DK-Flag Erik Østergaard - Navne (på dansk) / Names (in Danish) Go to Home Page
   Return
  
  
Bottom of This Page

Navne (på dansk) / Names (in Danish) ] - Kvindenavne / Women's names ] - Mandsnavne / Men's names ] - Litteraturliste / Bibliography (Reading List) ] - Mine kilder / My Sources ]

Navne (på dansk) / Names (in Danish)

Vore fornavne - hvorfra de stammer og hvad de betyder / Our first names - from which they originate and what they means

Kortfattede oplysninger om navnenes herkomst og betydning, som skulle give et lille indblik i dansk navneskiks historie / Short information about names' origin and meaning, which should give a little insight into the Danish name tradition's history

- og derigennem give forældre ideer og vejledning ved navnevalget. / - and thereby give parents ideas and guidance by the choice of the name.

"Et godt navn går fremfor alt -" råbte Sten Rosensparre, da han under den nordiske syvårskrig, som blev udkæmpet mellem 1563 og 1570, styrtede sig ud i kampen. Han faldt i øvrigt under slaget mod svenskerne ved Axtorna i Halland i 1565 og ligger begravet i Skarhult kirke. "I Skarphult Kirke i Skåne er Hans Malers sten fra 1566 over Sten Rosensparre og hans hustru Mette Rosenkrants. Sten Rosensparre falder i Syvårskrigen, og på hans gravsten står nederst den navnkundige linje »for sitt fæderne land erligen at dø oc blifue er lofligere end skendeligen at lade sig drifue«. Hans ansigt er desværre ikke portræt, kun Hans Malers sædvanlige strenge adelsmand." - citeret fra Nationalmuseet. Med tanken om navnet forbandt vore forfædre forestillingen om navnkundighed. Men også selve navnevalget lagde de vægt på, og forældre udsøgte med omhu det navn, der skulle følge barnet gennem livet og knyttes til eftermælet. / "A good name is above all -" shouted Sten Rosensparre, when he during the Nordic Seven Years' War, which was fought between 1563 and 1570, rushed into battle. Incidentally, he fell during the battle against the Swedes at Axtorna in Halland in 1565 and is buried in Skarhult Church. "In Skarphult Church in Scania is Hans Maler's stone from 1566 on Sten Rosensparre and his wife Mette Rosenkrants. Sten Rosensparre falls during the Seven Years' War, and on his tombstone at the bottom is the famous line »for sitt fæderne land erligen at dø oc blifue er lofligere end skendeligen at lade sig drifue«. His face is unfortunately no portrait, only Hans Maler's usual strict nobleman." - quoted from Nationalmuseet. With the idea of the name our ancestors associated the idea of renown. But they put also emphasis on the choice of the name, and parents exquisite with care the name that would follow the child through life and be associated to the posthumous reputation.

Betragter vi det navneforråd, som vore runeindskrifter fra vikingetiden indeholder, træffer vi adskillige af de fornavne, som endnu er gængse: Aage, Bjørn, Erik, Frode, Helge, Svend, Thorkild, Torsten og Vagn, Aase, Estrid, Ragnhild, Tora, Tove og Yrsa, alle af nordisk rod. / If we consider that name stores, like our runic inscriptions from the Viking period contains, we will take several of the first names that are still popular: Aage, Bjørn, Erik, Frode, Helge, Svend, Thorkild, Torsten, and Vagn, Aase, Estrid, Ragnhild, Tora, Tove, and Yrsa, all of Nordic roots.

Allerede i runesproget møder vi imidlertid et fremmednavn, hentet fra kirken, nemlig Jakob, og i de følgende århundreder vinder med kristendommens vækst talrige bibelske og kirkehistoriske navne indpas i befolkningen. Her som i andre kristne lande blev det skik at opkalde børnene efter de i almanakken opførte helgener. Disse indlånte navne blev i tidens løb ændret, idet de underkastedes modersmålets love. Jakob udvikledes til Jeppe og Ib, Johannes til Jens og Jes (i tysk til Hans), Nicolaus til Niels og Nis, Absalon til Axel, Benedikt til Bent, Christian til Karsten, og disse navne føles nu som danske, uanset deres fremmede herkomst. / Already in the runic language we encounter, however, a foreign name derived from the church, namely Jakob, and in the following centuries wins with the growth of Christianity numerous biblical and church historical names foothold in the population. Here, as in other Christian countries, it was customary to name children after saints listed in the almanac. These borrowed names were changed over time, as they were subjected to native language laws. Jakob developed into Jeppe and Ib, Johannes into Jens and Jes (in German into Hans), Nicolaus into Niels and Nis, Absalon into Axel, Benedikt into Bent, Christian into Karsten, and these names feels now as Danish, regardless of their foreign origins.

Samtidig med indvandringen af kirkelige navne påvirkedes navneskikken fra engelsk, fransk og især tysk side. Både gejstlighed, adel og borgerstand rummede et fremtrædende udenlandsk element, og landets egne børn optog brugen af de indkomne navne. Også en del af disse er blevet knæsatte, så meget mere som mange af dem er dannede efter samme princip som de gamle nordiske, af to navneled eller som kortnavne deraf. / Simultaneously with the immigration of religious names the name custom was influenced from English, French, and especially German side. Both the clergy, the nobility, and the commonalty contained a prominent foreign element, and the original population of the country adopted the use of the entered names. Also some of these have been adopted, especially since many of them are formed according to the same principle as the old Nordic, from two parts of a compound proper name or abbreviated names thereof.

"Hvad er der i et navn? Det, som vi kalder rose, vil dufte ligefuldt, hvad navnet så end er," [Original tekst] ("Hvad er et navn? Det som vi kalder rose vil dufte lige sødt, hvad end det kaldes." [Moderne tekst]) hedder det i Shakespeares "Romeo og Julie" Akt 2, Scene 2, Side 2, Linie 43-44. Og dog har ethvert navn naturligvis en betydning. Ved forsøg på at fastslå, hvad et navn oprindelig betød, er man bedst stillet ved navnene af hebraisk oprindelse, idet disse navne ofte indeholder en hel sætning. Ved germanske navne må man erindre, at der ikke behøver at være nogen logisk forbindelse mellem de to led, der udgør navnet. I runesprogstiden opkaldte man børnene efter slægtninge, men således at navnene varieredes: Gerbjørn ændredes til Kedelbjørn o. s. v. uden tanke på indre sammenhæng mellem de sammenkædede navneled. / "What's in a name? That which we call a rose By any other word would smell as sweet." [Original Text] ("What does a name mean? The thing we call a rose would smell just as sweet if we called it by any other name." [Modern Text]) it says in Shakespeare's "Romeo and Juliet" Act 2, Scene 2, Page 2, Line 43-44. And yet any name has, of course, a meaning. When trying to determine what a name originally meant, you are best positioned at the names of Hebrew origin, as these names often contains a complete sentence. In Germanic names must be remembered that there need be no logical connection between the two parts that make up the name. In the runic language period they named children after relatives, but so that the names were varied: Gerbjørn changed into Kedelbjørn etc. with no thought of internal consistency between the linked parts of a compound proper name.

Om en del af navneleddene gælder det iøvrigt, at deres tolkning er usikker. / About a portion of the parts of compound proper names it incidentally applies that their interpretation is uncertain.

- - -

Ved valg af fornavn til nyfødte bør forældrene tage flere hensyn. Navnet skal kunne udtales uden vanskelighed, og udtalen bør fremgå af stavemåden, hvorfor visse indlånte navne må anses for mindre heldige. Endvidere er det bedst at undgå navne, der kan være både drenge- og pigenavne; et navn som Eli er af denne grund uheldigt. / When selecting a name for newborns parents should take several things into account. The name should be pronounced without difficulty, and the pronunciation should be reflected in the spelling why certain borrowed names is considered less fortunate. Furthermore, it is best to avoid names that can be both boys and girls names; a name such as Eli is therefore undesirable.

Forældre må dernæst advares mod navne, der let forvrænges, og ligeledes mod navne, der kun egner sig for barnealderen. Navnet, der skal følge mennesket også som voksen, må være således, at den voksne har lyst til at bruge det. Alt for ofte kalder folk sig ved forbogstav og efternavn i stedet for ved det fulde navn. Forældre bør derfor sørge for at afstemme fornavnet efter slægtsnavnet, så de harmonerer. / Parents must then be warned against names that are easily distorted, and also against names that are only suitable for the childhood. The name, which must follow the man also as an adult, must be such that the adult wants to use it. Too often people call themselves by initial letter and last name instead of the full name. Parents should be sure to match the first name after the family name, so they harmonize.

Til gengæld må det anbefales at nøjes med eet fornavn. Talemåden "Kært barn har mange navne" hører, hvis den skal gælde den officielle navngivning, hjemme i en tid, da det regnedes for korrekt at opkalde barnet efter flere slægtninge. Holder man sig til eet fornavn, er man i overensstemmelse med gammel nordisk navneskik, og den bør fremdeles holdes i ære. / On the other hand, it is advisable to settle for one first name. The proverb phrase "A dear child has many names" belongs, if it is to apply to the official naming, back in a time when it was considered proper to name the child after several relatives. If one keep to one first name, is it in accordance with ancient Nordic naming tradition, and it should continue to be held in honor.

Kvindenavne / Women's names

Pigenavne / Girl's names

A ] - B ] - C ] - D ] - E ] - F ] - G ] - H ] - I ] - J ] - K ] - L ] - M ] - N ] - O ] - P ] - R ] - S ] - T ] - U ] - V ] - W ] - Y ]

 

- A -

 

- B -

 

- C -

 

- D -

 

- E -

 

- F -

 

- G -

 

- H -

 

- I -

 

- J -

 

- K -

 

- L -

 

- M -

 

- N -

 

- O -

 

- P -

 

- R -

 

- S -

 

- T -

 

- U -

 

- V -

- W -

 

- Y -

 

Mandsnavne / Men's names

Drengenavne / Boy's names

A ] - B ] - C ] - D ] - E ] - F ] - G ] - H ] - I ] - J ] - K ] - L ] - M ] - N ] - O ] - P ] - R ] - S ] - T ] - U ] - V ] - W ]

 

- A -

 

- B -

 

- C -

 

- D -

 

- E -

 

- F -

 

- G -

 

- H -

 

- I -

 

- J -

 

- K -

 

- L -

 

- M -

 

- N -

 

- O -

 

- P -

 

- R -

 

- S -

 

- T -

 

- U -

 

- V -

- W -

 


Litteraturliste / Bibliography (Reading List)

Bøger mest på dansk om "Navne", med deres betydning og oprindelse (listen er ikke komplet):  / Books mostly in Danish about "Names", with their meaning and origin (the list is not complete):


Mine kilder / My Sources

Kilder: Forskellige bøger, internettet og forskellige leksikoner.

Sources: Various books, the Internet, and various encyclopedias.


   Top of This Page
   Return
   Go to Home Page