Show images (graphics) / Vis billeder (grafiske)

Show an image (graphic) file by entering the path and filename. /
Vis en billed (grafisk) fil ved at indtaste stien og filnavnet.

 

Show images (graphics) / Vis billeder (grafiske)

Make your choices below... / Foretag dine valg nedenfor...
Show result in / Vis resultat i   this window / dette vindue  
  a Pop Up window / et Pop Up vindue  
Enter file name / Indtast filnavn  

 


Show images (graphics) notes / Vis billeder (grafiske) noter

How to... / Hvordan...

In the text field "Enter file name" above must be used: / I tekstfeltet "Indtast filnavn" ovenfor skal bruges:

A valid URL (Uniform Resource Locator) for an image file could be: / En gyldig URL (Uniform Resource Locator) for en billedfil kunne være:

Save (download) / Gem (download)

*) How: Just save this page shwimg.htm under its original file name on your computer in an empty folder (directory) using "View Source". Then download the file shw_img.htm to your computer and place it under its original file name in the same folder (directory) as the previous file shwimg.htm by simply click with the RIGHT mouse button over the "shw_img.htm" link. From the popup menu, Netscape users will select "Save Link As" and Internet Explorer users will select "Save Link As". Note: Both files must be located in the same folder (directory) on your computer and be saved with their original file names. /
*) Hvordan: Bare gem denne side shwimg.htm under dens originale filnavn på din computer i en tom mappe (bibliotek) ved at bruge "Vis Kilde". Så download filen shw_img.htm til din computer og placer den under dens originale filnavn i den samme mappe (bibliotek) som den tidligere fil shwimg.htm ved simpelthen at klikke med den HØJRE museknap over "shw_img.htm" linket. Fra popup menuen vil Netscape brugere vælge "Gem link som" og Internet Explorer brugere vil vælge "Gem link som". Bemærk: Begge filer skal være placeret i samme mappe (bibliotek) på din computer og være gemt med deres oprindelige filnavne.


The file shw_img.htm can also be used alone e.g. you can from a HTML (HyperText Markup Language) document on your computer make a link to the file shw_img.htm and pass the graphic file's file name of the image also stored on your computer you want to see. /
Filen shw_img.htm kan også bruges alene, f.eks. kan du fra et HTML (HyperText Markup Language) dokument på din computer lave et link til filen shw_img.htm og videregive den grafiske fils filnavn på det billede, ligeledes gemt på din computer, du ønsker at se.

Example: If you make a list in a HTML (HyperText Markup Language) document stored on your computer of e.g. scanned files also stored on your computer you can then add links to each file name in the list to be able to see the image in a HTML (HyperText Markup Language) document just by clicking the link and without making a single HTML (HyperText Markup Language) document for each image. /
Eksempel: Hvis du laver en liste i et HTML (HyperText Markup Language) dokument gemt på din computer af f.eks. skannede filer ligeledes gemt på din computer, kan du derefter tilføje links til hvert filnavn i listen for at kunne se billedet i et HTML (HyperText Markup Language) dokument, bare ved at klikke på linket og uden at lave et enkelt HTML (HyperText Markup Language) dokument til hvert billede.

It could look something like this: / Det kunne se sådan ud:

 

Document
Filename Title Notes
scan0001.jpg Scanned document #1 title / Skannet dokument #1 titel Document #1 notes / Dokument #1 noter
scan0002.jpg Scanned document #2 title / Skannet dokument #2 titel Document #2 notes / Dokument #2 noter

 

with the "Filename" links in HTML (HyperText Markup Language) code (Note: the question mark in the code): /
med "Filename (filnavn)" linkene i HTML (HyperText Markup Language) kode (Bemærk: spørgsmålstegnet i koden):

<a href="shw_img.htm?scan0001.jpg">scan0001.jpg</a>

and / og

<a href="shw_img.htm?scan0002.jpg">scan0002.jpg</a>

etcetera - if only the file shw_img.htm is placed in the same folder (directory) as the scanned files. /
og så videre - hvis blot filen shw_img.htm er placeret i samme mappe (bibliotek) som de skannede filer.

This location of the file shw_img.htm is necessary only for this example, otherwise only one instance of the file shw_img.htm is necessary on your computer if you reference this file shw_img.htm and your graphic image by full path or if you use a relative path where this file shw_img.htm and the image's path is relative to the document base of the file shw_img.htm. /
Denne placering af filen shw_img.htm er kun nødvendig i dette eksempel, ellers er kun én forekomst af filen shw_img.htm nødvendig på din computer, hvis du refererer denne fil shw_img.htm og dit grafiske billede ved fuld sti, eller hvis du bruger en relativ sti, hvor denne fil shw_img.htm og billedets sti er relativ til dokumentbasis for filen shw_img.htm.


Technical description / Teknisk beskrivelse

This page's function is based on sending Parameters between pages using the Location Search Object. /
Denne sides funktion er baseret på at sende parametre mellem sider ved hjælp af Location Search objektet.

You sets the HTML (HyperText Markup Language) tag <img src="image-url"> where the purpose of img is to insert an inline image in a HTML document and where src specifies the file name, image-url (URL (Uniform Resource Locator)), of a graphic image in the HTML file shw_img.htm, which is used to show the wanted image. /
Man sætter HTML (HyperText Markup Language) tag'et <img src="image-url">, hvor formålet med img er at indsætte et indlejret billede i et HTML dokument, og hvor src specificerer filnavnet, image-url (URL (Uniform Resource Locator)), på et grafisk billede i HTML filen shw_img.htm, som bruges til at vise det ønskede billede.

Calibration Check / Kalibreringskontrol
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

 

Return / Retur