifter med dybe snævre kløfter i en enestående atmosfære, hvilket uden nogen tvivl får området til at blive blandt de mest smukke i landet. Fra tårnet på øens højeste punkt, Rytterknægten, hvilket er beliggende 162 meter (531 engelske fod) over havets overflade, er der en vidunderlig udsigt til det meste af øen i klart vejr.

Christiansø, hovedøen i den østligste øgruppe i Danmark, Ærteholmene, er en oplevelse i sig selv. Den lille fæstningsø var af stor betydning i det 17. og 18. århundrede, men i dag tjener de gamle forsvarsmure og fæstningstårne kun turisternes interesser.

Top of This Page Return

More interested? Please continue with reading  Local Facts about Denmark (DK), Copenhagen (CPH) /
Mere interesseret? Fortsæt venligst med at læse  Lokale oplysninger om Danmark (DK), København (KBH)

Back Back to Facts about Denmark (DK). / Tilbage til Oplysninger om Danmark (DK).


 


   Top of This Page
   Return
   Go to Home Page