DK-Flag Erik Østergaard - Calibration / Kalibrering Go to Home Page
   Return
  
  
Bottom of This Page

Calibration / Kalibrering

Monitor Calibration / Billedskærm kalibrering

If the images in my site seem a little too dark or too light or the colours seem "wrong" try to re-adjust the colours on the monitor. This will ensure that you are viewing my images as they were meant to be seen. / Hvis billederne i mit websted synes lidt for mørke eller for lyse eller farverne synes "forkert" prøv at justere farverne på skærmen. Dette vil sikre, at man kigger på mine billeder, som de var beregnet til at blive set.

Monitor Calibration is also called RGB Calibration. / Billedskærm kalibrering kaldes også RGB kalibrering.

To calibrate your monitor you normally use a special image - a calibration image or calibration chart - with a greyscale with the tones of pure white to full black, that is to say the scale of white to grey should show a full range in squares from pure white down to full black, and where the colours (colors) of this image should appear natural, that is to say in the skin tones and landscape, whilst all other colours should appear vibrant and nicely saturated, with pure white tones. / For at kalibrere ens skærm bruger man normalt et særligt billede - et kalibreringsbillede eller kalibreringskort - med en gråtoneskala med tonerne fra ren hvid til fuld sort, det vil sige skalaen af hvid til grå skal vise et komplet område i kvadrater fra ren hvid ned til fuld sort, og hvor farverne i dette billede skal fremtræde naturligt, det vil sige i hudtonerne og landskabet, mens alle andre farver skal fremtræde livlige og pænt mættet, med rene hvide toner.

Room lighting: Turn off or lower your room lighting, if you are doing any colour imaging for professional print output, or you just want to adjust your monitor! Screens are illuminated by light coming from behind so any light hitting the front will make black tones look grey, meaning you will never see the full range of tones in the shadow areas. / Belysning i lokalerne: Sluk eller sænk lokalets belysning, hvis man laver noget farvebilledbehandlingsarbejde til professionel udskrift for trykning, eller man bare ønsker at justere sin skærm! Skærme er belyst af lys, der kommer bagfra, så alt lys, som rammer forsiden, vil gøre, at sorte toner ser grå ud, hvilket betyder, at man aldrig vil se den fulde vifte af toner i skygge områderne.

Calibration Check / Kalibreringskontrol

Use the Calibration Check table below or use the links at the top of the table, which opens in a Pop Up window. / Brug Kalibreringskontrol-tabellen nedenfor eller brug linkene i toppen af tabellen, som åbnes i et Pop Up vindue.


Calibration Check / Kalibreringskontrol
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

   Top of This Page
   Return
   Go to Home Page