Erik Østergaard - Sangerindeviser / Singing Girl's Ballads
Hovedside med mine kilder osv. / Main page with my sources etc.

Warning / AdvarselIf you do not see a "Navigation Bar" on top of this page: Click here! or as second choice: Click here!
Warning / AdvarselHvis der ikke er en "Navigationslinie" øverst på denne side: Klik her! eller som andet valg: Klik her!

For the ballads words, music, if any, etcetera please refer to the written printed sources.
For visernes tekster, eventuelle noder og så videre henvises til de skriftlige trykte kilder.


Sangerindeviser /
Singing Girl's Ballads

Nogle viser og sange (mest fra Bakkens Hvile) sunget af syngepigerne /
Some ballads and songs (mostly from Bakken's Hvile) sung by the singing girls

 

Sangerindepavillon / Seedy (low-class) cabaret Sangerindepavillon / Seedy (low-class) cabaret
Sangerindepavillon /
Seedy (low-class) cabaret
Sangerindepavillon /
Seedy (low-class) cabaret

 

Sangerindepavillon / Seedy (low-class) cabaret
Sangerindepavillon /
Seedy (low-class) cabaret
Interiør fra midt i 1870'erne af den danske tegner Peter Christian Nygaard Mattat Klæstrup (Born / Født29. Maj 1820 - Died / Død9. Marts 1882). /
Interior from about the middle of the 1870'ties by the Danish black-and-white artist Peter Christian Nygaard Mattat Klæstrup (Born / FødtMay 29, 1820 - Died / DødMarch 9, 1882).

Traditionen i Danmark med sangerindepavilloner skriver sig tilbage til 1823, hvor tyrolertruppen "Familien Feruzzi" optrådte med sang, citer- og guitarspil i København. Det store gennembrud for tyrolerselskaberne i Danmark skete i 1829 i København.

Den form, som kendes i dag med de højryggede stole på en lav scene, blev først indført i slutningen af 1820'erne i restaurant "Over Stalden" i Charlottenlund nord for København ved konditorenken Lardelli, der dog kun havde danske damer ansat til at synge - og ingen syngende tyrolere. I starten gik pigerne rundt med en tallerken og fik penge af tilskuerne. Det blev senere forbudt. Men så begyndte publikum i stedet at kaste penge op på scenen til dem. Via tjenerne blev der også tradition for at sende en omgang op på scenen - som påskønnelse for underholdningen. Senere kom der krav om, at der skulle være et moralbeskyttende gitter foran scenen, så borgerskabets sønner ikke skulle falde for disse scenens fristerinder.

Omkring slutningen af 1800-tallet var der mange sangerindepavilloner på Bakken og i København og dens omegn, herunder på Frederiksberg og selv i Tivoli.

I dag (2006) er kun Bakkens Hvile tilbage. Bakkens Hvile åbnede 1. juni 1877 som sangerindepavillon, hvor alle syngepigerne, som tidligere blev kaldt chansonnetter, sidder på deres højryggede stole på scenen og rejser sig op fra deres pladser for at synge romantiske, aktuelle eller pikante viser og sange, og hvor publikum kan synge med. Under blomstersangen "Køb blomster - køb blomster" er der mulighed for at få en rose med hjem, hvis man følger traditionen med at kaste en erkendtlighed op på scenen i form af en mønt, eller hvis man putter en seddel i en af pigernes strømpebånd. Ligeledes er traditionen med at sende en omgang op på scenen bevaret. Man kan også stadig opleve de rappe replikker syngepiger og publikum imellem, som stedet er så kendt for. Som et eksempel på sådan en bemærkning kan nævnes, at i sangen "Køb blomster, køb blomster" er der en linie, der lyder sådan "Ak, det var just ham, som hun ofrede alt, den mand, der er skyld i, at hun dengang faldt.". Under afsyngelsen af visen, fandt en af de andre sangerinder på højlydt fra baggrunden at tilføje bemærkningen "...over rækværket!", hvorved hun lavede en morsom fejlfortolkning benyttende dobbelt-betydningen af ordet "faldt" - det vil sige en falden kvinde henholdsvis at falde over noget. Mange af sangene er dog nye, men alle er folkelige, og showet er stadig fast forankret i traditionen. Bakkens Hvile ligger på Bakken (Dyrehavsbakken) i Jægersborg Dyrehave på øen Sjælland i Danmark ved Klampenborg nord for København.

Her er, med kildehenvisninger til skriftlige trykte kilder, en samlet oversigt over nogle sangerindeviser samt nogle folkeviser og skillingsviser ordnet alfabetisk efter visernes titler samt et register ordnet alfabetisk efter visernes førstelinier. Folkeviserne og skillingsviserne er medtaget i oversigten, da nogle af dem i gamle dage også blev sunget i sangerindeknejperne af syngepigerne. Disse folkeviser og skillingsviser var meget populære og ønskede af publikum, og brugen af disse viser var derfor meget udbredt.

For visernes tekster, eventuelle noder og så videre henvises til de skriftlige trykte kilder - se denne side nedenfor under afsnittet Mine kilder / My Sources. /

-----

Sangerindepavillon / Seedy (low-class) cabaret
Sangerindepavillon /
Seedy (low-class) cabaret
"Musikalsk Cafe" hed dette københavnske xylografi (en slags træsnit) fra den litografiske anstalt C. Ferslew & Co. sidst i 1870'erne. /
"Musical Café" was the name of this xylograph (a sort of wood engraving) of Copenhagen from the lithographic establishment C. Ferslew & Co. from about the late 1870'ties.

The tradition in Denmark with seedy (low-class) cabarets dates back from 1823 when the Tyrolese troupe "The Feruzzi Family" appears with song, zither-, and guitar playing in Copenhagen. The big turning point for the Tyrolese companies in Denmark took place in 1829 in Copenhagen.

The form which is known today with the high-backed chairs on a low stage was first introduced at the end of the 1820'ties in restaurant "Over Stalden" ("Over The Stable") in Charlottenlund to the north of Copenhagen by the pastry cook widow Lardelli who however only had Danish ladies employed to sing - and no singing Tyroleses. At the beginning the girls went round with a plate and got money from the audience. It was later forbidden. But then the audience instead began to throw money up on the stage to them. Through the waiters it also became a tradition to send a round of drinks up at the stage - as an appreciation for the entertainment. Later there came a claim of having a morality protecting fence in front of the stage then the sons of the middle classes should not fell for these temptress' of the stage.

About the end of the 1800-hundreds there was many seedy (low-class) cabarets at Bakken and in Copenhagen and its neighbourhood including at Frederiksberg and even in the Tivoli Gardens.

Today (2006) remains only Bakken's Hvile. Bakken's Hvile opened at June 1, 1877 as seedy (low-class) cabaret, where all of the singing girls who formerly were named chansonnettes sits on their high-backed chairs on the stage and rises from their seats to sing romantic, current, or piquant ballads and songs and where the audience can join in the singing. During the floral song "Køb blomster - køb blomster" ("Buy flowers - buy flowers") there is the possibility to bring home a rose if you follow the tradition to throw a gratuity up on the stage in the shape of a coin or if you put a bank note in one of the girls garters. Likewise the tradition to send a round of drinks up at the stage is preserved. You can also still experience the quick repartees among the singing girls and the audience, which the place is well known of. As an example of such a remark can be mentioned, that in the song "Køb blomster, køb blomster" ("Buy flowers, buy flowers") there is a line which goes like this "Ak, det var just ham, som hun ofrede alt, den mand, der er skyld i, at hun dengang faldt." ("Oh, it was just him, who she gave everything, that man, who is responsible for, that she then fall."). During the singing of the ballad one of the other singing girls made up and loudly added from the background the remark "...over rækværket!" ("...over the fence!") with which she made a funny misinterpretation making use of the double meaning of the word "faldt" ("fall") - that is to say a fallen woman respectively to fall over something. However many of the songs are new but all are popular and the show is still firmly anchored in the tradition. Bakken's Hvile is situated at Bakken (Dyrehavsbakken) in Jægersborg Deer Park on the island of Zealand in Denmark at Klampenborg to the north of Copenhagen.

Here is with reference to written printed sources a complete reference on some singing girl's ballads including some folk ballads and broadsheet ballads sorted in alphabetical order by the ballads titles together with an index sorted in alphabetical order by the first lines of the ballads. The folk ballads and broadsheet ballads are included in the reference when the singing girls also sang some of them in the old days in the seedy (low-class) cabarets. These folk ballads and broadsheet ballads were very popular with and requested by the audience and the use of these ballads were therefore very widespread.

For the ballads words, music, if any, etcetera please refer to the written printed sources - see this page below under the section Mine kilder / My Sources.

 

Bakkens Hvile 1976 Bakkens Hvile 1997
Bakkens Hvile 1976 Bakkens Hvile 1997
Käthe Vogelius, Anna-Lise Sørensen, Inger-Lise Gaarde, Anni Svensson, Bodil Riegels
Dot Wessman, Beate Hastrup, Tina Grunwald

 


Mine kilder / My Sources

Fejl i originaltrykkene er ikke rettede! /
Printing errors in the original prints are not corrected!

-----

Kilde:
Uffe Hansen: Viser og sange fra Bakkens Hvile.
ISBN 87-7321-114-1.
Tekst og nodemateriale er velvilligst stillet til rådighed fra Brdr. Stefansens arkiver.
Bogen er udgivet af Forlaget Hamlet - (1981).

-----

*2) Kilde:
Tove Pedersen, Inga Vendelbo og Ulla Larsen: Bogen om SYNGEPIGERNE og BAKKEN.
ISBN 87-7233-626-9.
Med nodemateriale - Arr. Pianisten Anne Glerup, Aug., Sept. eller Okt. '82.
Bogen er udgivet af Forlaget Wøldike i samarbejde med A/S Bakken - 1983.

Udgivet i tilslutning til kassettebåndet:
BAKKENS SYNGEPIGER - TEWA 1651, TEWA MUSIC fra 1982.

-----

*3) Kilde:
Bent Zinglersen: køb blomster køb blomster - en varieteernes kavalkade.
ISBN 87 560 0035 9.
ISBN 87 560 0036 7 (indb.).
Bogen er udgivet af Steen Hasselbalchs Forlag - København - 1970.

-----

*4) Kilde:
Vidar Bruun: Fra Sangerindeknejpernes Dage - et Afsnit af det glade Københavnerlivs Historie.
Bogen er udgivet af Forlaget F. Kamla's Boghandel - København - MCMXX (1920).

-----

*5) Kilde:
Allan Mylius Thomsen: Sangerindeuvæsenet. En nostalgisk odyssé gennem Københavns berygtede sangerindeknejper i tiden 1820 - 1920.
ISBN 87 7047 565 2.
Udgivet i tilslutning til tre radioudsendelser tilrettelagt af Halldor Sigurdsson, DR/P1.

Bogen er udgivet af DR Multimedie og Forlaget Parlando - 1996.

-----

*6) Kilde:
Uffe Hansen: Bakkefolk og Bakkeminder.
ISBN 87-7321-035-8.
Bogen er udgivet af Forlaget Hamlet - 1977.

-----

*7) Kilde:
Tove Pedersen: Musik og sang med Bakkeklang.
ISBN 87-87205-10-6.
Bogen er udgivet af Forlaget F. Keller - Store-Heddinge - 1992.

-----

*8) Kilde:
Tove Pedersen og Dot Wessman: Sange og Viser fra Dyrehavsbakken 1877 - 1991.
ISBN 87-87205-09-2.
Nodematerialet venligst skrevet af: Anne Glerup, Palle Weiss, Arne Ravn og Herman Grønning.
Bogen er udgivet af Forlaget F. Keller - Store Heddinge - 1991.

-----

*9) Kilde:
Iørn Piø og Aage Børresen: Dyrehavs-blade og blade om Dyrehaven.
ISBN 87 87298 00 7.
Bogen er udgivet af Forlaget Historisk Topografisk Selskab for Lyngby-Taarbæk Kommune - 1970.

-----

*10) Kilde:
Iørn Piø og Morten Levy: Folkesangerens Visebog - 43 folke- og skillingsviser ved Julius Strandberg - Med melodier.
Med indsatte sider med træsnit. Med noder ved Morten Levy.
I Strandbergs skillingsvise-udgivelser var der ingen noder og kun sjældent melodiangivelse. Morten Levy har så vidt muligt søgt at bringe melodier til viserne, som de synges idag. De fleste melodier er således nedskrevet på grundlag af Dansk Folkemindesamlings bånd-optagelser.
Alle viserne er hentet fra en af de mest populære folkelige visesamlinger i Danmark: "Danmarks (eller Den) syngende mand paa Bølge og Land" udgivet af Julius Strandberg i 8 små hefter. Det første kom i 1883. Optrykt flere gange siden - undertiden med et lidt ændret viseudvalg - dels af Julius Strandberg og dels af hans søn Olaf Strandberg. De sidste optryk er fra 1921. Strandbergs første visesamling: "Visebog for Hvermand" udkom i 16 små hefter i tiden fra 1864 til 1878. I 1861 var Julius Strandberg begyndt at udsende viser til brug for sangglade mennesker. Strandberg optrykte gamle populære viser, som han kendte fra ældre tryk, eller som han havde hørt folk synge - viser som "lever i hukommelsen" - dvs. folkeviser, viser der har gået fra mund til mund undertiden gennem flere generationer. Strandberg skrev imidlertid også selv viser om aktuelle begivenheder eller om evigt aktuelle temaer, romanagtige viser og lyriske viser. Til "Folkesangerens Visebog" er udvalgt 43 viser af de næsten 1200, Strandberg lod optrykke fra sin skillingsviseproduktion i "Danmarks syngende Mand".
Bogen er udgivet af Jul. Strandbergs Forlag - København - 1966.

-----

*11) Kilde:
Iørn Piø og Morten Levy: Folkesangerens Visebog - 40 folke- og skillingsviser ved Julius Strandberg - Med melodier.
ISBN-nr. 87-872-0001-5
Med reproduktioner af de originale træsnit. Med noder ved Morten Levy.
I Strandbergs skillingsvise-udgivelser var der ingen noder og kun sjældent melodiangivelse. Morten Levy har så vidt muligt søgt at bringe melodier til viserne, som de synges idag. De fleste melodier er således nedskrevet på grundlag af Dansk Folkemindesamlings bånd-optagelser.
Alle viserne er hentet fra en af de mest populære folkelige visesamlinger i Danmark: "Danmarks (eller Den) syngende mand paa Bølge og Land" udgivet af Julius Strandberg i 8 små hefter. Det første kom i 1883. Optrykt flere gange siden - undertiden med et lidt ændret viseudvalg - dels af Julius Strandberg og dels af hans søn Olaf Strandberg. De sidste optryk er fra 1921. Strandbergs første visesamling: "Visebog for Hvermand" udkom i 16 små hefter i tiden fra 1864 til 1878. I 1861 var Julius Strandberg begyndt at udsende viser til brug for sangglade mennesker. Strandberg optrykte gamle populære viser, som han kendte fra ældre tryk, eller som han havde hørt folk synge - viser som "lever i hukommelsen" - dvs. folkeviser, viser der har gået fra mund til mund undertiden gennem flere generationer. Strandberg skrev imidlertid også selv viser om aktuelle begivenheder eller om evigt aktuelle temaer, romanagtige viser og lyriske viser. Til "Folkesangerens Visebog" er udvalgt 40 viser af de næsten 1200, Strandberg lod optrykke fra sin skillingsviseproduktion i "Danmarks syngende Mand".
Bogen er udgivet af Strandbergs Kulturhistoriske Bibliothek - Strandbergs Forlag - MCMLXXVII (1977).

-----

*12) Kilde:
Iørn Piø: Viser fra din oldefars tid - med noder og becifringer. Skillingsviser, Avisviser og Ugebladsviser.
ISBN 87 87200 00 7.
Melodierne er tilrettelagt og becifret af Ebba Prins.
Alle viserne i denne visebog er på et eller andet tidspunkt mellem 1861 og 1903 blevet udsendt af Julius Strandberg i skillingstryk, dvs. små 4-sidede tryksager i billigbogsformat med et prangende titelblad forsynet med et træsnit.
Bogen er udgivet af Jul. Strandbergs Forlag - 1974.

-----

*13) Kilde:
Iørn Piø: 80'er-viser fra Julius Strandbergs skillingsvise-værksted - med noder og becifringer.
ISBN-87-872-0025-2.
Melodierne er tilrettelagt og becifret af musiketnologen Svend Nielsen fra Dansk Folkemindesamling.
Flere af de viser, Julius Strandberg lod udkomme i skillingstryk, blev først lanceret som pavillonviser. Mest forbindelse havde han med "Thalia", der lå på hjørnet af Østergade og Christen Bernikowsgade. Mange viser skrev han også til sangerinderne i de pavilloner hans ven Wilhelm Rantzau - i forskellige perioder - bestyrede: "Kisten" eller "Ligkisten" i "Tivoli", "National" på Vesterbrogade, som lå foran "Concert du Boulevard" mellem Helgolandsgade og Victoriagade, og "Over Stalden" i Charlottenlund, der hvor "Skovriderkroen" nu ligger.
Bogen er udgivet af Strandbergs Forlag - MCMLXXX (1980).

-----

*14) Kilde:
Iørn Piø: Skillingsviserne om Christiansborg Slots Brand 1884.
Bogen er udgivet af Forlaget J. H. Schultz A/S - 1959.

-----

*15) Kilde:
Julius Strandberg: Nødvendig Advarsel for Enhver, der besøger Kjøbenhavn af en Mand der kjender Byen. Tid- og pengebesparende.
ISBN 87 87200 02 3.
Redigeret af Poul Strømstad og Hans Jørgen Strandberg.
Bogen er udgivet af Jul. Strandbergs Forlag - (1. oplag: 1967, 2. oplag: november 1974) 3. oplag: december 1974.

-----

*16) Kilde:
Julius Strandberg: Haandbog for Enhver der besøger Kjøbenhavn.
ISBN 87-7717-017-2.
Bogen er udgivet af Strandbergs Forlag - 1988.

-----

*17) Kilde:
Iørn Piø: Visemageren, 1800-tallets skillingsvisekonge, Julius Strandberg.
ISBN 87-7717-094-6.
Visedigter W. Rantzau, musikdirektør og dirigent i sanglokalet "Thalia" i Østergade Frederik Jørgensen og Julius Strandberg var jævnaldrende venner. Hvad Rantzau som sangskriver var for Det Valentinske Selskab (sangerindegruppe, ledet af Rantzaus kone), var Strandberg dog først og fremmest for Thalia-Selskabet. Strandberg skrev mange af de sange Rantzaus syngepiger optrådte med; også da de rykkede ind i "Tivolis ny Pavillon" (kaldet "Ligkisten"). Syngepigerne var virkelig glade for Strandbergs viser. Stamgæsterne i Thalia kom næppe meget i de Rantzau'ske pavilloner, Tivolis Pavillon og Boulevarden - og omvendt. I Thalia mødte man i højere grad den brede befolkning, som ikke kom i de Rantzauske pavilloner, der var borgerskabets foretrukne forlystelsesetablissementer. Derfor må Jørgensen og Rantzau have haft den indbyrdes aftale at vennen Strandbergs pavillonviser og skønsange kunne foredrages både hos den ene og hos den anden. - jævnfør side 113-116.
Bogen er udgivet af Strandbergs Forlag - MXMIV (1994).

-----

*18) Kilde:
Iørn Piø: Jul i et viseværksted. Montage om, hvorledes julen og nytåret formede sig for Danmarks største producent af skillingsviser Julius Strandberg i slutningen af forrige århundrede.
ISBN 87 87200 06 6.
Skillingsviseproducenten Julius Strandberg (1834-1903) i København førte dagbog fra 1863 og til sin død. - På grundlag af disse utrykte dagbøger, der er et fund for enhver kulturhistorisk interesseret i almindelighed og for enhver viseinteresseret i særdeleshed, har Iørn Piø lavet en række tidsbilleder, hvor man oplever Strandberg, hans forretning og hans familie i julemåneden i slutningen af forrige århundrede.
Bogen er en montage af dagbogscitater, viser, noder, billeder og kommentarer. Det er en radioudsendelse, der er omarbejdet til bogform. Den udsendtes juleaften 1973. Helge Kjærulff-Schmidt læste op af dagbøgerne og sang Strandbergs viser.
Med fotografisk genoptryk af Pris-Fortegnelsen over Bøger og Smaaskrifter fra Jul. Strandbergs Forlagsboghandel 1889.
Oprindelig en radioudsendelse tilrettelagt af Iørn Piø, DR/P1.

Bogen er udgivet af Strandbergs Forlag - 1974.

-----

*19) Kilde:
Iørn Piø: Skillingsviser - en antologi. Studieserien udgivet af Dansklærerforeningen.
ISBN 87 00 11951 2.
Noder til nogle af melodierne er udarbejdet af magister Svend Nielsen.
Bogen er udgivet af Forlaget Gyldendal - 1974.

-----

*20) Kilde:
Dot Wessman og Allan Mylius Thomsen: Bakkens Hviles Jubilæumssangbog. Et møde med Bakkesangerinderne og deres sange. Bakkens Hvile 1877-1997.
ISBN 87-986002-3-0.
Noder er bearbejdet og udskrevet af pianist Palle Weiss og pianist Kenneth Sichlau.
Udgivet i anledning af Bakkens Hviles 120 års jubilæum den 1. juni 1997.
Bogen er udgivet af Forlaget Sangerindeselskabet af 1877 v/ Dot Wessman - 1997.

Udgivet i tilslutning til CD'en:
En hyldest til Bakkens Hvile gennem 120 år - Sangerindeselskabet af 1877, MUSIC MIND fra 1997.

-----

*21) Kilde:
Folkets brave Sanger - 25 af Julius Strandbergs mest populære skillingsviser - Med noder og becifringer.
ISBN 87-7717-138-1.
Noder og becifringer: Ebba Prins.
Bogen er udgivet af Strandbergs Forlag - MXMVIII (1998).

-----

*22) Kilde:
Allan Mylius Thomsen og Dot Wessman: Bakkens Hvile - Syngepiger på Dyrehavsbakken i 125 år.
ISBN 87-614-0308-3.
Udgivet i anledning af Bakkens Hviles 125 års jubilæum den 1. juni 2002.
Bogen er udgivet af Forlaget Lindhardt og Ringhof - 2002.

Udgivet i tilslutning til CD'en:
Bakkens Hvile 125 år 1877-2002 - FPCD 2005, Focus Productions fra 2002.

Udgivet i tilslutning til Videoen:
Bakkens Hvile 125 år 1877-2002 - FPV 101 VHS, Focus Productions fra 2002.

-----

*23) Kilde:
Tivoliminder. Sange og Monologer foredragne i Tivoli. 1ste Hefte.
Udgivelsesnoter: Kjøbenhavn. I Kommission hos Boghandler V. Pio. Sally B. Salomons Tryk. 1874.

Til Publicum.

Under Titlen "Tivoliminder" vil der i Løbet af hver Maaned udkomme 1 à 2 Hefter paa et Arks Størrelse, indeholdende komiske Sange og Monologer, der ere foredragne i Tivolis Pavilloner.

Saavel Sangene som Monologerne ville kunne benyttes ved Dilettantforestillinger, hvor specielt de Sidste kunne afgive en behagelig Afvexling i Aftenens Underholdning.

Pris pr. Hefte 8 Skilling (16 Øre).

Offentlig Opførelse uden erhvervet Ret forbydes.

I alt udkommet 4 hæfter.

-----

*24) Kilde:
Tivoliminder. Sange og Monologer foredragne i Tivoli. 2det Hefte.
Udgivelsesnoter: Kjøbenhavn. I Kommission hos Boghandler V. Pio. Sally B. Salomons Tryk. 1874.

Til Publicum.

Under Titlen "Tivoliminder" vil der i Løbet af hver Maaned udkomme 1 à 2 Hefter paa et Arks Størrelse, indeholdende komiske Sange og Monologer, der ere foredragne i Tivolis Pavilloner.

Saavel Sangene som Monologerne ville kunne benyttes ved Dilettantforestillinger, hvor specielt de Sidste kunne afgive en behagelig Afvexling i Aftenens Underholdning.

Pris pr. Hefte 8 Skilling (16 Øre).

Offentlig Opførelse uden erhvervet Ret forbydes.

I alt udkommet 4 hæfter.

-----

*25) Kilde:
Tivoliminder. Sange og Monologer foredragne i Tivoli. 3die Hefte.
Udgivelsesnoter: Kjøbenhavn. I Kommission hos Boghandler V. Pio. Sally B. Salomons Tryk. 1874.

Til Publicum.

Under Titlen "Tivoliminder" vil der i Løbet af hver Maaned udkomme 1 à 2 Hefter paa et Arks Størrelse, indeholdende komiske Sange og Monologer, der ere foredragne i Tivolis Pavilloner.

Saavel Sangene som Monologerne ville kunne benyttes ved Dilettantforestillinger, hvor specielt de Sidste kunne afgive en behagelig Afvexling i Aftenens Underholdning.

Pris pr. Hefte 8 Skilling (16 Øre).

Offentlig Opførelse uden erhvervet Ret forbydes.

I alt udkommet 4 hæfter.

-----

*26) Kilde:
Tivoliminder. Sange og Monologer foredragne i Tivoli. 4de Hefte.
Udgivelsesnoter: Kjøbenhavn. I Kommission hos Boghandler V. Pio. Sally B. Salomons Tryk. 1874.

Til Publicum.

Under Titlen "Tivoliminder" vil der i Løbet af hver Maaned udkomme 1 à 2 Hefter paa et Arks Størrelse, indeholdende komiske Sange og Monologer, der ere foredragne i Tivolis Pavilloner.

Saavel Sangene som Monologerne ville kunne benyttes ved Dilettantforestillinger, hvor specielt de Sidste kunne afgive en behagelig Afvexling i Aftenens Underholdning.

Pris pr. Hefte 8 Skilling (16 Øre).

Offentlig Opførelse uden erhvervet Ret forbydes.

I alt udkommet 4 hæfter.

-----

*27) Kilde:
Axel Andreasen og Carl Muusmann: Nye Tivoliviser.
Udgivet i Anledning af Tivolis 75-aarige Fødselsdag 1918.
Med nodemateriale.
Bogen er udgivet af Wilhelm Hansens Musikforlag - 1918.

-----

*28) Kilde:
Thomas Thomsen: Åh Dagmar, åh Dagmar.
Tre dusin skillingsviser om København, kærlighed og kriminalitet.
ISBN 87-7739-711-8.
Noder og becifringer: Keld Nørgaard (Torben Jørgensen).
Bogen er udgivet af Forlaget Hovedland - 2004.

-----

*29) Kilde:
Bakkens Hvile: "Velkommen til sæson nummer 128".
BAKKENS HVILE (Program og lille sangbog).
Programmet er udgivet af Bakkens Hvile - 2005.

-----

*OTn) Kilde:
Skillingsvise, OriginalTryk hvor n = /
Broadsheet Ballad, Original PrinT where n =

  1. Udgivet og forlagt af, samt trykt hos Behrend's Enke 1847. Paany udgivet og forlagt af, samt trykt ved Europæiske Vare- og Rejsegodsforsikrings A/S 1947.
  2. Udgivet af Bernh. Wennstrøms Bogtrykkeri.
  3. Udgivet af Forlagsboghandelen, Vingaardstræde 18. Forlagets Bogtrykkeri. (Julius Strandberg).
  4. Udgivet af Forlagsboghandelen, Vingaardstræde 18. Jul. Strandbergs Bogtrykkeri.

-----

* * *:
Information efter * * * i et afsnit i listen stammer fra diverse kilder. /
Information after * * * in a paragraph in the list comes from various sources.

-----


 


For the ballads words, music, if any, etcetera please refer to the written printed sources - see this page above under the section Mine kilder / My Sources.
For visernes tekster, eventuelle noder og så videre henvises til de skriftlige trykte kilder - se denne side ovenfor under afsnittet Mine kilder / My Sources.

Warning / AdvarselIf you do not see a "Navigation Bar" on top of this page: Click here! or as second choice: Click here!
Warning / AdvarselHvis der ikke er en "Navigationslinie" øverst på denne side: Klik her! eller som andet valg: Klik her!