DK-Flag Erik Østergaard - The New Year Page Go to Home Page
Bomb Fireworks Fireworks Fireworks - Rocket Fireworks Fireworks Return
  
New Year Cracker You are visitor number Counter Crazy to this page. Bottom of This Page

Fireworks

Godt Nytår
Happy New Year
Viel Glück und Erfolg im Neuen Jahr
Bonne Année

Fireworks
Firecracker and mouse
Year-end Countdown to New Year: Now remains... / Nedtælling til nytår: Nu tilbage... Wine
Days / Dage Hours / Timer Minutes / Minutter Seconds / Sekunder
Firecracker and mouse

Dynamite

New Year CrackerNew Year Page / Nytårsside

FireworksNew Year card / Nytårskort

Fireworks This is my attempt to make a New Year card on the Internet from me to all of you with first priority to the Danish New Year and its customs and traditions. / Dette er mit forsøg på at lave et Nytårskort på Internettet fra mig til alle jer med hovedvægt på det danske nytår og dets skikke og traditioner.

New Year tower clock with fireworks

Fireworks over the town

Dynamite

New Year CrackerNew Year's notes / Nytårsnoter

New Year / Nytår

The English word "New Year" comes from "New" + "Year". /
Det engelske ord "New Year (nytår)" stammer fra "New (ny/t)" + "Year (år)".

The Danish word "nytår (New Year)" comes from "ny/t (new)" + "år (year)"; formerly also "nyår (new year)". /
Det danske ord "nytår" stammer fra "ny/t" + "år"; tidligere også "nyår".

New Year: Celebrating the end of one year and the start of a new one is an age-old religious, social, and cultural observance in all parts of the world. In Western nations the New Year begins at the date January 1, New Year's Day, and the festivities take place on December 31, New Year's Eve, but in other cultures they take place on different dates. /
Nytår: Fejring af afslutningen af et år og begyndelsen på et nyt er en gammel religiøs, social og kulturel skik i alle dele af verden. I vestens nationer begynder nytåret på datoen 1. januar, nytårsdag, og festlighederne finder sted den 31. december, nytårsaftensdag, men i andre kulturer finder de sted på helt andre datoer.

post card or postcard: Also called picture post card or just card; a small, commercially printed card on cardboard generally in rectangular shape, usually having a picture on one side, to which a postage stamp must be attached for mailing and normally posted without an envelope. "Christmas card" and "New Year card" are examples of seasonal postcards. /
postkort eller kort: Et lille erhvervsmæssigt trykt kort på karton oftest i rektangulær form, sædvanligvis med et billede på den ene side, hvortil der skal klistres et frimærke på til postforsendelse og normalt sendt uden konvolut. "Julekort" og "Nytårskort" er eksempler på sæsonmæssige postkort.

Christmas card: A printed and often decorated card (postcard) for mailing at Christmas to express good wishes. Nowadays in Denmark a greeting sent with a Christmas card normally covers both a Christmas greeting and a New Year greeting. /
Julekort: Et trykt og ofte udsmykket kort (postkort) til postforsendelse ved jul for at give udtryk for gode ønsker. I vore dage i Danmark omfatter en hilsen sendt med et julekort normalt både en julehilsen og en nytårshilsen.

New Year card: A printed and often decorated card (postcard) for mailing at New Year to express good wishes. Nowadays in Denmark a New Year greeting sent with a New Year card normally is replaced by the greeting sent with a Christmas card. /
Nytårskort: Et trykt og ofte udsmykket kort (postkort) til postforsendelse ved nytår for at give udtryk for gode ønsker. I vore dage i Danmark er en nytårshilsen sendt med et nytårskort normalt erstattet af hilsenen sendt med et julekort.

Customs and Traditions / Skikke og traditioner

In Denmark the sending of New Year greeting cards often with something like these words "A Happy New Year to You" written on them was a custom in the old days. /
I Danmark var afsendelse af nytårskort ofte med noget lignende som disse ord "Du ønskes et Godt Nytår" skrevet på dem en skik i gamle dage.

New Year's Eve is in Denmark framed by two important items broadcast on television and radio, respectively the monarch's New Year Speech at 6pm and the striking of midnight by the bells from the chimes of the Town Hall Clock, a tower clock, in Copenhagen, the capital of Denmark, which marks the start of the new year. In fact it is when you hear the sound of the first bell from the tower clock that the new year starts, or put differently: when the first tone from the prelude sounds, which of course comes before the twelve striking of the hours. /
Nytårsaftensdag er i Danmark indrammet af to betydningsfulde nyheder udsendt på fjernsyn og radio, henholdsvis monarkens nytårstale klokken 18 og timeslaget ved midnat af klokkerne fra klokkespillet fra Rådhusuret, et tårnur, i København, Danmarks hovedstad, som markerer begyndelsen af det nye år. Faktisk er det, når man hører lyden af den første klokke fra tårnuret, at det nye år begynder, eller udtrykt anderledes: når den første tone af forspillet lyder, som jo kommer før de tolv timeslag.

Many people make use of the turn of the year to make their own personal New Year resolution, a promise which is made New Year's Eve and holds good the whole of the new year, about all that they will do differently in the new year or all that they will start on. /
Mange folk benytter årsskiftet til at afgive deres eget personlige nytårsforsæt, et løfte som afgives nytårsaften og gælder for hele det nye år, om alt det de vil gøre om i det nye år, eller alt det de vil begynde på.

Many people go to church on New Year's Eve, and many attend (wild!) parties. /
Mange folk går i kirke på nytårsaftensdag og mange deltager i (løsslupne!) fester.

The Danish hymn writer Nikolai Frederik Severin Grundtvig (Born / FødtSeptember 8, 1783 - Died / DødSeptember 2, 1872) wrote (1849) the two hymns "Vær velkommen, Herrens år (We welcome our Lord's new year)" with music (1852) by the Danish composer Andreas Peter Berggren (Born / FødtMarch 2, 1801 - Died / DødNovember 8, 1880), of which the one (Advent) version is almost an official proclamation of the new church year in Denmark and the second (New Year) version is for use at the calendar year's new year. /
Den danske salmedigter Nikolai Frederik Severin Grundtvig (Born / Født8. september 1783 - Died / Død2. september 1872) skrev (1849) de to salmer "Vær velkommen, Herrens år" med musik (1852) af den danske komponist Andreas Peter Berggren (Born / Født2. marts 1801 - Died / Død8. november 1880), hvoraf den ene (advent) udgave er næsten en officiel kundgørelse af det nye kirkeår i Danmark og den anden (nytår) udgave er til brug ved kalenderårets nytår.

In many parts of the country of Denmark, the traditional New Year's Eve menu served by the evening is boiled cod with mustard sauce and boiled potatoes, or stewed kale and boiled slightly cured streaky bacon (saddle of pork). /
I mange egne på landet i Danmark er den traditionelle nytårsaftensdags menu serveret til aften kogt torsk med sennepssovs og kogte kartofler, eller grønlangkål (stuvet grønkål) og kogt letsaltet stribet flæsk (svineryg).

At midnight, at the turn of the year, it is custom to wish your guests "a Happy New Year" and drink a glass of champagne or wine and in Denmark eat a piece of a marzipan ring or an almond stick with them, after which all go outside to watch and/or perhaps let off some fireworks themselves to mark the occasion. /
Ved midnat, ved årsskiftet, er det skik at ønske sine gæster "et godt nytår" og drikke et glas champagne eller vin og i Danmark spise et stykke kransekage med dem, hvorefter alle så går udenfor for at se på og/eller måske brænde noget fyrværkeri af selv for at markere begivenheden.

New Year's Day itself is often a time for receiving guests at home. /
Selve nytårsdag er ofte tiden til at modtage gæster hjemme.

Nowadays in Denmark it is said that the Christmas is the time, which is spent with the family and the New Year is the time for the friends. /
I vore dage i Danmark siges det, at julen er tiden, som tilbringes med familien, og nytåret er tiden til vennerne.

Dynamite

New Year CrackerFireworks / Fyrværkeri

     
Star Fireworks Fireworks Spark
Fireworks Fireworks Fireworks
Fireworks Fireworks Fireworks
Fireworks Fireworks
Fireworks Fireworks Fireworks

Dynamite

New Year CrackerNew-year Sounds / Nytårslyde

Dynamite

New Year CrackerNew Year Links / Nytårslinks

Links off my sites opens in a new browser window. Just close this new window and you are back. / Links væk fra mine sider åbner i et nyt browser vindue. Luk dette nye vindue og du er tilbage.

I am not responsible for the content of any site you jump to from one of these links. If you do not accept this, then do not use any of the links. / Jeg er ikke ansvarlig for indholdet på nogen side, som du springer til fra et af disse links. Hvis du ikke accepterer dette, så brug ikke nogle af disse links.

Dynamite

New Year CrackerMail / Post

E-mail Contact Click Here to send me an e-mail! / Tryk her for at sende mig en e-mail!

Notice / Bemærk:

I only check my e-mail about once a week. / Jeg tjekker kun min e-mail cirka en gang om ugen.

 

Postcard / Postkort

Postcard (New Year card) / Postkort (Nytårskort)

 


Postcards / Postkort

See also my... / Se også mit...

HeartValentine's Day card / Valentinsdagkort

HeartDon't miss my Valentine's Day page including among other things a Countdown to Valentine's Day and notes about Valentine's Day with first priority to the Danish Valentine's Day and its customs and traditions. /
Gå ikke glip af min Valentinsdag side inklusive blandt andet en nedtælling til Valentinsdag og noter om Valentinsdag med hovedvægt på den danske Valentinsdag og dens skikke og traditioner.

Vacation (Holiday) - Palm trees on island. / Ferie - Palmetræer på ø.Vacation (Holiday) card / Feriepostkort

Vacation (Holiday) - Palm trees on island. / Ferie - Palmetræer på ø.Don't miss my Vacation (Holiday) page including among other things notes about vacation (holiday) with first priority to the Danish vacation (holiday) and its customs and traditions. /
Gå ikke glip af min Ferie side inklusive blandt andet noter om ferie med hovedvægt på den danske ferie og dens skikke og traditioner.

PumpkinHalloween card / Halloweenkort

PumpkinDon't miss my Halloween page including among other things a Countdown to Halloween and notes about Halloween with first priority to the Danish Halloween and its customs and traditions. /
Gå ikke glip af min Halloween side inklusive blandt andet en nedtælling til Halloween og noter om halloween med hovedvægt på den danske halloween og dens skikke og traditioner.

SantaChristmas card / Julekort

SantaDon't miss my Christmas Page including among other things a Countdown to Christmas Day Page, an Advent Calendar, Recipes, Santa's FAQ (Frequently Asked Questions) Page, and notes about Christmas with first priority to the Danish Christmas and its customs and traditions. /
Gå ikke glip af min Juleside inklusive blandt andet en Nedtælling til juleaftensdag side, en Julekalender, Opskrifter, Julemandens FAQ / OSS (Ofte Stillede Spørgsmål) Side og noter om jul med hovedvægt på den danske jul og dens skikke og traditioner.


Calibration Check / Kalibreringskontrol
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

 


   Top of This Page
   Return
   Go to Home Page